ธรรมศาสตร์ เปิดรับ ป.ตรี ปี 2557

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียด ดังต่อไปนี้

สถานที่จัดการเรียนการสอน

คณะ/สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประเภทวิชาการบัญชี (บูรณาการ) บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (บูรณาการ) หลักสูตรควบ ตรี - โท 5ปี และ ประเภทวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการแบบบูรณาการ) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรควบตรี - โท 5 ปี ศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สงวนสิทธิในการกาหนดสถานที่ศึกษาตามความเหมาะสมโดยมติสภามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

1. เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

4. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

5. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาผิดหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 

วิธีการคัดเลือก/เกณฑ์การคัดเลือก

1. คะแนนสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบวิชาเฉพาะ และ/หรือสอบปฏิบัติ และ/หรือ คะแนน GAT และ PAT และ/หรือ คะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา หรือคะแนน SMART-I ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

2. การสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนด

3. ผลการตรวจร่างกาย และ/หรือผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์แต่ละคณะที่รับเข้าของมหาวิทยาลัยกำหนดการพิจารณาและการตัดสินผลคัดเลือกของคณะกรรมการคณะ/สถาบัน/มหาวิทยาลัย ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

 

เงื่อนไขการสมัคร

1.  ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น

ดังนั้น ผู้ที่สมัครโครงการตามประกาศนี้แล้ว จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในโครงการดังต่อไปนี้

- โครงการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง

- โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท

- โครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง

- โครงการนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นในการกีฬา

- โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

- โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิสอวน.(ค่าย 2)

- โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ( สสวท.)

- โครงการรับนักศึกษากิจกรรมจิตอาสาและประชาธิปไตยเข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

-โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

ทั้งนี้ หากผู้สมัครต้องการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ และจะสมัครในโครงการใหม่ จะสามารถทาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้

1. ทำการยกเลิกโครงการเดิมที่สมัครไว้

2. ดำเนินการสมัครใหม่ในโครงการที่ต้องการ ตามขั้นตอนการรับสมัครที่กำหนด

3. จะดำเนินการยกเลิกโครงการที่สมัครไว้ หรือ สมัครโครงการใหม่ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัครของโครงการที่จะขอยกเลิก หรือ โครงการที่ต้องการสมัครใหม่หากโครงการใดได้มีการปิดรับสมัครไปก่อนแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการยกเลิกหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการสมัคร เช่น โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

2. ผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัคร ได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น

ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อนหากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใด ๆ โดยมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือก

3. ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร

หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิเข้าศึกษา กรณีที่เสียค่าสมัครแล้วจะไม่คืนเงินค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4.  ผู้สมัครคณะต่อไปนี้

- คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะต้องมีผลคะแนนสอบ SMART – I เพื่อใช้ในการคัดเลือก โดยมีคะแนนที่สูง กว่าเกณฑ์ขั้นต่า และเป็นคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบถึงวันรับสมัคร สำหรับปีการศึกษา 2557 ผู้ที่สมัครต้องมีคะแนนSMART – I ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำจากการสอบ ครั้งที่ 11/2554 - ครั้งที่ 1/2557 (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ)

- คณะนิติศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องมีผลคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) และ/หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ตามองค์ประกอบที่คณะ/สาขาวิชาที่สมัครกำหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือก (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ)

- คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ต้องมีผลคะแนน

ความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) และ/หรือความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) และ/หรือ วิชาสามัญ 3 วิชา ประจาปีการศึกษา

2557 ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา ตามองค์ประกอบที่คณะ/สาขาวิชาที่สมัครกาหนด เพื่อใช้ในการคัดเลือก(เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ)

- คณะสหเวชศาสตร์ ต้องมีผลคะแนนข้อสอบกลางวิชาสามัญ 6 วิชา ประจาปีการศึกษา 2557 ได้แก่ วิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ ที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดสอบปีละครั้ง ผลคะแนนใช้สาหรับการคัดเลือกในระบบรับตรงในปีการศึกษา 2557 เท่านั้น เพื่อใช้ในการคัดเลือก และคะแนนความถนัดทั่วไป (GAT รหัส 85) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2 รหัส 72) เพื่อประกอบการสอบสัมภาษณ์แต่ไม่นามาใช้ในการคัดเลือก (เกณฑ์การคัดเลือกของแต่ละคณะ/สาขาวิชาตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ)การนำคะแนน GAT PAT และ วิชาสามัญ มาใช้ในการคัดเลือก ผู้สมัครต้องสมัครสอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ภายในเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดดูรายละเอียดการสมัครสอบและวัน เวลา สถานที่สอบ ได้ที่ http:// www.niets.or.th โดยเลือกสอบรายวิชาที่คณะ/สาขา

วิชากาหนดในการคัดเลือก ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ได้สมัคร หรือ พลาดการสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโครงการนี้

- ผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ของการทดสอบครั้งที่ 1/2557 ประจาปีการศึกษา 2557 เท่านั้น

- ผู้สมัครที่สาเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ โดยจะนาผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะประสานงานขอรับผลคะแนนสอบของผู้สมัครจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาประมวลผลการคัดเลือก ผู้สมัครไม่ต้องยื่นคะแนนสอบ GAT หรือ PAT หรือ วิชาสามัญ มายังมหาวิทยาลัย

 

การรับสมัคร

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 11 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2556

-เปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

- ปิดระบบรับสมัครวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 24.00 น.

ชำระเงินผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) วันที่ 11 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2556

- รับชำระเงินตามเวลาทาการของธนาคาร

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ศึกษารายละเอียดในประกาศการรับสมัครฯ นี้ (โปรดพิมพ์/อ่าน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

2. ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th ตามวันที่ที่กำหนด (โปรดบันทึกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของตนเอง)

3. ผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกข้อมูลบนระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว และตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องก่อนนาไปชาระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร หากพบว่ามีการกรอกข้อมูลของผู้สมัครไม่ถูกต้อง ขอให้ผู้สมัครดำเนินการแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครที่บันทึกในระบบ INTERNET เป็นสำคัญ

4. ผู้สมัครนำใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ไปยื่นชำระเงินค่าสมัคร ผ่านระบบ TellerPayment เท่านั้น ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันที่ที่กำหนด โดยชาระค่าสมัคร ตามอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครที่กำหนด พร้อมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท หากผู้สมัครรายใด มิได้ดาเนินการชาระเงินค่าสมัครผ่านระบบ Teller Payment ของธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ตามวันที่ที่กำหนด จะถือว่าการกรอกข้อมูลการสมัครในระบบ รับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต เป็นโมฆะ

5. ธนาคารรับชำระเงินค่าสมัคร และบันทึกข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัคร บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะออกหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร พร้อมคืนใบสมัครให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร เมื่อชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครให้ถูกต้องตรงตามข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อยและเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประโยชน์ของตนเอง)

6. การเปลี่ยนแปลงคณะ/สาขาวิชาที่สมัครภายหลังจากที่ได้มีการชาระเงินค่าสมัครแล้ว ผู้สมัครจะต้องดาเนินการยกเลิกการสมัครเดิม ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต และให้ดำเนินการตามขั้นตอนการรับสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัครใหม่ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร มหาวิทยาลัยจะถือข้อมูลการสมัครคณะ/สาขาวิชาในฐานข้อมูลครั้งสุดท้าย ที่ได้มีการชำระเงินเป็นสำคัญ

กรณีมีการนำใบสมัครที่ทาการยกเลิกในระบบแล้วไปชำระเงินจะไม่มีผลต่อการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะข้อมูลการสมัครในระบบถูกยกเลิกไปแล้วใบสมัครดังกล่าวเป็นโมฆะ จะไม่มีการนาข้อมูลใบสมัครที่ถูกยกเลิกไปแล้วมาประมวลผลหรือจัดสถานที่สอบให้แต่อย่างใด ดังนั้น ก่อนจะนำใบสมัครไปชำระเงินโปรดตรวจสอบใบสมัครให้เรียบร้อย ว่าเป็นฉบับที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกทำรายการยกเลิกไปแล้ว

7. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการชำระเงินค่าสมัครได้หลังจากชาระเงินค่าสมัครแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันชำระเงินค่าสมัคร วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบ หรือรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ได้ตามวันที่ที่กำหนด

มหาวิทยาลัยมีการประกาศจำนวนผู้สมัครของแต่ละคณะ/สาขาวิชา 1 วันทำการ ภายหลังจากที่เปิดรับสมัครวันแรกได้ที่ www.reg.tu.ac.th. 

 

อัตราค่าธรรมเนียม

- ค่าสมัคร คนละ 400 บาท เฉพาะ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ค่าสมัครคัดเลือกคนละ 100 บาท

คณะศิลปศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย)

- ค่าธรรมเนียมธนาคาร คนละ 10 บาท

8.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและแผนผังที่นั่งสอบ วันที่ 26  ธันวาคม 2556

มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อและแผนผังที่นั่งสอบ ผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ www.reg.tu.ac.th เท่านั้น

ยกเว้น คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย) ใช้คะแนนตามที่กำหนดในการคัดเลือก ไม่มีการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัยอีก สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบปฏิบัติได้ตามวันที่ที่กำหนดในปฏิทินคัดเลือก

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

- ฝ่ายรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ 02 - 564-4440-79 ต่อ 1605 , 1607

-ฝ่ายทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ สำนักทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ 02 - 564-4440-79 ต่อ 1602 , 1653

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์