งานครั้งที่ 3 การพิมพ์รายงานเชิงวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

 คำชี้แจง  ให้นักเรียนศึกษาหลักการพิมพ์รายงานเชิงวิชาการต่อไปนี้ แล้วให้นักเรียนเปิด Microsoft Word แล้วพิมตามตัวอย่างโดยให้มีการจัดหน้ากระดาษและรูปแบบตัวอักษรตามเนื้อหาที่ศึกษา

 

การพิมพ์รายงานเชิงวิชาการ

กระดาษพิมพ์

          ๑.  กระดาษพิมพ์ ใช้กระดาษสีขาวขนาดมาตรฐาน A4
          ๒.  พิมพ์หน้าเดียวด้วยตัวพิมพ์สีดำขนาดมาตรฐานชนิดเดียวกันตลอดทั้งเล่ม
          ๓.  ต้องมีความประณีตทั้งในเรื่องวัสดุ  การพิมพ์  การขึ้นต้นประโยคใหม่  ไม่มีรอยขีดฆ่าขูดลบ  ไม่ควรพิมพ์ตกหรือพิมพ์เพิ่มไว้เหนือหรือใต้บรรทัด  และไม่ต้องเพิ่มลวดลาย สีสันใด ๆ
          ๔.  ควรพิมพ์โดยใช้คอมพิวเตอร์  และตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  ต้องเป็นแบบ Angsana UPC   ขนาด  ๑๖  พอยต์
 
รูปแบบอักษร
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อักษรที่ใช้คือ Angsana UPC โดยกำหนดขนาดอักษร  ดังนี้
                   บทที่                                           ๒๐  พอยต์      (ตัวหนา)
                   ชื่อเรื่องประจำบท                              ๒๐  พอยต์        (ตัวหนา)
                   หัวข้อใหญ่ในบท(ชิดซ้ายสุด)                 ๑๘  พอยต์        (ตัวหนา)
                   อักษรหลัก                                    ๑๖  พอยต์      (ตัวธรรมดา)
 
การเว้นระยะในการพิมพ์
          การย่อหน้า  ให้เว้นระยะเท่ากับ ๑.๘ ซม.  หรือ ๘ ช่วงตัวอักษร  โดยเริ่มพิมพ์ช่วงอักษรตัวที่ ๙
 
และการพิมพ์เลขหน้า   
๑.  ส่วนที่ ๑  คือตั้งแต่ปกในถึงสารบัญ  ใช้ตัวอักษร ก  ข  ค  ง  ไปเรื่อย ๆ   (โดยยกเว้นตัวอักษร ฃ
และ ฅ) ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษด้านบน  และให้เว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านบน  ๑  นิ้ว
          ๒.  ส่วนที่ ๒  คือส่วนของเนื้อหา  ให้ใช้เลขอารบิคทั้งหมด  เช่น  1  2  3  แสดงหน้าการพิมพ์ติดต่อกันไปจนจบเนื้อหา  ให้พิมพ์ตัวเลขกำกับที่กระดาษด้านบนขวา
          ๓.  ส่วนที่ ๓  คือส่วนที่เป็นบทที่(หน้าแรกของแต่ละบท)  ไม่ต้องใส่เลขหน้า  แต่ให้นับหน้ารวมไปด้วย
 
 
การเว้นระยะขอบกระดาษ (imagination)
          กำหนดให้เว้นระยะขอบกระดาษสำหรับพิมพ์รายงาน ดังนี้
          ๑.  เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษลงมาถึงข้อความบรรทัดแรก  ๑.๕  นิ้ว
          ๒.  เว้นระยะจากขอบล่างของกระดาษลงถึงข้อความบรรทัดสุดท้าย  ๑  นิ้ว
          ๓.  เว้นระยะจากขอบซ้ายของกระดาษถึงอักษรตัวแรกของแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่าแนวกั้นหน้า  ๑.๕  นิ้ว
          ๔.  เว้นระยะจากขอบขวาของกระดาษถึงอักษรตัวสุดท้ายของแต่ละบรรทัด ซึ่งเรียกว่ากั้นหลัง  ๑  นิ้ว
          ๕.  ส่วนที่เป็นบทที่  ของการขึ้นบทใหม่แต่ละบท ให้เว้นระยะจากขอบบนของกระดาษถึงข้อความที่เป็นบทที่ จำนวน  ๒  นิ้วเสมอ
 
 
 
แหล่งอ้างอิง : .การเขียนรายงานเชิงวิชาการ.http://i20207.blogspot.com/2013/06/blog-post_7048.html.[ออนไลน์].สืบค้นเมื่อ 11 พ.ย.2556.
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์