การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกาลิซา อำเภอระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 The Development of Mathematics Activity Packages to Encourage Problem–Solving Ability on Ratio and Percentage for Mathayom Suksa II Students Ban–Kalisa School of Amphoe Ra–ngae Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3 ปิยวรรณ ไกรนรา กศ.ม. (Piyawan Krainara, M.Ed) บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างศึกษาจากประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านกาลิซา อำเภอระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษานราธิวาส เขต 3 จำนวน 22 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบกลุ่มเดียววัดก่อนและหลัง (one – group pretest – posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบสอบถามความพึงใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ( / ) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.19/81.23 ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 40.17 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ในระดับมากที่สุด ระดับความ พึงพอใจเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์, ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา, อัตราส่วนและร้อยละ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านกาลิซา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ABTRACT The purposes of this research were to develop the mathematics activity packages to encourage problem–solving ability on ratio and percentage for Mathayom suksa II students, to determine the efficiency of mathematics activity packages based on the 80/80 criterion, to compare the problem–solving ability of Mathayom suksa II students before and after learning through these packages, and to study the satisfaction of Mathayom suksa II students employing the mathematics activity packages. The sample of this research were 22 Mathayom suksa II students of Baan Kalisa school, Narathiwat Primary Educational Service Area Office 3, in the first semester of the 2013 academic year. The research design was one – group pretest – posttest design.. The research instruments used were the mathematics activity packages, lesson plans , tests to measure mathematics problem – solving ability on ratio and percentage and the questionnaires of satisfaction on the mathematics activity packages. The data collected were statistically analyzed by using ( / ), mean, percentage and standard deviation. The findings of the research were 1)the mathematics activity packages to encourage problem–solving ability on ratio and percentage for Mathayom suksa II students were at the highest level of the suitability at the average of 4.46. which met the efficient standard criterion of 84.19/81.23, which was higher than selected efficient standard criterion of 80/80. 2) The problem – solving ability of Mathayom suksa II students after using the mathematics activity packages was higher than before learning through the packages at the average of 40.17 percent. 3) Students’ satisfaction toward the mathematics activity packages were at the highest level. The average of the satisfaction level was 4.72 . keywords : mathematics activity packages, to encourage problem–solving ability, ratio and percentage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์