การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รูปภาพของ aoddy123

เรื่อง                 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์)


             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน 


ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางสุดารัตน์  บัวบุญ  จ้ำมา   


สถานศึกษา        โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม


ปีที่พิมพ์             2556


บทคัดย่อ


 


            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  และมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้ศิลปะ  สาระนาฏศิลป์  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักภาคภูมิใจ  หวงแหนและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน  มีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ผู้ศึกษาจึงได้ประดิษฐ์ท่ารำ  และสร้างชุดฝึกทักษะเรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (สาระนาฏศิลป์)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูนก่อนเรียนกับหลังเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์  อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  จำนวน  40  คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Sample  Random  Sampling)  โดยวิธีการใช้ห้องเรียน


เป็นหน่วยสุ่ม


            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่  ชุดฝึกทักษะ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  16  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติท่ารำ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t-test  (Dependent  Sample)  ผลปรากฏดังนี้


            1.  ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (86.05/85.42) ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80)


            2.  ดัชนีประสิทธิผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีค่าเท่ากับ  0.7648


            3.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน  พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


            5.  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก


          โดยสรุปการจัดการเรียนการสอโดยใช้ชุดฝึกทักษะ  เรื่อง  ฟ้อนพุทธบูชาพระบรมธาตุนาดูน 


ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน


สูงกว่าก่อนเรียนสมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์