การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะ ชุด กายบริหารแม่ไม้

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย    การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชาพลศึกษา เรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะ ชุด กายบริหารแม่ไม้มวยไทย โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ผู้ดำเนินการวิจัย    นางพรสิระ  ไชยรักษ์   ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนอุบลวิทยาคม สพป.อบ.เขต 1

ปีการศึกษา  2555

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้  1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะ ชุด กายบริหารแม่ไม้มวยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนอุบลวิทยาคมสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 จำนวน 44คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม

เครื่องมือที่ใช้  1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม จำนวน 7 แผน เวลา 10 ชั่วโมง

                  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.24-1.00 มีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.94

                 3. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.40-0.94 และมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และดัชนีประสิทธิผล

ผลการศึกษาพบว่า   แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง กายบริหารประกอบจังหวะ ชุด กายบริหารแม่ไม้มวยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.88/83.03 ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.6019 และนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์