ราชมงคลอีสาน รับประเภทโควตาและรับสมัครผ่านสถานศึกษา

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ (ประเภทโควตาและรับสมัครผ่านสถานศึกษา) ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย หรือมีความสามารถพิเศษ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สำหรับสถานศึกษาส่งรายชื่อนักเรียน / นักศึกษา มายัง มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

1. คุณสมบัติและหลักเกณฑัทั่วไปผู้สมัคร

1.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

 

1.1.2 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

-  กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

- กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของสถานศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

1.2  หลักเกณฑ์ทั่วไป

1) สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน / นักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร  ตามประกาศฉบับนี้  ต้องเป็นสถานศึกษาของรัฐ  หรือสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนที่ได้รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าสถานศึกษาของรัฐ

2) นักเรียน / นักศึกษา  ที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ จะต้องได้รับการเสนอชื่อผ่านสถานศึกษาเดิมที่กำลังศึกษาอยู่ 

3) สถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งนักเรียน / นักศึกษา เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ จะต้องส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณสมบัติครบถ้วน มายังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ภายในวันที่ 15  พฤศจิกายน  2556

4) นักเรียน / นักศึกษาที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษจะต้องระบุระดับการศึกษา และสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่กำหนดไว้เท่านั้น

5) สถานศึกษาที่ประสงค์จะส่งนักเรียน / นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระบบโควตา มีสิทธิ์ส่งนักเรียน / นักศึกษาได้มากกว่า 1 คน ในแต่ละสาขาวิชา

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://fit.skc.rmuti.ac.th/quota

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์