Brain-based Learning อัจฉริยะสร้างได้

"พี่ๆ ใจดี หนูอยากให้พี่ๆ  กลับมาเล่านิทานสนุกๆ แบบนี้ให้หนูฟัง แล้วเล่นตุ๊กตาหุ่นมือให้หนูดูอีกค่ะ" เสียงเล็กๆ บางส่วน ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2 จำนวน 112 คน โรงเรียนสามัคคีบำรุง กรุงเทพมหานคร ที่บอกเล่าความรู้สึกประทับใจอย่างมีความสุขถึงกิจกรรม “คาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง” ที่ทาง สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) หน่วยงานเฉพาะด้านของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้นที่โรงเรียนสามัคคีบำรุง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 


สสอน. สร้างสรรค์รูปแบบกิจกรรมคาราวานเพื่อนหนูคู่สมองที่เน้นการสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 5 ด้าน คือ การคิด ศิลปะและจินตนาการ ร่างกายและการเคลื่อนไหว ภาษา อารมณ์และการอยู่ร่วมกับสังคม โดยจะแบ่งกิจกรรมที่มีสาระเรียนรู้เหมาะสมกับวัยออกเป็น 4 ฐาน คือ ฐานพัฒนาการด้านความคิด เช่น การต่อเลโก้ ฝึกเรียงตัวอักษร ต่อบล็อกไม้ เพื่อช่วยพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ ฝึกการสังเกต รวมทั้งการได้ฝึกสัมผัสและปฏิบัติกับของจริง) ฐานพัฒนาการด้านศิลปะและสร้างสรรค์ เป็นการนำสิ่งของมาประดิษฐ์และสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพวาด หมวก ตุ๊กตา เครื่อประดับ เป็นต้น และยังเป็นการช่วยฝึกวิธีคิด และรู้จักวางแผน) ฐานพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่การคลาน มุด ลอด เดิน วิ่ง กระโดด ตามจังหวะ โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่างๆ มาสร้างกิจกรรม เช่น ห่วงยาง เชือก ฮูลาฮูป กรวยตั้งพื้น ลูกบอล ตะกร้า และเสียงดนตรี มาช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และการทรงตัวของเด็ก และ ฐานพัฒนาการด้านภาษา จะเน้นการเล่านิทานจากจินตนาการ การแสดงนิทานหุ่นมือ การแสดงประกอบนิทาน การให้อิสระเด็กๆ อ่านนิทานจำนวนกว่า 500 เล่ม บนรถคาราวาน เพื่อเพิ่มความเข้าใจโดยรวมในเรื่องคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็น และที่สำคัญ ทุกฐานจะสอดแทรก "พัฒนาการทางอารมณ์และการอยู่ร่วมกับสังคม" ให้กับเด็กทุกคน โดยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในวัยเดียวกัน ระหว่างเพื่อนต่างวัย 


ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (สสอน.) เล่าให้ฟังว่า ปัจจุบันเรื่องพัฒนาการทางสมองของเด็กเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เราจึงต้องเริ่มต้นหันมาให้ความสำคัญกันตั้งแต่เด็กเล็ก ซึ่งเป็นวัยที่ครู พ่อแม่ และผู้ปกครองต้องใส่ใจ ร่วมสร้าง และกระตุ้นพัฒนาการทางสมองของเด็กในวัยนี้ให้มีความสมดุล ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสสอน.ที่จะต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Brain-based Learning (BBL) เพื่อสร้างเด็กไทยให้เรียนรู้เต็มศักยภาพสมองแต่ละช่วงวัย ให้กับบุคคลที่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด นั่นคือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ที่อยู่ในครอบครัวและโรงเรียนทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทั่วประเทศไทย


"Brain-based Learning (BBL) เป็นการนำองค์ความรู้เรื่องสมอง และการทำงานของสมองมาใช้ในการจัดกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ จัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน การจัดสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการใช้เครื่องมือ หรือสื่อการเรียนรู้ให้เด็กสนใจ และอยากเรียนร่วม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กอายุ 0-10 ปี เป็นช่วงสำคัญของชีวิต เพราะเด็กจะฉลาดหรือไม่ฉลาด จะมีพัฒนาการที่ดีหรือไม่ดี  ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นสมองในช่วงนี้" 


ครู พ่อแม่ หรือญาติพี่น้อง ต้องพยายามศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูหรือจัดกิจกรรมตามแนวคิด BBL หรือจะนำกิจกรรมต้นแบบจากคาราวานเพื่อนหนูคู่สมองไปใช้หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลูก หลาน หรือลูกศิษย์ของท่าน เพื่อให้เด็กได้เรียน รู้ และเล่นอย่างสร้างสรรค์ตามความสนใจของตัวเด็ก ไม่ควรบังคับ หรือปิดกั้นการเรียนรู้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมเรื่องความปลอดภัย หรือความใส่ใจเรื่องการเล่นของเด็กด้วย และที่สำคัญต้องเน้นให้เด็กได้ฝึกทั้ง การคิด การสร้างสรรค์ จินตนาการ งานศิลปะ การเคลื่อนไหว ภาษา และอารมณ์ ถ้าเด็กมีความสุข เด็กก็จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สมองซีกซ้าย และซีกขวาทำงานอย่างเต็มที่ และเกิดความสมดุล 

"ครูวัฒน์" หรือ ชัยวัฒน์ ศรีวัฒนา อายุ 36 ปี อาจารย์ประจำชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสามัคคีบำรุง บอกว่า รู้สึกประทับใจกับกิจกรรมที่ทางสสอน.จัดขึ้นเป็นอย่างมาก  เพราะเป็นกิจกรรมที่มีรูปแบบน่าสนใจ เหมาะสมกับเด็กนักเรียนในวัยนี้ จึงสามารถดึงดูดให้เด็กๆ เข้ามามีส่วนร่วม และสนุกสนานอย่างเต็มที่ เราได้เห็นปฏิกริยาในการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากในห้องเรียน ได้เห็นเด็กสนุก และเรียนรู้อย่างต็มที่ สำหรับคุณครูทุกคนก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ เพราะสามารถนำรูปแบบกิจกรรมทั้งหมดมาประยุกต์ในห้องเรียนต่อไปได้ เนื่องจากกิจกรรมที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ไม่หลากหลาย รวมถึงไม่สามารถดึงดูดความสนใจ และสร้างการตอบสนองต่อความใคร่รู้ของเด็กได้อย่างเท่าเทียมกัน

กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการจุดประกายความคิดให้คุณครูได้นำไปประยุกต์และสร้างสรรค์รูปแบบการสอนแบบใหม่ในห้องเรียนแน่นอน  แต่เดิมคุณครูจะเน้นหนักในเรื่องทฤษฎีหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง เพราะปัจจัยด้านเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ชั่วโมงการสอนของเด็กเล็กแต่ละวันมีน้อย ซึ่งส่งผลให้เด็กทำกิจกรรมได้ไม่เต็มที่


"การที่สสอน. ได้นำองค์ความรู้ด้าน BBL มาเผยแพร่ให้กับเราซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิด และมีบทบาทสำคัญในการในการดูแลเด็กโดยตรงแล้ว ทั้งในโรงเรียนและสวนสาธารณะ เราเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับสสอน.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง เพราะหากสสอน. ทำงานโดยลำพัง โดยไม่มีพวกเราซึ่งเป็นกลไกสำคัญช่วยสนับสนุน ก็จะไม่เกิดประโยชน์ที่แท้จริงกับเด็กและเยาวชนไทยเลยครับ  จะเป็นเหมือนกันปรบมือข้างเดียว ทำอย่างไรก็ไม่ดัง แต่ถ้าเราปรบมือไปด้วยกัน หลายๆ คน หลายๆ ฝ่าย ก็จะยิ่งดังใช่ไหมครับ”

"น้องฝน" นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเลิศ อายุ 22 ปี นักศึกษาอาสาสมัครโครงการคาราวานเพื่อนหนูคู่สมอง ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เล่าความรู้สึกว่า งานอาสาสมัครเป็นงานที่เสียสละ โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ยิ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องรับผิดชอบ และแสดงความห่วงใย เด็กทุกคนต้องการความเข้าใจจากผู้ใหญ่ และหากผู้ใหญ่มองย้อนกลับกัน ลองนึกว่าผู้ใหญ่ในวัยเด็กเล็กนั้นต้องการอะไร เด็กเล็กในยุคนี้ก็ต้องการแบบนั้น

สิ่งที่สสอน.และกลุ่มอาสาสมัครเริ่มต้นในวันนี้ ครู และผู้ปกครองต้องร่วมด้วยช่วยกันสานต่อ เพราะการสานต่อเป็นการรดน้ำให้ต้นกล้า เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีฐานความคิดที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ล้มง่าย แต่ถ้าผู้ใหญ่ละเลย ทุกอย่างก็จะหยุด และไม่เกิดการพัฒนา ส่งผลให้พัฒนาการทางสมองของเด็กขาดแรงกระตุ้น เกิดความไม่สมดุล และขาดทักษะจำเป็นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

 

17/9/51

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 156 คน กำลังออนไลน์