รายงานผลการใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง                 รายงานผลการใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนเวียงเทพวิทยา อำเภอสอง จังหวัดแพร่

 

ชื่อผู้ศึกษา           นางสาวสมรัก      คุ้มเนตร

                           โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

 

บทคัดย่อ

 

                              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนโมดูล

สื่อประสม  เรื่อง พันธุกรรม วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์

มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2) เพื่อหาผลสัมฤทธิ์และความก้าวหน้าทางการเรียนจากการใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเวียงเทพวิทยาที่มีต่อการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสม  เรื่อง พันธุกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างที่ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา

ปีการศึกษา 2556 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งสิ้น 28 คนสำหรับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทเรียนโมดูลสื่อประสมเรื่อง พันธุกรรม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายข้อตามจุดประสงค์ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เรื่อง พันธุกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32/ ที่มีต่อการเรียน

วิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบค่าที ( t - test ) 

 ผลการศึกษา

                   1.ได้บทเรียนโมดูลสื่อประสม เรื่อง พันธุกรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 86.00/84.00

2. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้บทเรียนโมดูลสื่อประสม  เรื่อง พันธุกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 164 คน กำลังออนไลน์