ใบความรู้ที่ 3 ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จ.สระบุรี

รูปภาพของ bmoyuparat

 

 

 รายวิชา ง30209  การจัดการธุรกิจด้วยระบบฐานข้อมูล                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล                               

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

                                                                                                                                  

การแทนข้อมูลและหน่วยข้อมูลในคอมพิวเตอร์

การทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีสองสถานะคือปิดและเปิด จึงมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลข 0 และ 1 แทนสถานะทั้งสอง และมีการกำหนดรหัสแทนอักขระด้วยชุดของตัวเลขซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 ซึ่งเป็นตัวเลขในระบบเลขฐานสอง (binary digit)

ตัวเลขแต่ละหลักของจำนวนในระบบเลขฐานสองเรียกว่า บิต (bit) ดังนั้นจำนวน 1011 จึงเป็นเลขฐานที่มีจำนวน 4 บิต การใช้เลขฐานสองมาแทนอักขระต่างๆ จะพบว่าถ้าใช้ตัวเลขฐานสอง 4 บิต จะแทนอักขระได้ทั้งหมด 16 แบบ ดังนี้

 

0000                       0001                       0010                       0011

0100                       0101                       0110                       0111

1000                       1001                       1010                       1011

1100                       1101                       1110                       1111

 

เพื่อให้การแทนอักขระต่างๆ ด้วยตัวเลขฐานสองได้ครบ จึงมีการกำหนดให้ใช้ตัวเลขฐานสอง 8 บิต ซึ่งเรียกว่า 1 ไบต์ (byte) แทนตัวอักขระ 1 ตัว เช่น

 

01000001             ใช้แทนตัวอักษร  A

01000010             ใช้แทนตัวอักษร  B

 

รหัสที่ใช้แทนตัวอักขระที่เป็นมาตรฐานแบบหนึ่งเรียกว่า รหัสแอสกี (American Standard Code for information interchange : ASCII)

ตัวเลขฐานสอง 8 บิต หรือ 1 ไบต์ สามารถใช้แทนรหัสต่างๆ ที่แตกต่างกันได้ถึง 256 ตัว แต่รหัสตัวอักษรภาษาอังกฤษมีจำนวนรวมกันทั้งหมดไม่เกิน 128 ตัว ดังนั้นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้กำหนดรหัสภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อใช้ในงานสารสนเทศเป็นภาษาไทยได้ เช่น 10100001 ใช้แทนตัว ก รหัสแอสกีที่ใช้แทนตัวอักขระภาษาไทย ปรากฏดังตาราง

 

 

 

 

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

B6

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

 

 

 

 

B5

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

 

 

 

 

B4

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

B3

B2

B1

B0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

 

 

 

 

0

@

P

p

 

 

 

0

0

0

1

 

 

 

!

1

A

Q

A

Q

 

 

0

0

1

0

 

 

 

2

B

R

B

r

 

 

0

0

1

1

 

 

 

#

3

C

S

C

s

 

 

0

1

0

0

 

 

 

$

4

D

T

D

t

 

 

0

1

0

1

 

 

 

%

5

E

U

E

u

 

 

0

1

1

0

 

 

 

&

6

F

V

F

v

 

 

0

1

1

1

 

 

 

7

G

w

G

w

 

 

1

0

0

0

 

 

 

(

8

H

X

H

x

 

 

1

0

0

0

 

 

 

)

9

I

Y

I

y

 

 

1

0

1

0

 

 

 

*

:

J

Z

J

z

 

 

 

1

0

1

1

 

 

 

+

;

K

[

K

{

 

 

 

1

1

0

0

 

 

 

,

L

\

L

 

 

 

 

 

1

1

0

1

 

 

 

-

=

M

]

M

}

 

 

 

 

1

1

1

0

 

 

 

.

N

^

N

~

 

 

 

 

1

1

1

1

 

 

 

/

?

O

_

O

 

 

 

฿

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงรหัสแอสกีที่แทนอักขระภาษาอังกฤษและภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์