รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือ ส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชุด Nongchumsang Lifestyle

ผู้ศึกษา         นางสาวชมนาฎ  งามยิ่งไพศาล

สถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา    2556

 บทคัดย่อ

 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชุด Nongchumsang Lifestyle ที่มีประสิทธิภาพ(E1/E2) ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ชุดNongchumsang Lifestyle ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 20 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย หนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  ชุด Nongchumsang Lifestyle จำนวน 4 เล่มที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วยเรื่อง  Soo Khwan Kao ceremony ,Boon Pra Wate festival, Thai rocket festival, The honesty is the best manner  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 16 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 10 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test

 

ผลการศึกษาพบว่า

     1. หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  ชุด Nongchumsang Lifestyle มีประสิทธิภาพ (E1/E2)เท่ากับ 84.69/84.50  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80 / 80

              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชุด Nongchumsang Lifestyle มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

              3.   ความพึงพอใจนักเรียน ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชุด Nongchumsang Lifestyle อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 1 คน กำลังออนไลน์