มศว.เปิดรับตรงแพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(สอบตรง) ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต(โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) ตั้งแต่บัดนี้ถึงถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2556 รายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

- สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจําแนกรายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1 สําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วใหคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English

Language Testing System) ประเภท Academicอย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ

(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร

 

กลุ่มที่ 2 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการโดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือเทียบเท่า(ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร- 3 - แพทย์โครงการร่วมฯปีการศึกษา 2557

3) หนังสือยืนยันจากสถานศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่โดยระบุว่าหากผ่านการสอบคัดเลือกจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้เต็มเวลาได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 เป็นต้นไป (เฉพาะผู้ที่กําลังศึกษาอยู่)

4) ในกรณีที่โรงเรียนของผู้สมัครไม่สามารถทําเรื่องการจบการศึกษาก่อนกําหนด (early graduation) ได้ผู้สมัครจะต้องมีผลการสอบ International General Certificate ofSecondary Education (IGCSE) ฉบับจริงที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชาคือBiology,Chemistry และ Mathematics หรือ Physics โดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ํากว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ํากว่า B

กลุ่มที่ 3 สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1)มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบคะแนนเต็ม 4หรือเทียบเท่า(ถ้าสําเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)

2) ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (IELTS – The International English

Language Testing System) ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ

(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ต่ำกว่าระดับ 6.5 ทั้งนี้ผลคะแนนต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ปิดรับสมัคร

3) ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิการศึกษาเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ออกจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

4) ผลการสอบ International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) ที่ระบุคะแนนสอบใน 3 รายวิชาคือBiology, Chemistry และ Mathematics หรือPhysicsโดยจะต้องมีคะแนนในวิชา Biology และ Chemistry ไม่ต่ำกว่า A และวิชาอื่นไม่ต่ำกว่า B

 

กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 24 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ โทร.0-2649-5934 หรือ 0-2649-5000 ต่อ14919 หรือ14409 หรือที่ http://jointmd.medicine.swu.ac.th 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์