รายงานการใช้คู่มือจัดกิจกรรมเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ผู้รายงาน           นางสาวอัญชลี  นิ่มสอาด ต าแหน่ง         ครู วิทยฐานะ  ครูช านาญการ  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)

ปีการศึกษา          ๒๕๕๖  

บทคัดย่อ 

  การแต่งค าประพันธ์เป็นสาระหลักอย่างหนึ่งที่หลักสูตรได้ก าหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งในธรรมชาติของภาษาไทยอันเป็นมรดกของชาติที่ผู้เรียนมีหน้าที่ต้องด ารง และ รักษาไว้  จากการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแต่งค า ประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ได้ ผู้สอนจึงสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑เพื่อ พัฒนาผู้เรียน ให้สามารถแต่งค าประพันธ์ได้และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นเจตคติที่ดี          มีคุณค่าต่อการด ารงชีวิตในสังคมด้วยการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาการเขียนกาพย์ยานี ๑๑ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ แบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี ๑๑และพัฒนาความสามารถในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)  รวมทั้งพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  มาตรฐาน  ท ๔.๑ ป.๕  เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา   ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ ของชาติ  และตัวชี้วัด ท ๔.๑ ป.๕/๖ แต่งบทร้อยกรอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ผลการด าเนินการพบว่าแบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพ  ๘๑.๘๑ / ๘๔.๐๗  สรุปได้ว่าแบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  คือ นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนได้ถูกต้อง  โดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๘๑  ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ประสิทธิภาพตัวแรก  และนักเรียนสามารถท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งค าประพันธ์ ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๐๗  ซึ่งสูงกว่า

เกณฑ์ประสิทธิภาพตัวหลัง แสดงว่าแบบฝึกเสริมทักษะแต่งกาพย์ยานี ๑๑ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕  ที่ครูสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐  

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการแต่งกาพย์ยานี ๑๑หลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนใช้แบบฝึก   และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจในการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑อยู่ในระดับมากที่สุด  จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยดีขึ้น 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์