ห้องข่าว ม.ปลาย งานแนะแนว โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"

รูปภาพของ shwnapasorn

ข่าวการสอบ โควตา รับตรง 2557 
 [ เฉพาะที่มีหนังสือราชการเข้ามาที่โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" ]

GAT/PAT ครั้งที่ 1

รับสมัคร 1-27 ต.ค. 56

สอบ 8-11 มี.ค. 57

ประกาศผล 24 เม.ย.57

สอบ 7 วิชาสามัญ

รับสมัคร 1-24 พ.ย. 56

สอบ 4-5 ม.ค. 57

ประกาศผล 11 ก.พ.57

GAT/PAT ครั้งที่ 2 

รับสมัคร 15-26 ม.ค.57

สอบ 26-29 เม.ย.57

ประกาศผล 29 พ.ค. 57

Admissions ระบบกลาง

รับสมัคร  8-15 มิ.ย.57


โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

16 ธ.ค. 56- 31 ม.ค.57   สมัครผ่านเว็บ http://www.rmutsb.ac.th  และชำระเงินค่าสมัคร

5 ก.พ. 57   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8 ก.พ. 57   สอบข้อเขียนหรือสัมภาษณ์

14 ก.พ. 57  ประกาศผลการคัดเลือก

 

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่

แนะนำข้อมูลการเรียนต่อ สาขาวิชา พัฒนาการท่องเที่ยว

-ข้อมูลเพิ่มเติม www.phrea.mju.ac.th/2012/  ,  http://quota.phrae.mju.ac.th/quota/main.asp

-ติดต่อสอบถาม โทร 0-5464-8593-5 ต่อ 6021 หรือ 6019 
                      โทรสาร 0-5464-8596
                      โทรศัพท์ 0814245087
                      Facebook : Betagen go

--------------------------------------------------------

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อสารความหมาย

  -เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรนี้  ปีการศึกษาละ 30 คน 

  -จากระบบโควตาวิทยาเขต

  -ระบบโควต้าโรงเรียนในพื้นที่จังหวักสมุทรปราการ

  -ระบบ Admission

-สอบถามรายละเอียดเพิ่้มเติม โทร 02-201-2425,02-201-2208 (ในวันและเวลาราชการ)

 

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเกริก

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ, คณะศิลปศาสตร, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์

-สมัครเรียนทางเว็บ www.krirk.ac.th   

-ชำระค่าสมัคร 150 บาท ที่ธนาคารกรุงไทย

-ประกาศรายชื่อ  5 กพ.57 ทางเว็บไซต์ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-970-5820-9 ต่อ 112-113 ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ

-------------------------------------------------------

รับตรง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  50 คน

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 60 คน   สาขาวิศวกรรมโยธา  35 คน 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 50 คน สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 35 คน

-รับ นร.แผนวิทย์-คณิต

-ใช้ผลคะแนน GAT 25%  PAT1 25%  PAT3 50%

-รับสมัคร 2 ธ.ค.56 - 12 ม.ค.57 ทางเว็บ www.eng.src.ku.ac.th  (ปิดระบบ 16.30น.)

-ประกาศรายชื่อผู้สมัคร 15 ม.ค.57

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24 ม.ค.57

-ตัดสิทธิ์ admission

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้วันที่ 24 มีนาคม 2557  ตามรอบการสมัคร

ผู้สมัครอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามประกาศ

สมัครที่เว็บ http://entrance.surat.psu.ac.th  

พร้อมส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบไปยังมหาวิทยาลัย ทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทร. 077-355-040 ต่อ 2107

ตัดสิทธิ์ admission 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ 57

-คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ -คณะเทคนิคการแพทย์

-คณะทันตแพทยศาสตร์ -คณะสาธารณสุขศาสตร์

-คณะพยาบาลศาสตร์ -คณะนิติศาสตร์

-คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.085-802-8833  www.western.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ 

--------------------------------------------------------

โควตาพิเศษ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

**ม.3 ต่อ ปวช. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  สาขาวิชางานเกษตร  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

    ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และมีอาหารรับประทาน 3 มื้อฟรี

    -โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต

    -ระบบทวิภาคี  (เรียนที่วิทยาลัย 3 ภาคเรียน ฝึกที่สถานประกอบการ 3 ภาคเรียน)  

**ม.6 ต่อ ปวส. ประเภทวิชาเกษตรกรรม  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่งานแนะแนวภายใน 17 ธ.ค.56

ประกาศผล 10 ม.ค.57  www.kasetlopburi.ac.th

มอบตัว 20 ม.ค.57  (ค่าใช้จ่ายมอบตัว ปวช. ~2,000บาท  ปวส. ~3,000 บาท)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ 

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

*รับตรง  

   กลุ่ม 1 ไม่ต้องสอบคัดเลือก  13 คณะ

   กลุ่ม 2  สอบคัดเลือก 

-คณะพยาบาลศาสตร์ 120 คน 

-คณะสาธารณสุข 100 คน 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล 100 คน  ไฟฟ้า 100 คน  โยธา 100 คน)

*ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

1. ค่าหอพักตลอดหลักสูตร 4 ปี ปีละประมาณ 15,000 บาท 

2. ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า ปีละประมาณ   5,000 บาท

3. อาหาร 3 มื้อ ตลอดหลักสูตร 4 ปี ปีละประมาณ 30,000 บาท

4. ตำราเรียน+สมุด ตลอดหลักสูตร 4 ปี ปีละประมาณ   5,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 081-8128116 02-4315385 www.bkkthon.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ 

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  กรุงเทพฯ

หลักสูตร 4 ปี  สาขาวิชาการประกอบอาหารและการบริการ 

ทุนการศึกษาปริญญาตรี (โครงการผลิต Chef/ผู้บริหารร้าน S&P)

"เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน และมีงานทำทันทีหลังเรียนจบ"

รับสมัครนักเรียน ม.6 ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป  รักการทำอาหาร

เรียน 2.5 วัน ทำงาน 4 วัน (มีค่าเบี้ยเลี้ยงให้)

จบแล้วมีงานทำทันที

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกรวิกา  02-6446200 ต่อ 215 หรือ 085-661-4569

นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

ทุนการศึกษา  โครงการช้างเผือก  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รุ่นที่ 5 

วัดไตรวิทยาราม อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช   ให้ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญาเอก  

รับสมัครนักเรียน ป.6 หรือ ม.3  ที่ต้องการบวชเรียนในพระพุทธศาสนา เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

นักเรียนที่สนใจสมัครได้ที่งานแนะแนวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

--------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  105 คน

จบ ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สมัครที่ http://admis.rmutp.ac.th หรือ http://regis.rmutp.ac.th หรือ www.mct.rmutp.ac.th

รับสมัครถึงวันที่ 25 กพ.57

สอบคัดเลือก 17 มี.ค. 57

ประกาศผล 24 มี.ค. 57  ไม่ตัดสิทธิ์ admission

download ระเบียบการได้ที่  http://admis.rmutp.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวค่ะ 

--------------------------------------------------------

ศูนย์การเรียนบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

โครงการทุนการศึกษา ระดับ ปวส. 200 ทุน

สามารถเลือกที่เรียนได้ตามรายชื่อวิทยาลัย ที่ระบุ

ระยะเวลาศึกษา 2 ปีครึ่ง เรียน 2 วัน ฝึกปฏิบัติ 4 วัน (เบี้ยเลี้ยงวันละ 400 บาท)

นักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

โควตารอบ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์  จ.สมุทรปราการ

1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า   40 คน

2. สาขาวิศวกรรมพลังงาน   40 คน

3. สาขาวิศวกรรมอากาศยาน   40 คน

รับสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

สมัครทางเว็บ http://sp.dru.ac.th/eng   ถึงวันที่ 24 ม.ค.57

ประกาศรายชื่อ 28 ม.ค. 57

สอบสัมภาษณ์ 1 ก.พ. 57

นักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง

รับสมัครทางเว็บ www.ipeat.ac.th 

**รอบโควตา  

  สมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 27 ธ.ค.56

  คณะศิลปศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับผู้มีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

  คณะศึกษาศาสตร์ รับผู้มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  10 ม.ค. 57

  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  18 ม.ค.57

**รอบทั่วไป

  สมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 14 มี.ค.56

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  21 มี.ค. 57

  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์  3-5 เม.ย.57

นักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวค่ะ

--------------------------------------------------------

 

รับตรง ม.ศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี   คณะวิทยาการการจัดการ

ให้สิทธิ์ รร.ส่งได้สาขาละ 1 คน  เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

1.สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

2.สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

3.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป

4.สาขาวิชาการจัดการชุมชน

5.สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ

6.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

7.สาขาวิชาการตลาด

สนใจสมัครได้ที่งานแนะแนว ถึงวันที่ 29 พ.ย. 56 นี้

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  รับสมัครนักเรียนเดินเรือพาณิชย์  ปีการศึกษา 2557

-หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ 5 ปี

-หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ 5 ปี

-หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ  ฝ่ายเดินเรือ  3 ปี

-หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือ  ฝ่ายช่างกลเรือ  3 ปี

รับ ม.6 สายวิทย์-คณิต  เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป  สูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร  ไม่บอดสี  ร่างกายไม่มีรอยสัก

รับสมัีครทางเว็บไซต์ www.mmtc.ac.th    1-30 เม.ย. 27

ยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึก     1-7 พ.ค.57

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร                          12 พ.ค. 57

สอบพลศึกษา และภาคทฤษฎี                   14-16 พ.ค. 57

ประกาศผลสอบ                                    27 พ.ค. 57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สถาบันการบินพลเรือน  เปิดรับสมัีครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 56- 31 มี.ค.57   www.catc.or.th

นร. ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยสะสม 2.25 ขึ้นไป

**หลักสูตรภาคพื้น **

หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบิน

1. วิชาเอกการจัดการจราจรอากาศ

2. วิชาเอกการจัดการท่ากาศยาน

3. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

 

**หลักสูตรภาคอากาศ (Flying Training)**

รับวุฒิ ม.6  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (ถ้าจบปริญญาตรีมาสมัครจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 600

ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกาย และจิตวิทยาการบิน จากสถาบันเวชศาสตร์การบิน 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โควตา  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  ทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.

 

ให้ดูรายละเอียดคุณสมบัติและสมัครได้ที่งานแนะแนว ภายใน 13 ธ.ค.56 นี้เท่านั้นค่ะ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)  ม.ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

รับ ม.6 เข้าป.ตรี 100 คน 

เกรดเฉลี่ย 2.80 ขึ้นไป  และมีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

-TOEFL 500 คะแนน จาก PBT หรือ 60 คะแนน จาก IBT  หรือ 170 คะแนน จาก CBT

-IELTS  5.5 คะแนน

-TU-GET  500 คะแนน

-CU-TEP 500 คะแนน

-SAT 50%ขึ้นไปในภาค writing and Critical Reading

สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 29 พ.ย. 56  

สมัครด้วยตนเองที่โครงการ  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 ธ.ค. 56

download ใบสมัครได้ที่ www.polsci.tu.ac.th/bmir 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 25 ธ.ค. 56

สอบข้อเขียน 19 ม.ค.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  25 ก.พ. 57

สอบสัมภาษณ์ 23 มี.ค. 57

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 8-11 เม.ย. 57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชิงทุนการศึกษา  โครงการทุนสำรวจโลก eListening  โดยบริษัท เนกซ์ สเตป จำกัด

รับสมัครนักเรียน ม.6 สัญชาติไทย  ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ

เพื่อโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี หลักสูตรนานาชาติที่ ม.อัสสัมชัญ

จำนวน 100 ทุน  มูลค่าทุนระหว่าง 411,835 - 566,385 บาท  (รวม 35 ล้านบาท)

นักเรียนที่ประสงค์จะแข่งขันชิงทุนการศึกษา สามารถติดตามรายการสารคดี "สำรวจโลก"  ซึ่งออกอากาศทางเคเบิลทีวี  24 ชั่วโมง

หรือทางเว็บ www.au.edu, www.elistening.au.edu และ www.elistening.net เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสอบ

- สมัครสอบทางเว็บไซต์  ที่ระบุข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ก.พ.57

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  6 ม.ค. 57

- สอบข้อเขียน  7 ม.ค. - 23 ก.พ.57  ตามสนามสอบต่างๆ

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 10 มี.ค.57

- สอบสัมภาษณ์ 13 มี.ค.57

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน 14 มี.ค.57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการเพชรสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557

สาขาละ 5 คน  รวม 50 คน ของคณะวิทยาศาสตร์

สายวิทย์-คณิต  เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน 3.00  

                    หรือมีวุฒิบัตรโอลิมปิกวิชาการ หรือได้รับรางวัลที่ 1-2-3 งานสัปดาห์วิทยาศาตร์ ของม.ศิลปากร

                    หรือได้รับรางวัีลประกวดโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/ซอฟต์แวร์ ระดับชาติ

ดูรายละเอียดได้ที่ www.sc.su.ac.th  รับสมัครถึงวันที่ 29 พ.ย. 56 โดยดูตราประทับไปรษณีย์

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับตรง ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์

**รับตรงรอบ 2

ดาวน์โหลดคู่มือและสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บ  http://web2020.vru.ac.th หรือ www.vru.ac.th

สมัครและชำระค่าสมัครสอบตั้งแต่ 4 พ.ย. 56 - 25 ก.พ.57 (ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัครได้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 มี.ค. 57

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 12 มี.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มี.ค. 57

รายงานตัวและชำระเงิน 1 เม.ย. 57

**รับตรงรอบ 3

ดาวน์โหลดคู่มือและสมัครออนไลน์ได้ทางเว็บ  http://web2020.vru.ac.th หรือ www.vru.ac.th

สมัครและชำระค่าสมัครสอบตั้งแต่  1 เม.ย. - 1 ก.ค. 57  (ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่สมัครได้)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  9 ก.ค. 57

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  15 ก.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 21 มี.ค. 57

รายงานตัวและชำระเงิน 1 ส.ค. 57

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ประกาศขยายเวลาการรับสมัครทุนวไลยอลงกรณ์ 1, 2  สำหรับผู้สมัครคณะครุศาสตร์ 

ผู้สมัครต้องมีผลการสอบ PAT5 และ PAT1 หรือ PAT2 หรือ PAT7 ตามสาขาระบุ

สมัครและชำระค่าสมัครสอบตั้งแต่ 4 พ.ย. 56 - 25 ก.พ.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 7 มี.ค. 57

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 12 มี.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มี.ค. 57

รายงานตัวและชำระเงิน 1 เม.ย. 57

รับใบสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานแนะทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์  

ติดต่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th  และงานแนะแนวโรงเรียนค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โควตา สถาบันการพลศึกษา  วิทยาเขตสุพรรณบุรี

-หลักสูตร พลศึกษา 5 ปี                        -หลักสูตร วิทยาศาสตร์การออกกำลังการ 4 ปี

-หลักสูตร การส่งเสริมสุขภาพ 4 ปี             -หลักสูตร การฝึกสอนกีฬา 4 ปี

-หลักสูตร การฝึกสอนกีฬากอล์ฟ 4 ปี         -หลักสูตร การสื่อสารกีฬา 4 ปี

-หลักสูตร การจัดการกีฬา 4 ปี                 -หลักสูตร นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว 4 ปี

ผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน  2.0 ขึ้นไป

ส่งใบสมัีครพร้อมหลักฐานการสมัครถึงวันที่ 29 พ.ย. 56 เท่านั้นที่งานแนะแนว

กำหนดสอบคัดเลือก 21 ธ.ค. 56 ณ.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ประกาศผล 27 ธ.ค. 56 และที่ www.ipesp.ac.th

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ด่วน!!!  ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

 

**ประเภททุนเพชรสุนันทา  จำนวน 37 ทุน  (ไม่รับ กศน./ปวช.)

 

1. คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาดนตรี  ศิลปะการแสดง  ออกแบบนิเทศศิลป์  

 

ออกแบบเครื่องแต่งกาย  ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม   เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

 

2. คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

 

-รับสมัครถึงวันที่ 22 พ.ย. 57 ทางเว็บ www.ssru.ac.th  เลือกสมัครโควตา

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  27 พ.ย. 56

 

สอบคัดเลือกเฉพาะทาง  12 ธ.ค. 56

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  25 ธ.ค. 56

 

รายงานตัวและชำระเงิน 16-17 ม.ค. 57

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  25 ธ.ค. 56

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว และ printout 26 ธ.ค.-15 ม.ค. 57

 

ทำสัญญารับทุน 16 ม.ค. 57

 

นักเรียนที่ดูรายละเีอียด/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานแนะแนวค่ะ

 

 

 

**ประเภทโควตา  ภาคปกติ (ไม่รับ กศน./ปวช.)

-ประเภทความสามารถทางวิชาการ  เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

-ประเภทความสามารถพิเศษ  เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

สมัครonline www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th  ถึงวันที่ 22 พ.ย. 56 นี้เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  27 พ.ย. 56

สอบคัดเลือกเฉพาะทาง 4 ธ.ค. 56 และ 12 ธ.ค. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  25 ธ.ค. 56

รายงานตัวและชำระเงิน 16-17 ม.ค. 57

ข้อกำหนดแต่ละสาขาวิชาให้นักเรียนดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์และที่งานแนะแนวค่ะ

 

**ประเภทรับตรง ครั้งที่ 1

สมัครทางทางเว็บ www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th  ถึงวันที่ 6 ธ.ค.56

ให้นักเรียนอ่านข้อกำหนดโดยระเอียดเพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเอง

ชำระค่าสมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  15 ธ.ค.56

สอบเฉพาะทาง 17 ธ.ค. 56

สอบข้อเขียน 17-20 ธ.ค. 56

ประกาศราืยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 6 ม.ค. 57

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว และ printout ภายในวันที่ 6-15 ม.ค. 57

มอบตัว 16-17 ม.ค. 57

นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวค่ะ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับตรง ม.แม่โจ้

รับสมัีคร 1 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2556

ทุกคณะสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต  www.education.mju.ac.th 

ทุกคณะไม่มีการสอบ (ยกเว้น คณะสถาปัตยกรรม  สอบวันที่ 21-22 ธ.ค. 56 และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร สอบวันที่ 20-21 ธ.ค. 56)

ส่งหลักฐานการสมัีครและชำระเงินค่าสมัีครด้วยตนเอง ภายใน 10 ธ.ค. 56

ประกาศผลการคัดเลือก/สอบคัดเลือก 6 ม.ค. 2557

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โควตาพิเศษ คณะวนศาสตร์  ม.เกษตรฯ

รับสมัคร  4-29 พ.ย. 56  กรอกใบสมัครที่ www.quota.forest.ku.ac.th 

รับนักเรียนสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

ต้องสมัครสอบวิชาสามัีญ 5 วิชา ได้แก่ วิชา 29  39  49  59  69

ส่งหลักฐานและชำระเงินค่าสมัครที่งานแนะแนวภายใน 25 พ.ย. 56 นี้เท่านั้น

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รับตรง คณะพาณิชยศาสตรืและการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.หลักสูตร 4 ปี (หลักสูตรภาษาไทย)  ดูรายละเอียดที่ www.tbs.tu.ac.th/Undergraduatethai

2.หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท (IBMP)  ดูรายละเอียดที่ www.ibmp.tbs.tu.ac.th

3.หลักสูตร BBA International Program  ดูรายละเอียดที่ www.bba.tbs.tu.ac.th

รับสมัครพร้อมกันทุกคณะ  11 พ.ย. - 11 ธ.ค.56  ทาง Internet ที่  www.reg.tu.ac.th

นักเรียนสามารถขอดูตัวอย่างข้อสอบ Smart-I ได้ที่งานแนะแนว

หรือสอบถามรายละเอียดการสอบ Smart-I ได้ที่ โทร. 02-224-9730  02-226-4511 และ 02-613-2199

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ราชภัฎสวนดุสิต  รอบสอบคัดเลือก

รับสมัคร 1 พ.ย. 56 ถึง 3 ม.ค. 57  online ที่ www.entrance.dusit.ac.th

ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 5 ม.ค.57  (สมัคร 1 อันดับ ชำระ 300 บาท   สมัีคร 2 อันดับ ชำระ 500 บาท)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 ม.ค. 57

สอบคัดเลือก 2--5-26 ม.ค. 57

สอบสัมภาษณ์ 8-9 ก.พ. 57

ประกาศผล 12 ก.พ.57

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  มอบทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน ตลอดหลักสูตร ดังต่อไปนี้

 

1. ทุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"  จำนวน 46 ทุน   เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    24  ธ.ค. 56

-สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ก.พ. 57

 

2. ทุนการศึกษา โครงการ "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" จำนวน 3 ทุนๆ ละ 205,600 บาท

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มหาวิทยาลับจะเป็นผู้พิจารณาเอง  จากใบสมัคร  การเขียนเรียงความ แฟ้มสะสมผลงาน  

และการสอบสัมภาษณ์   

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    24  ธ.ค. 56

-สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 ก.พ. 57

 

3. ทุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน"  จำนวน 5 ทุนๆ 224,100 บาท

ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย มหาวิทยาลับจะเป็นผู้พิจารณาเอง  จากใบสมัคร  การเขียนเรียงความ และการสอบข้อเขียนและสอบ

สัมภาษณ์เป็นภาษาจีน เพื่อวัดความสามารถในการอ่าน เขียน ฟัง และพูด

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   10 ม.ค. 57

-สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์วันที่ 7 ก.พ. 57

 

4. ทุนการศึกษา "ปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน"  จำนวน 30 ทุน

รับสมัคร ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   10 ม.ค. 57

-สอบข้อเขียน  18 ม.ค. 57

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 57

-สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 57

 

5. ทุนการศึกษา "ทุนอาจารย์พยาบาล"  จำนวน 2 ทุน

รับสมัคร ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป  พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   10 ม.ค. 57

-สอบข้อเขียน  18 ม.ค. 57

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 57

-สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 57

 

6. ทุนการศึกษา "ทุนเภสัช"  จำนวน 5 ทุน เพื่อเป็นอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์

รับสมัคร ม.6 สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

พิจารณาคะแนนสอบข้อเขียน  สัมภาษณ์ และเรียงความ

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน   10 ม.ค. 57

-สอบข้อเขียน  18 ม.ค. 57

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 57

-สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 57

 

7. โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน" 

รับสมัครนักเรียนที่มีวุฒิการศึกษา ม.6  และปวส.ปีที่ 2 หรือ 3  เพื่อศึกษาต่อ ป.ตรี

เงื่อนไขเป็นไปตามเกณฑ์แต่ละคณะและสาขา

-สมัครฟรี วันที่ 3-20 ธ.ค. 56 ที่ www.admission.hcu.ac.th  

-ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 56 

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 24 ม.ค. 57

-สอบสัมภาษณ์ 8 ก.พ. 57

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โควตาพิเศษ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (ถ.วิภาวดีรังสิต  ดินแดง)

*ประเภททั่วไป

     เป็นนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2556

*ประเภทกิจกรรมเด่น ด้านกีฬา  ดนตรีไทย  รำไทย  

     มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.20 ขึ้นไป

     มีวุฒิบัตร  เอกสารรับรองความสามารถ  และ Portfolio

-ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไม่เกินวันที่ 22 ธค.56

-ประกาศรายชื่อ 8 ม.ค. 57

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว และ www.cpe.ac.th

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบตรงและสอบแข่งขัน  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญิปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะบริหารธุรกิจ

-สมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 22  พ.ย. 56 

-สมัครด้วยตนเองภายใน 29 พ.ย.56

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  6 ธ.ค. 56 ทางเว็บ 

-สอบข้อเขียน  15 ธ.ค. 56

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว 

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลง ให้ติดตามจาก www.tni.ac.th หรือโทร. 02-763-2601 ถึง 5

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โควตา  มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ  จ.พระนครศรีอยุธยา

 รับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร  14 ต.ค. - 29 พ.ย. 56  ผ่านเว็บ www.rmutsb.ac.th

 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ/หรือสอบสัมภาษณ์   11 ธ.ค. 56

 -สอบข้อเขียนและ/หรือ สอบสัมภาษณ์  14 ธ.ค.56

 -ประกาศผลการสอบคัดเลือก 20 ธ.ค. 56

 ดูรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวและเว็บ www.rmutsb.ac.th

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โควตา  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน จ.ขอนแก่น

 -รับสมัคร 28 ต.ค. - 13 ธ.ค. 56

 -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ   16 ธ.ค. 56

 -สอบคัดเลือก  22 ธ.ค. 56

 -ประกาศผลการสอบคัดเลือก 27 ธ.ค. 56

 ดูรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวและเว็บ www.kkc.rmuti.ac.th

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก

1. ประเภทคัดเลือกเรียนดี

2. ประเภทคัดเลือกความสามารถ

3. ประเภทโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

รับสมัคร 15 ต.ค.- 7 ธ.ค. 56  ที่เว็บ http://reg.psru.ac.th

ส่งหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่งานแนะแนวโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 6 ม.ค. 57

สอบวัดแววความเป็นครูและวิชาจิตวิทยา  11 ม.ค. 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 14 ก.พ. 57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี 

1. ระบบโควตา

สมัคร 1-29 พ.ย. 56

ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์ 16 ธ.ค. 56

สอบสัมภาษณ์ 17 ธ.ค. 56

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ 23 ธ.ค. 56

2. ระบบสอบคัดเลือกโดยใช้ผลคะแนน PAT5 + ONET

(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม)

ซื้อระเบียบการและสมัครที่มหาวิทยาลัย  19-30 พ.ค. 57  ในเวลาราชการ

ประกาศสถานที่สอบ  11 มิ.ย. 57  

สอบสัมภาษณ์  12 มิ.ย. 57

ประกาศผลสอบ 19 มิ.ย. 57

3. ระบบสอบคัดเลือกโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ซื้อระเบียบการและสมัครที่มหาวิทยาลัย  19-30 พ.ค. 57  ในเวลาราชการ

ประกาศสถานที่สอบ  11 มิ.ย. 57  

สอบสัมภาษณ์ 13 มิ.ย. 57

ประกาศผลสอบ 19 มิ.ย. 57

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบตรง  คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

1. ประเภททั่วไป  ทุกกลุ่มวิชาเอก รับ 54 คน  

2. ประเภททั่วไป  กลุ่มวิชาเอกทฤษฎีศิลป์ รับ 10 คน

3. ประเภทโควตา 8 จังหวัดภาคตะวันตก รับ 10 คน

รับสมัคร  3-28 ก.พ. 57  ผ่านเว็บ  www.psg.su.ac.th

ส่งหลักฐานการสมัคร ทาง EMS ภายใน 28 ก.พ.57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  14 มี.ค. 57

 สอบวันที่ 22-23 มี.ค. 57

 ประกาศผลสอบ 21 เม.ย. 57

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานแนะแนว

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครนักเรียนม.ปลาย สายวิทย์คณิต และ ศิลป์คำนวน

เข้าร่วมอบรมวิชาการโครงการ Pre-Engineer ครั้งที่ 23 และ 24  

หัวข้อเข้ารับการอบรม

1. Web Application Development with PHP

2. Special Effect ด้วยคอมพิวเตอร์

3. การตัดต่อภาพ VDO ด้วยคอมพิวเตอร์

4. การสร้างการตูนอนิเมชัน

5. รู้จักกับ แมคอนทอช Mac OSX

6. Google Applications Training

7. การควบคุมหุ่นยนต์ Arduino ด้วยระบบไมโครคอนโทรเลอร์

8. Mobile Application

นักเรียนที่สนใจติดต่อลงชื่่อที่งานแนะแนวโรงเรียนค่ะ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.ศิลปากร  จ.นครปฐม    โครงการรับน.ศ.เพิ่มพิเศษ 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มีเกรดสะสม 4 ภาคเรียนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

รับสมัคร 16 ก.ย. - 15 พ.ย. 56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ  29 พ.ย. 56

สอบ 14 ธ.ค. 56

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว หรือ http://www.eng.su.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 1-26 พ.ย.56

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว หรือ  http://www.mahidol.ac.th/directadmission

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช  

**รับตรง เภสัชศาสตร์

รับสมัคร  19-21 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  26 พ.ค.57

สอบสัมภาษณ์ 30 พ.ค. 57

ยืนยันสิทธ์  2-4 มิ.ย. 57

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว หรือ  www.wu.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบประเภทรับตรง 100 คน

ส่งใบสมัครขอรับทุน    ภายใน 21 ม.ค. 57

ประกาศผลผู้ได้รับทุน            21 ก.ค. 57

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว หรือ  www.wu.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช

**รับตรงรอบ 1:  

รับสมัคร  14 ต.ค. - 9 ธ.ค. 56   

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  13 ธ.ค. 56   

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์  17-19 ธ.ค. 56

**รับตรงรอบ 2:  

รับสมัคร  10 ธ.ค. 56 - 11 มี.ค. 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  14 มี.ค. 57

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์  18-20 มี.ค. 57

**รับตรงรอบ 3:  

รับสมัคร  12 มี.ค. - 13 พ.ค. 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  16 พ.ค. 57

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์  20-22 พ.ค. 57

**รับตรงรอบ 4:  

รับสมัคร  13 พ.ค.- 2 ก.ค. 57

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์  4 ก.ค. 57

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธ์  7, 9  ก.ค. 57

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนว หรือ  www.wu.ac.th 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

"โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน"

รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2557  (ตามรอบการสมัคร)

ดูรายละเอียดได้ที่งานแนะแนว และ http://entrance.surat.psu.ac.th  หรือโทรสอบถาม 077-355-450 ในเวลาราชการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์