ม.ราชภัฏมหาสารคามเปิดรับตรงเรียนดีความสามารถพิเศษ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับนักศึกษาใหม่ประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ประจําปีการศึกษา 2557 ใน ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี, ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีเทียบเข้าศึกษา และระดับ ปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต, หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรศิลปบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทเรียนดี

1. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) 

 คุณสมบัติด้านความรู้ 

 (1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับร้อยละ 20 แรกของแต่ละแผนการเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ํากว่า 3.00 นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 (3) ผู้สมัครต้องผ่านการสอบวัดแววความเป็นครู 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะความเป็นครู 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

ก. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

ข. เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วย

ความบริสุทธิ์ใจ 

ค. ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติและความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

(4) คุณลักษณะทางจิต มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 

ก. มีความรัก และศรัทธาในอาชีพครู 

ข. มีจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 

ค. ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคจิต โรคประสาท 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

(1) สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ , สาขาวิชาเคมี, สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ 

ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 

(2) สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

สายวิทยาศาสตร์ หรือสายศิลป์คํานวณ 

 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

 2.1 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี 

คุณสมบัติด้านความรู้ 

(1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของแต่ละแผนการเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 

2.00 นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.50 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ 

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

 2.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา รับนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

คุณสมบัติด้านความรู้ 

(1) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

(2 ) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ไม่ต่ํากว่า 2.00 นับแต่ภาคการศึกษาแรกเริ่มเข้าศึกษาถึงภาคการศึกษาแรกของปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

(1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

(3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 

 3.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

 คุณสมบัติด้านความรู้

 (1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ที่กําลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับ ประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.)ทุกสาขา 

 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของแต่ละแผนการเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 

2.00 นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือคะแนน 

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกถึงปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ เป็นที่

รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

 คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

 (1)สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง ต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ กําลังศึกษาปีสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม 

 3.2 ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา รับนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

 คุณสมบัติด้านความรู้ 

 (1) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 (2 ) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ํา

กว่า 2.00 นับแต่ภาคการศึกษาแรกเริ่มเข้าศึกษาถึงภาคการศึกษาแรกของปีสุดท้าย ในระดับอนปริญญาหรือเทียบเท่า 

โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา 

 คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็น

ที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

3.3 ระดับปริญญาตรี 2 ปี ต่อเนื่อง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับนักศึกษาที่กําลังศึกษา

ปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ทางช่างอุตสาหกรรม เทียบเข้าศึกษา (รวมระยะเวลา

ในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

คุณสมบัติด้านความรู้ 

(1) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

(2 ) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่

ต่ํากว่า 2.00 นับแต่ภาคการศึกษาแรกเริ่มเข้าศึกษาถึงภาคการศึกษาแรกของปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

(1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากไดรับเข้าศึกษา 

(2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

(3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา 

(1) สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นนักศึกษาที่กําลัง 

ศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทางด้าน ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา สถาปัตยกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาใน 

ระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา 

 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 

(นศ.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ.) 

 4.1 ระดับปริญญาตรี 4 ปี 

คุณสมบัติด้านความรู้ 

 (1) เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของแต่ละแผนการเรียน หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 

2.00 นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย 

 4.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี เทียบเข้าศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต (บธ.บ.) รับนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องเทียบเข้าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

คุณสมบัติด้านความรู้ 

 (1) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับร้อยละ 50 แรกของโปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา หรือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่

ต่ํากว่า 2.00 นับแต่ภาคการศึกษาแรกเริ่มเข้าศึกษาถึงภาคการศึกษาแรกของปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา 

 (3) สําหรับผู้เลือกหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสาขาบัญชีเท่านั้น

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ 

 (1) ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หากได้รับเข้าศึกษา 

 (2) มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการ

เป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง 

 (3) มีความประพฤติเรียบร้อย  คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทความสามารถพิเศษ 

 (1) เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปี

สุดท้ายในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้ายในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

 (2) สําหรับผู้เลือกเรียนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5 ปี)จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.00 หรือ 11 

มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูjในระดับรhอยละ 50 แรกของแต่ละแผนการเรียน นับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาแรกของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนับแต่ภาคการศึกษาแรกเริ่มเข้าศึกษาถึงภาค

การศึกษาแรกของปีสุดท้ายในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา  

ประเภทความสามารถพิเศษที่จะคัดเลือก มีดังต่อไปนี้ 

(1) ประเภทกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด 

 เซปักตะกร้อ แฮนด์บอล ยูโด มวยไทย มวยสากล เทควันโด ยกน้ําหนัก ว่ายน้ํา แบดมินตัน ลอนเทนนิส เทเบิลเทนนิส 

หมากรุก เปตอง เชียร์ลีดเดอร์ ลีลาศ 

 (2) ประเภทความสามารถพิเศษ ได้แก่ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้าน นาฏศิลป์ ศิลปะ และ

ความสามารถพิเศษด้านอื่น ๆ 

1. การสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ 

 สมัครเข้าศึกษา 1. ระดับ ปริญญาตรี 5 ปี 

 2. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี 

 3. ระดับ ปริญญาตรี 4 ปีรับนักศึกษาที่กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เทียบเข้าศึกษา (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี) 

 4. ระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) รับนักศึกษาที่

กําลังศึกษาปีสุดท้าย ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ทางช่างอุตสาหกรรม (รวมระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 

2 ปี) 

 ใบสมัคร ให้ผู้สมัครบันทึกข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th 

 พร้อมพิมพ์ใบสมัครและชําระเงินค่าสมัครคนละ 200 บาทผ่านธนาคารที่ระบุในใบสมัคร (สําเนาเอกสารใบสมัคร 

จํานวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 

 ส่งสําเนาใบสมัคร กับอาจารย์แนะแนว ณ สถานศึกษาที่ผู้สมัครกําลังศึกษาอยู่ ภายในวันที่ 9 - 13 

ธันวาคม 2556 

 โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่รับสมัคร ให้พิมพ์แบบสรุปบัญชีรายชื่อผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ 

ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th สําเนาใบสมัครของผู้สมัครประเภทเรียนดี สําเนาใบสมัครของผู้สมัครประเภท

ความสามารถพิเศษ และ หนังสือรับรองความสามารถพิเศษของสถานศึกษา ส่งที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หรือส่งทางไปรษณีย์ในนาม นายจักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปณ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 ภายในวันที่ 9-13 ธันวาคม 

2556 มหาวิทยาลัยจะถือประทับตามวันที่ของไปรษณีย์เป็นวันย่นใบสมัคร

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทเรียนดีและความสามารถพิเศษ ผู้สมัครตรวจสอบ

รายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ที่เวปไซต์ www.rmu.ac.th ที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556

3. การคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะ

ทําการสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2556 สถานที่สอบ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (อุปกรณ์การสอบใช้ดินสอ 2 B เท่านั้น) 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์