การพัฒนาโปรแกรมระบบสาระสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (Quality Assurance System : QAS )

รูปภาพของ banto9999

๑. ชื่อผลงานนวัตกรรม  การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                             (Quality  Assurance  System : QAS )

๒. ชื่อโรงเรียน            โรงเรียนบ้านโต  ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา 

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓

๓. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      ๑. นายประสิทธิ์           เรืองหิรัญ

                             ๒. นายไอหยุ               หมัดชูดชู

                             ๓. นางจิตมยุรี             หมัดชูดชู

                             ๔. นางสาวนาสียะห์       สาหาด

๔. ความเป็นมาและความสำคัญ

          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔   สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัดที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คุณภาพด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา  รวมทั้งคุณภาพด้านมาตรการส่งเสริม นั้น โรงเรียนบ้านโตตระหนักถึงความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับการกำหนดให้สถานศึกษาต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ๘ ประการ โดยเริ่มต้นตั้งแต่  ๑)  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๒)  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๓)  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ๔)  ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ๕)  จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  ๖)  จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ๗)  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ๘ )  จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

แต่ปัญหาที่พบ  คือ  บุคลากรครูยังขาดทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  รวมถึงขั้นตอนการประเมิน  การให้คะแนนค่าน้ำหนักในมาตรฐานต่าง ๆ  จำเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน  และมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ดังนั้น  ข้าพเจ้าและคณะได้จัดทำโปรแกรมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  (Quality  Assurance  System: QAS) ขึ้น    เพื่ออำนวยความสะดวกในการประเมิน  และการคิดค่าน้ำหนักคะแนนในแต่ละด้าน  แต่ละมาตรฐาน  และแต่ละตัวบ่งชี้  ของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ทั้งนี้สามารถนำของมูลไปจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง  (Self –Assessment Report: SAR)  ในแต่ละระดับชั้น  สู่ระดับสถานศึกษา  เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล  ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

๕. กรอบแนวคิด

          การพัฒนาระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ได้ประยุกต์กับแนวคิด ทฤษฎีวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง ( PDCA ) มากำหนดกรอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ตามตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ดังนี้

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

๖. กระบวนการพัฒนา

          การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (Quality  Assurance  System : QAS)  มีการพัฒนาโดยนำหลักการของวงจรพัฒนาระบบ  (Systems Development Life Cycle : SDLC )  ของ  สแตร์  (Stair :1996,411 – 412 อ้างถึงใน  โกวัฒน์  เทศบุตร.๒๕๔๕,๑๐-๑๒ )  ซึ่งประกอบด้วย    ขั้นตอน  ดังนี้

๑.   การศึกษาระบบ  (Systems Investigation )  เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบ โดยผู้พัฒนาระบบจะทำการศึกษาสำรวจหาข้อมูลในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับระบบที่จะทำการพัฒนา  เช่น  สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบที่ต้องการสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกุลยุทธ์ในการดำเนินงาน ประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ นำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจ ว่าสมควรที่จะพัฒนาระบบหรือไม่ และระบบที่พัฒนาขึ้นควรจะมีลักษณะอย่างไร

๒.   การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis ) เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์การดำเนินงานของระบบแต่ละขั้นตอน ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดบ้าง รวมถึงความต้องการของผู้ใช้ และจุดเด่นของการใช้งานแต่ละด้านของระบบใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจว่าระบบควรได้รับการพัฒนาในลักษณะใด

๓.   การออกแบบระบบ (Systems Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบรายละเอียดในส่วนต่างๆของระบบซึ่งได้แก่ การแสดงผลลัพธ์ การป้อนข้อมูล กระบวนการเก็บรักษา รวมถึงการปฏิบัติงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการวัสดุอุปกรณ์สำหรับนำมาพัฒนาให้เป็นระบบใหม่ต่อไป

๔.   การใช้ระบบ (Systems Implementation) เป็นขั้นตอนของการนำระบบมาสู่การปฏิบัติจริงตามวัตถุประสงค์ และรูปแบบที่ได้ทำการออกแบบไว้

๕.   การดูแลรักษาและการตรวจสอบระบบ (Systems Maintenance and Review) เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขระบบหลังจากที่ได้มีการติดตั้ง และใช้งานแล้ว รวมถึงการตรวจประเมินผลการทำงานของระบบอันจะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้ระบบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานมากที่สุด

 

๗. ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น : เกิดองค์ความรู้ ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์ ส่งผลถึงเด็ก/ผู้เกี่ยวข้อง

          ๑. โรงเรียนมีโปรแกรมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

๒. มีความถูกต้องของข้อมูล ประหยัดระยะเวลา และวัสดุที่ใช้ในการประเมิน

          ๓. นำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

          ๔. ส่งเสริมการประเมินตามสภาพจริงจากระดับชั้นเรียนสู่ระดับสถานศึกษา

 

๘. การเผยแพร่ผลงาน

๑. ได้เผยแพร่ผลงานโดยนำโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (Quality  Assurance  System : QAS ให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓

          ๒. การเผยแพร่  ผ่าน  Web  Blog ของ  Thai goodview  หัวข้อ  “การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

(Quality  Assurance  System : QAS )   

          ๓. การเผยแพร่  ผ่าน  Web  Blog ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓  หัวข้อ  การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

(Quality  Assurance  System : QAS )   

 

๙. การขยายผลหรือแนวทางการพัฒนาต่อเนื่อง

๑. นำเสนอรูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้โปรแกรม ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓

          ๒. เป็นวิทยากร เรื่อง การพัฒนาและการนำโปรแกรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอัยเวง อำเภอเตง จังหวัด ยะลา  และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา  เขต ๓

          ๓. เป็นประธานกรรมการการวัดและประเมินผล  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์