รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุง สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา ผู้รายงาน : นางสาวสุชาดา ชุติไพจิตร ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) หาคุณภาพของชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2556 จำนวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองตามแผนการวิจัยแบบ Pretest - Posttest Dependent เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาผู้รายงานได้สร้างและพัฒนาขึ้นเอง จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความอ่อนตัว เล่มที่ 2 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและข้อเท้า เล่มที่ 3 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้อง เล่มที่ 4 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความคล่องแคล่วว่องไว เล่มที่ 5 การละเล่นของไทยเพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงความเร็ว 2) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t – test) ผลการทดลอง พบว่า 1) ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพ ทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.91, 4.93, 4.94, 4.95, 4.94 ตามลำดับ มีค่าเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 5 เล่ม เท่ากับ 4.94 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.22 มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้ง 5 เล่ม 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยสรุป ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย เพื่อสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีคุณภาพในระดับดีมาก จึงทำให้สมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการทดสอบสมรรถภาพทางกาย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้ ชุดแบบฝึกทักษะการใช้การละเล่นของไทย อยู่ในระดับดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์