ความรู้คู่ความดี

รูปภาพของ pchsarussanunya

เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
 การศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์  ของมนุษย์ในระยะแรก จะเก็บข้อมูลด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่
สลับซับซ้อน    แต่เมื่อเริ่มพัฒนาทางด้านความคิดจึงได้มีการคิดและรู้จักสร้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ขึ้นใช้  จนถึงปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการศึกษาและจัดเก็บข้อมูล  เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์  ดาวเทียม  เป็นต้น
 1.แผนที่ (MAP) 
  แผนที่ เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ เพราะแผนที่คือการจำลองและย่อส่วนพื้นผิวโลกที่โค้งกลมลงบนพื้นผิวที่แบนราบตามที่ต้องการ คล้ายกับมองผิวโลกลงมาจากที่สูงโดยใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้น  ประกอบด้วยแผนที่  3 ชนิดดังต่อไปนี้
     1.1แผนที่ภูมิประเทศ  ( topographic map) เป็นแผนที่แสดงความสูงต่ำของผิวโลกจากระดับทะเลปานกลาง ทั้งส่วนที่เป็นแผ่นดินและพื้นน้ำ ซึ่งอาจแสดงด้วยเส้นชั้นความสูง  เงา หรือแถบสี
ก็ได้  แผนที่ภูมิประเทศ ที่ใช้ส่วนมากมี 2 มาตราส่วนคือมาตราส่วนเล็ก 1: 250,000และมาตราส่วนใหญ่1: 50,000 ซึ่งทั้ง 2 มาตราส่วนใช้เป็นแผนที่ต้นร่างหรือใช้ปรับแก้ไขข้อมูลจากดาวเทียมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีจุดพิกัดอ้างอิงได้
     1.2แผนที่เฉพาะแบบหรือเฉพาะเรื่อง ( thamatic  map) เป็นแผนที่ที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดง
ข้อมูลหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยอาจจะซ้อนอยู่บนแผนที่พื้นฐาน    เช่นแผนที่ท่องเที่ยว   แผนที่เส้นทางประเทศไทย  แผนที่การเมือง หรือแผนที่รัฐกิจ  แผนที่แสดงเขตภูมิอากาศ   แผนที่ดิน   แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน    ธรณีวิทยาและแหล่งแร่   เป็นต้น
     1.3 แผนที่เล่ม (Atlas)  เป็นการรวมแผนที่หลายฉบับไว้ในเล่มเดียวกันและอาจมีแผนภูมิ 
รูปภาพ  สถิติและตารางที่เกี่ยวข้องกับแผนที่นั้นประกอบด้วยก็ได้
 2.ลูกโลกจำลอง
  ลูกโลกจำลองเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อจำลองลักษณะของโลก  แสดงที่ตั้ง  อาณาเขตพรมแดนของประเทศต่างๆ   เป็นสื่อในการเรียนการสอนเกี่ยวกับโลกได้เป็นอย่างดี  ซึ่งแสดงสิ่งต่อไปนี้
      2.1รูปทรงของโลก  โลกมีรูปทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอลหรือบาสเกตบอล  เนื่องจากโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 147- 152 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เส้นศูนย์สูตร ยาว  12,756 กิโลเมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ยาว  12,714 กิโลเมตร  จึงเห็นได้ว่ารูปทรงของโลกไม่เป็น
ทรงกลมอย่างแท้จริง แต่จะมีลักษณะแบนเล็กน้อย ทางด้านขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้  บนผิวโลกจะมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นพื้นน้ำ  ได้แก่มหาสมุทรต่างๆ มีเนื้อที่รวมกัน  227  ล้านตารางกิโลเมตร และส่วนที่เป็นแผ่นดิน ได้แก่ทวีปและเกาะต่างๆ  มีเนื้อที่รวมกัน  90  ล้านตารางกิโลเมตร  เมื่อรวมทั้งพื้นน้ำและแผ่นดินแล้ว โลกจะมีเนื้อที่รวมกัน  317  ล้านตารางกิโลเมตร  โดยคิดสัดส่วนพื้นน้ำเป็น 2 ใน 3 ส่วนและส่วนที่เป็นแผ่นดิน 1 ใน 3ส่วน
      2.2องค์ประกอบของลูกโลกจำลอง
  ลูกโลกจำลองมีหลายแบบตามวัตถุประสงค์ของการแสดง ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ
1) แสดงลักษณะผิวโลก โดยแบ่งผิวโลกออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจนคือส่วนที่เป็นพื้นน้ำ
ซึ่งได้แก่น้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ จะแสดงด้วยสีน้ำเงินอ่อน และส่วนที่เป็นแผ่นดินซึ่งได้แก่ทวีปและเกาะ
2) ส่วนที่เป็นแผ่นดิน   จะแสดงลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ได้แก่แสดง
ลักษณะภูมิอากาศ   พืชพรรณธรรมชาติ เขตประเทศ หรือชื่อเมืองหลวง เป็นต้น
 3. รีโมทเซนซิ่ง  ( remote sensing )
  รีโมทเซนซิ่ง  หมายถึงการรับสัญญาณภาพหรือสัญญาณข้อมูลตัวเลขที่เกิดขึ้นจากวัตถุหรือพื้นที่โดยที่ไม่ได้สัมผัสกับวัตถุหรือพื้นที่นั้น   เช่นการถ่ายรูปด้วยกล้องขนาด 35 มิลลิเมตรชนิดฟิล์มหรือแผ่นดิจิตอล   รูปถ่ายทางอากาศและภาพจากข้อมูลดาวเทียมซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
       3.1รูปถ่ายทางอากาศ  ( Aerial  photograph )
  รูปถ่ายทางอากาศคือรูปที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปที่ติดตั้งบนเครื่องบิน เพื่อใช้ในการทำแผนที่หรือสำรวจสิ่งใดสิ่งหนึ่งบนผิวโลก ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
รูปถ่ายทางอากาศ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์  การศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ เมืองและหมู่บ้าน โรงงานอุตสาหกรรม  ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ อีกมาก เช่น
            1)การสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ
            2)การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            3)การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เกษตร การใช้ที่ดิน
            4)การวางผังเมืองและชุมชน
            5) การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพ
            6) การสำรวจแหล่งโบราณคดี
            7)การคมนาคมทางบก ทางน้ำ การทหาร
        3.2ข้อมูลจากดาวเทียม หรือภาพจากดาวเทียม  (satellite  image )
  ภาพจากดาวเทียม คือการบันทึกภาพด้วยกระบวนการ รีโมทเซนซิ่งจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูลระยะไกล โดยมีสถานีรับภาคพื้นดินทำหน้าที่แปลภาพและข้อมูลเหล่านั้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ   ธรณีวิทยา   อุตุนิยมวิทยา  ทรัพยากรน้ำ  การประมง  การป่าไม้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นต้น  ลักษณะที่สำคัญของภาพจากดาวเทียม
  1.ได้ข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันสมัย
  2.เป็นข้อมูลตัวเลข ซึ่งต้องนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้โดยตรง
  3.ประหยัดงบประมาณ การสำรวจข้อมูลภาคพื้นดินหรือภาพถ่ายทางอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่เสียค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับภาพจากดาวเทียม
  4.ไม่จำกัดพื้นที่ เนื่องจากดาวเทียมโคจรอยู่ในอากาศ การค้นหาและบันทึกข้อมูลจึงไม่มีข้อจำกัดทางด้านภูมิประเทศและขอบเขตทางด้านการปกครอง
  ดาวเทียมที่ควรรู้จัก
  1.ดาวเทียมแลนด์แซต (Landsat )  เป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก เดิมชื่อ เอิร์ต (ERTS  =Earth Resource Technology  Satellite - ดาวเทียมเทคโนโลยีทรัพยากรโลก  ) โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (Nasa )  ได้ส่งขึ้นโคจรรอบโลกเมื่อ พ.ศ 2515 ในระดับความสูงประมาณ 917 กิโลเมตร และได้ส่งเพิ่มขึ้นไปอีก 6 ดวง ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่ในอวกาศ เพียงดวงเดียวคือ ดาวเทียมแลนด์แซต (Landsat -7 )  เป็นดาวเทียมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการสำรวจภูมิภาคต่างๆบนพื้นโลก  โดยการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตร การจัดการเรื่องดินและป่าไม้ การกำหนดตำแหน่งของทรัพยากรด้านพลังงาน และแร่ธาตุ  การประเมินความหนาแน่นของประชากรในเมืองต่างๆทั่วโลก
 ประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการกับองค์การนาซาด้วย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาประเทศโดยเน้นทางด้านป่าไม้   การใช้ที่ดิน  ธรณีวิทยา  อุทกวิทยา และสิ่งแวดล้อม


 


 


จัดทำโดยครูสรัสนันยา  โพนสนิท โรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายก


 


 


 


 


 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 109 คน กำลังออนไลน์