รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนบ้านปลักหว้า

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร


ชื่อผลงาน     :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน


                       โรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล


ผู้ประเมิน     :  นางสาวอรุนา  ตาเดอิน


ตำแหน่ง      :  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักหว้า


ปีการศึกษา  :  2555


การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โดยการประเมินโครงการครั้งนี้ ได้ใช้การประเมินรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของสตัปเฟิลบีม คือ การประเมินบริบทของโครงการ  ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ  ประเมินกระบวนการของโครงการ  และประเมินผลผลิตของโครงการ   ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 78 คน ประกอบด้วย ครู  จำนวน  5  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 7 คน  ผู้ปกครอง จำนวน 33  คน และนักเรียน  จำนวน 33  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ  คือ  แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ใช้แบบสอบถาม จำนวน  6  ฉบับ  ประกอบด้วย  ด้านบริบท จำนวน 1 ฉบับ ด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 1 ฉบับ  ด้านกระบวนการ  จำนวน 1  ฉบับ และด้านผลผลิตของโครงการ  จำนวน  3  ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน


สรุปผลการประเมิน


 การประเมินผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามการรับรู้ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  และนักเรียน  พบว่า


   1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  หลักการวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน


2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  คณะกรรมการบริหารโครงการเพียงพอ


3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน


4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินและรายการ  พบว่า


        4.1  การประเมินผลสำเร็จของโครงการ  ผลการประเมิน  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด


ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกิจกรรมตามโครงการทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน


         4.2  การประเมินผลความพึงพอใจของครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ปกครอง  ผลการประเมิน พบว่า  อยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  กิจกรรมของโครงการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง


        4.3  การประเมินผลความพึงพอใจของนักเรียน  ผลการประเมิน  พบว่า  อยู่ในระดับมากที่สุด  ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้  โดยรายการที่มีค่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง


ข้อเสนอแนะ


1. ข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งนี้


                         1.1  หากประเมินโครงการในโอกาสต่อไปควรเพิ่มประชากรในการประเมินให้มากขึ้น  เช่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำเกษตรกร  เป็นต้น


                         1.2  ผู้ประเมินโครงการทุกกลุ่ม  ควรได้รับการประชุมชี้แจงให้มากขึ้น


                        1.3  สายชั้นบังคับบัญชาควรเข้ามามีบทบาท ประเมินโครงการ  และนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการดำเนินโครงการประสบความสำเร็จมากขึ้น


                        1.4  ควรส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ครูได้รับการพัฒนาโดยการใช้เทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลาย  เพื่อนำไปสู่การดำเนินโครงการให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย


                  


                2.  ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป


                      2.1 ควรนำแบบอย่างในการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  เป็นแนวทางในการประเมินโครงการอื่น ๆ  ของสถานศึกษาด้วย


                      2.2  ควรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม  โดยสามารถประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ของโรงเรียน  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนักเรียนอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์