ห้องเรียนออนไลน์ครูชลิตา ช้างพลายแก้ว โรงเรียนเบยจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

รูปภาพของ benchalita

ห้องเรียนออนไลน์ครูชลิตา  ช้างพลายแก้ว โรงเรียนเบยจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา

เรื่อง   การวางแผนทำงานบ้าน

 

                การศึกษาเรื่องการดำรงชีวิตและครอบครัวสามารถแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้

1.       ความหมายของงานบ้าน

งานบ้าน  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันในการสร้างความสุขของสมาชิกทุกคนในบ้าน  ซึ่งต้องปฏิบัติเป็นประจำ  โดยอาศัยความร่วมมือ  ร่วมแรง  ร่วมใจของสมาชิก   ทุกคนในบ้าน

 

 

 

2.       ขั้นตอนและประโยชน์ของการวางแผนทำงานบ้าน

การวางแผนทำงานบ้าน คือ  การกำหนดแนวปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า  ว่าจะทำอย่างไร  ทำเมื่อไร  ทำโดยวิธีใด  ใครเป็นผู้ทำและกำหนดงานเสร็จเมื่อไร

ขั้นตอนการวางแผนทำงานบ้าน

                ก่อนทำงานบ้านควรวางแผนเป็นลำดับขั้นจะช่วยให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว เรียบร้อยและมีคุณภาพ  ซึ่งมีขั้นตอนในการวางแผนทำงานบ้าน  ดังนี้

 

 

 

1)       รวบรวมงาน  แจกแจงรายละเอียดและกำหนดระยะเวลาการทำงาน

ประเภทของงานบ้าน

งานประจำวัน

งานประจำสัปดาห์

งานประจำเดือน

งานทำอาหาร

–         เตรียมและประกอบอาหาร

–         จัดโต๊ะอาหาร

–      ล้างภาชนะเครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร

–         ทำความสะอาดตู้กับข้าว

–         ทำความสะอาดตู้เย็น

 

งานซักรีด

ซ่อมแซม

ดัดแปลงเสื้อผ้า

–         ซักผ้า

–         เก็บพับเสื้อผ้า 

–         รีดผ้า

–         จัดตู้เสื้อผ้า

–         ซักผ้าปูที่นอน

–         ซักปลอกหมอน

–         ซักผ้าห่ม

งานทำความ

สะอาดเครื่องเรือน

เครื่องใช้ในบ้าน

–         ทำความสะอาดโต๊ะอาหาร

–         ทำความสะอาดเตาแก๊ส

–         ทำความสะอาดพัดลม

–      ทำความสะอาดเครื่องใช้อื่น ๆ เช่น เครื่องกรองน้ำตู้หนังสือ

–         ทำความสะอาด

      มุ้งลวด

จัดตกแต่งบ้าน

และดูแลบริเวณ

บ้าน

–         เก็บที่นอน

–      ปัดกวาด เช็ดถูพื้นห้องทุกห้อง

–         รดน้ำต้นไม้

–         ทำความสะอาดห้องน้ำ

–         ทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ภายในบ้าน

–         ปัดกวาดหยากไย่

–         ตัด ตกแต่งกิ่งไม้

–         ตัดหญ้า

งานเลี้ยงดูเด็กและคนชรา

–         จัดให้รับประทานอาหาร

–         ดูแลความสะอาดร่างกาย

–                   ดูแลตู้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

–                   พูดคุยให้เกิดความบันเทิง

–         สระผม

–         ตัดเล็บ

–         พาไปพักผ่อน

      นอกสถานที่

 

งานดูแลสัตว์เลี้ยง

–    ให้อาหาร 

–    ทำความสะอาดร่างกาย

–    ตรวจโรค 

 

2)     เขียนแผนการทำงาน  เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมมาเขียนเป็นแผนการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ  คือ แผนการปฏิบัติงานประจำวัน  แผนการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ และแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน การเขียนแผนการปฏิบัติงานต้องกำหนดหัวข้อที่สำคัญ  ดังนี้

(1)     งานที่ปฏิบัติ  ระบุงานและขอบข่ายงานที่ทำให้ชัดเจน

(2)     จุดประสงค์ในการทำงานเพื่ออะไร  เช่น  เพื่อความสะดวก  เพื่อความสวยงาม  เป็นต้น

(3)     วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  จัดเตรียมสำหรับปฏิบัติงานในแต่ละครั้งให้พร้อม

(4)     กำหนดเวลา ต้องกำหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน  เช่น  เมื่อใด  เวลาใด  ระยะเวลาเท่าไร

(5)     กำหนดขั้นตอนในการทำงาน  ให้ระบุการทำงานให้ชัดเจนว่างานใดทำก่อน  ทำหลังให้เป็นขั้นตอน

(6)     กำหนดผู้รับผิดชอบ ให้ระบุผู้รับผิดชอบให้เหมาะสมกับงานแต่ละงานให้ชัดเจน

(7)     กำหนดค่าใช้จ่าย กำหนดรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซื้อและประมาณค่าใช้จ่าย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์