การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรป

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
                   เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
                   ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

ผู้วิจัย             นายไชยา ทิพย์คุณ

สถานศึกษา  วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่วิจัย           ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

 บทคัดย่อ

           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI 

เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 15 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 2 ชนิด ได้แก่ 1) เครื่องมีที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ และชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 17 ชุด 2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.77 มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  0.27 - 0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.64 และมีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  สถิติ Nonparametric แบบ Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test

 

           ผลการวิจัยปรากฏ  ดังนี้

               1. ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 84.18/82.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

               2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มีค่าเท่ากับ 0.64 หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.00 แสดงว่าชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI
ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
64.00 

               3.  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
ที่ด้วยชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค
TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               4.  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
มีความพึงพอใจต่อชุดฝึกเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก
  (

 = 4.33, S.D. = 0.63) 
ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ ข้อ
6 ฉันได้มีโอกาสอธิบายและซักถามเพื่อนในกลุ่ม
ทำให้เข้าใจมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด
(

= 4.80, S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ข้อ 13 ฉันได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและรับฟังข้อเสนอแนะจากครูและเพื่อน (

= 4.73, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ 2 เพื่อนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้พึงพาอาศัยและช่วยเหลือกัน อยู่ในระดับมากที่สุด (

= 4.67, S.D. = 0.62)  และข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ข้อ 11 กิจกรรมที่ปฏิบัติ
เป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาอื่น ๆ อยู่ในระดับมาก
(

= 3.87, S.D. = 0.74) 

           โดยสรุปชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เรื่องเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปวช. 2 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น และทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 8 คน และ ผู้เยี่ยมชม 410 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29887
  • sss30021
  • sss29888
  • zqwbrodie170840384
  • sss29872