การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรป

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
                   เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                   ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัย             นายไชยา ทิพย์คุณ

สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 บทคัดย่อ

           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องมีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 17 ชุด 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.27 - 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  สถิติ Nonparametric แบบ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test

 

           ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

               1. ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 84.18/82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

               2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มีค่าเท่ากับ 0.64 หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.00 แสดงว่าชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
64.00 

               3.  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่ด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               4.  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
  (

 = 4.33, S.D. = 0.63) 
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ
6 ฉันได้มีโอกาสอธิบายและซักถามเพื่อนในกลุ่ม
ทำให้เข้าใจมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด
(

= 4.80, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ข้อ 13 ฉันได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อน (

= 4.73, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ 2 เพื่อนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พึงพาอาศัยและช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด (

= 4.67, S.D. = 0.62)  และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 11 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
(

= 3.87, S.D. = 0.74) 

           โดยสรุปชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 285 คน กำลังออนไลน์