วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ศิลปากร รับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ

 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม เปดรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ประจําปการศึกษา 2557(รอบแรก) ซึ่งมีหลักเกณฑและรายละเอียดดังตอไปนี้

 

 

 คุณสมบัติทั่วไป 

1.  เปนผูยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

2.  เปนผูที่สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเปนผูที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(ม.6) ในประเทศไทย 

3.  เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

4.  เปนผูที่มีความประพฤติเรียบรอยและรับรองตอมหาวิทยาลัยไดวาจะตั้งใจศึกษาเลาเรียนเต็มความสามารถ

และจะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยูแลว หรือที่จะมีตอไปโดยเครงครัดทุกประการ 

5.  ตองเปนผูที่อยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให 

6.  จะตองไมเปนผูที่ถูกลงโทษเนื่องจากกระทําหรือรวมกระทําทุจริตในการสอบคัดเลือกบุคคล 

 เพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในชวงเวลา 3 ปที่ผานมา  

 

คุณสมบัติเฉพาะ 

 สําหรับผูที่สมัครเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ตองมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 

1. ตองไดคาระดับเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป (ในกรณีที่กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.5 นับถึงภาคการศึกษาปลายของชั้น ม.5 เฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป) 

2. ตองไมเปนผูพิการหรือมีโรคตาง ๆ ดังนี้ 

 3. ตาบอดทั้งสองขาง 

4.  ตาบอดสีทุกกรณี 

5. หูหนวกทั้งสองขาง จนเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

6.  มีความพิการของมือแขน หรือขา จนเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

 7.  ติดยาเสพติดใหโทษ 

8.  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

9. โรคหรือความพิการอื่นๆ ซึ่งมิไดระบุไวในประกาศนี้ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือก 

 เห็นวาเปนอุปสรรคตอการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ 3 

10.  ตองไมเปนผูที่อยูในระหวางตกเปนจําเลยในคดีอาญา หรือไมเคยตองคําพิพากษาของศาลดวยการ

กระทําความผิดในคดีอาญา หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ 3 อยูกอนทําการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และแมจะไดรับการสงชื่อเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแลวก็ตามจะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษา

 

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก 

 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) 

 หมายเหตุ คาธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกนี้ เมื่อสมัครสอบแลวจะไมคืนใหไมวากรณีใดๆ

 

วิธีการสมัครสอบคัดเลือก 

ขั้นตอนการสมัคร 

1.  พิมพใบสมัครจาก website http://www.eng.su.ac.th หรือสําเนาใบสมัครที่แนบมากับประกาศรับสมัคร 

(ใบสมัครสามารถถายสําเนาได) 

2.  กรอกขอมูลใหครบถวน พรอมติดรูปถายและลงลายมือชื่อ 

3.  ชําระเงินคาสมัคร จํานวนเงินคนละ 500 บาท (หารอยบาทถวน) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

 หากพนกําหนดจักถือวาการสมัครเปนโมฆะ 

 - การโอนเงินเขา ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร ประเภทบัญชีออมทรัพย ชื่อบัญชี “คาสมัครสอบโครงการพิเศษ เทคโนโลยีชีวภาพ” 

 บัญชีเลขที่ “537-2-02450-4” และสงสําเนาใบแจงการชําระเงินคาสมัครสอบแนบมาพรอมใบสมัคร 

- กรณีที่โอนเงินผานเครื่อง ATM กรุณาแนบสําเนาสลิปการโอนเงินมาพรอมใบสมัคร

 

หลักฐานประกอบการสมัคร 

 ผูสมัครตองสงเอกสารหลักฐาน โดยเรียงลําดับและเย็บชุดเอกสาร ดังตอไปนี้ 

1.  ใบสมัครที่กรอกขอความสมบูรณครบถวน ติดรูปถายและลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครเรียบรอยแลว 

2.  หลักฐานการชําระเงินคาสมัคร จํานวน 500 บาท (หารอยบาทถวน) 

3.  ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษา ที่มีการรับรองจากผูอํานวยการโรงเรียน หรือนายทะเบียน จํานวน 1 ฉบับ หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1:4) 6 ภาคการศึกษา สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวน 1 ฉบับ 

4.  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร หรือสําเนาบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย ถายสําเนาใหชัดเจนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ  ผูสมัครที่สงหลักฐานไมครบถวนสมบูรณตามรายการขางตนถือวาขาดคุณสมบัติ จะไมมีสิทธิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบหลักฐานตามขอ 3. อีกครั้งกับตนฉบับในวันที่มารายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาในกรณีสอบ

คัดเลือกได หากพบวาไมถูกตองตามคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะจะถูกตัดสิทธิเขาศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 หมายเหตุ รูปถายที่ใชติดใบสมัครใชขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน

 

การสงใบสมัคร 

 ใหผูสมัครจัดสงเอกสารหลักฐานการสมัครทั้งหมดที่ระบุไว โดย 

1.  ทางไปรษณีย แบบลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS) จาหนาถึง “โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000” ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทําการไปรษณียตนทางจะตองไมเกินวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 หากพนกําหนดนี้  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะไมรับสมัคร 

2. ดวยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 

 

หมายเหตุ หามผูสมัครสงใบสมัครจาหนาซองโดยตรงไปยังมหาวิทยาลัยศิลปากร (ใหจาหนาซองถึงคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยตรงตามรายละเอียดขอ 1)  

 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและสถานที่ทดสอบความรูทางวิชาการ 

 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบและสถานที่ทดสอบความรูทางวิชาการ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซตที่ http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ  ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามรายชื่อผูมีสิทธิสอบขอเขียนวัดความรูทางวิชาการทางโทรศัพท ในวันและเวลาราชการไดที่หมายเลข 

0-3421-9364-6 ตอ 25212 หรือ 0-3421-9360  

 

การทดสอบความรูทางวิชาการ 

การทดสอบความรูทางวิชาการ ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วันเสารที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 – 11.00 น. ทั้งนี้ใหผูมีสิทธิเขาสอบตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ หองสอบและสถานที่สอบทางเว็บไซต http://www.eng.su.ac.th และนําบัตรประชาชนหรือ บัตรที่ออกโดยทางราชการมาแสดงตอผูคุมสอบ 

หมายเหตุ ผูสมัครสอบที่เขาสอบวัดความรูทางวิชาการ ใหเตรียมปากกา ดินสอ ยางลบ บัตรเขาสอบมาใหพรอม เมื่อเขาหองสอบแลวจะไมอนุญาตใหออกจากหองสอบ และหามยืมจากผูเขาสอบโดยเด็ดขาด

 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบสัมภาษณ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ทางเว็บไซต http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามทางโทรศัพท ในวันเวลาราชการไดที่หมายเลข 0-3421-9364-6 ตอ 25212 หรือ 0-3421-9360

 

สอบสัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย 

สอบสัมภาษณและสงใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 รายงานตัว เวลา 08.30 – 10.30 น. สอบสัมภาษณ เวลา 09.00 น. เปนตนไป 

หมายเหตุ ใบรายงานการตรวจสุขภาพและเอ็กซเรยรางกาย สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดที่  http://www.eng.su.ac.th

 

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2557 ทาง เว็บไซต http://www.eng.su.ac.th และติดประกาศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หรือสามารถสอบถามรายชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาทางโทรศัพท ในวันเวลาราชการไดที่หมายเลข 0-3421-9364-6 ตอ 25212 หรือ 0-3421-9360  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์