ใบความรู้ที่ 4 ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" จ.สระบุรี

รูปภาพของ bmoyuparat

รายวิชา ง30209  การจัดการธุรกิจด้วยระบบฐานข้อมูล                                            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  ฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล                               

เรื่อง  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

                                                                                                                                  

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล

ในการประมวลผลข้อมูล จำเป็นต้องมีการจัดโครงสร้างข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการใช้งาน เช่น อาจารย์ประจำชั้นต้องการเก็บประวัติของผู้เรียนในชั้นเรียน ข้อมูลประวัติผู้เรียนทั้งหมดในชั้นอาจจะได้รับการจัดเก็บไว้ในตู้เก็บเอกสาร โดยประวัติของผู้เรียนแต่ละคนถูกบันทึกลงบนแผ่นกรอกประวัติ แผ่นกรอกประวัติแต่ละแผ่นจะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนหนึ่งคน ดังนั้น เมื่ออาจารย์ต้องการข้อมูลของผู้เรียนคนใด ก็สามารถหยิบแผ่นประวัติของผู้เรียนคนนั้นจากตู้เก็บเอกสาร และหาข้อมูลที่ต้องการจากแผ่นประวัติของผู้เรียนได้ อาจเรียกแผ่นประวัติของผู้เรียนในชั้นทั้งหมดที่เก็บในตู้เก็บเอกสารว่าแฟ้มข้อมูลประวัติของผู้เรียนในชั้นแผ่นประวัติแต่ละแผ่นก็คือระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียน และข้อมูลแต่ละค่าบนแผ่นประวัติก็คือเขตข้อมูล

ข้อมูลที่จะประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ก็ต้องมีการจัดโครงสร้างข้อมูล แบ่งเป็น เขตข้อมูล  ระเบียนข้อมูลและแฟ้มข้อมูล เช่นกัน  อาจอธิบายความหมายของเขตข้อมูล ระเบียนข้อมูลและแฟ้มข้อมูลได้ดังต่อไปนี้

1.  เขตข้อมูล (field)  หมายถึง  หน่วยข้อมูลหนึ่งที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บค่าข้อมูลที่ต้องการ เช่น เขตข้อมูลชื่อถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เก็บข้อมูลชื่อของผู้เรียน เขตข้อมูลเพศถูกกำหนดขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลเพศของผู้เรียน โดยทั่วไปในงานใดๆ มักต้องการใช้ข้อมูลมากกว่าหนึ่งเขตข้อมูลสำหรับการประมวลผลเสมอ เช่น งานประวัติผู้เรียนต้องการใช้ข้อมูลหลายๆ เขตข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เรียน ยกตัวอย่าง เช่น เขตข้อมูลชื่อ-นามสกุล  เขตข้อมูลวันเดือนปีเกิด  เขตข้อมูลชื่อบิดา  เขตข้อมูลชื่อมารดา  เขตข้อมูลชื่อผู้ปกครอง  เขตข้อมูลที่อยู่ เป็นต้น ดังนั้นในการประมวลผลข้อมูลจึงต้องการข้อมูลในการประมวลผลหลายเขตข้อมูล

2.  ระเบียนข้อมูล (record)  หมายถึง  กลุ่มของเขตข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ระเบียนข้อมูลจึงประกอบด้วยเขตข้อมูลตั้งแต่หนึ่งเขตข้อมูลขึ้นไป เช่น ระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนจะประกอบด้วยเขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประวัติของผู้เรียนคนใดคนหนึ่ง โดยทั่วไปมักจะมีเขตข้อมูลบางเขตข้อมูลในระเบียนถูกกำหนดเป็นเขตข้อมูลอ้างอิง ซึ่งนำมาใช้ในการจัดเรียงระเบียนข้อมูลหรือใช้อ้างอิงสืบค้นระเบียนข้อมูลที่ต้องการ เช่น กำหนดให้เลขประจำตัวผู้เรียนเป็นเขตข้อมูลอ้างอิง ดังนั้น อาจใช้เลขประจำตัวผู้เรียนเพื่อหาประวัติของผู้เรียนที่มีเลขประจำตัวนั้น

3.  แฟ้มข้อมูล (file)  หมายถึง  กลุ่มของระเบียนข้อมูลที่มีเขตข้อมูลเหมือนๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยระเบียนข้อมูลตั้งแต่หนึ่งระเบียนขึ้นไป เช่น แฟ้มประวัติผู้เรียนในชั้นเรียน ประกอบด้วยระเบียนข้อมูลประวัติของผู้เรียนแต่ละคน ซึ่งประวัติเหล่านี้จะมีเขตข้อมูลต่างๆ ที่เหมือนกัน โดยเขตข้อมูลที่เหมือนกันในแต่ละระเบียนอาจเป็นค่าเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้

ตัวอย่างการจัดโครงสร้างข้อมูลของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีการเก็บประวัติของผู้เรียนทุกคนในโรงเรียน ประวัติของผู้เรียนคนหนึ่งๆ จะบันทึกลงในระเบียนประวัติหนึ่งใบโดยประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล  วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสือก็ได้

 

ตัวอย่างแฟ้มข้อมูลประวัติผู้เรียน

 

จากการจัดข้อมูลประวัติผู้เรียน อาจสรุปได้ว่า

ระเบียนประวัติของผู้เรียนทั้งหมด  เรียกว่า  แฟ้มข้อมูลประวัติผู้เรียนของโรงเรียน

ระเบียนประวัติของผู้เรียนแต่ละคน  เรียกว่า  ระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียน  เช่น  ระเบียนประวัติของผู้เรียนชื่อ  แดง  แข็งขัน

ข้อมูลแต่ละค่าในระเบียนประวัติ  เรียกว่า  เขตข้อมูลประวัติผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ เช่น เขตข้อมูลเพศของแดง  แข็งขัน  มีค่าเป็น  ชาย

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์