รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                  รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

                           สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้รายงาน       นางพรประจักษ์  พรโสภณ

ปีการศึกษา           2555

บทคัดย่อ

 

           การศึกษารายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   (3) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มตัวอย่างคือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ตำบลท่าใหญ่  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  26  คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน 5  ชุด คือ  เรื่อง  Myself  เรื่อง  School  

เรื่อง Family เรื่อง The weather และเรื่อง Food and Drink  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก  ระหว่าง 0.32 - 0.78  ค่าความยาก ระหว่าง  0.28 - 0.76  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.86  แบบสอบถามความพึงพอใจ  แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5  ระดับ  จำนวน  20  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก (rxy)  ตั้งแต่  0.46 - 0.72   และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.90  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาดัชนีประสิทธิผล  และหาค่า t - test   แบบ Dependent Samples เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

               ผลการศึกษารายงานพบว่า 

                   1.  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  87.38/85.90  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                2.  นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                3.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเท่ากับ  0.6726 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  0.6726  หรือคิดเป็นร้อยละ 67.26

                4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ  4.52  อยู่ในระดับมากที่สุด

งานน่าสนใจมากค่ะ 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 323 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13993kub
  • nbr13973