การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในตนเองของนักเรียน

รูปภาพของ udomporn2518

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในตนเองของนักเรียน
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติ
                ตามเรื่อง


ผู้รายงาน     นางทัศนีย์  กันทะใจ


                   โรงเรียนน้ำพอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
               สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่พิมพ์      2556


 


บทคัดย่อ


           การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ตามเกณฑ์ 70/70 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรม     การ เล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง  3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง 4) เพื่อศึกษาความมั่นใจในตนเองของนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง


           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 จำนวน 32  คน


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการฟังการพูดภาษาอังกฤษ และความมั่นใจในตนเอง โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 24 แผน ผลการหาคุณภาพมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4.80 5.00 แบบทดสอบทักษะการฟัง ผลการหาคุณภาพได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 1.00 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.40 0.76 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92  แบบทดสอบทักษะการพูด ผลการหาคุณภาพได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 1.00 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.50 0.75 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และ    แบบประเมินความมั่นใจในตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test


           ผลการวิจัยพบว่า  


           1. ประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง เท่ากับ 73.85/75.94


           2. ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่อง
ด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.6264 


           3.  ทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้กิจกรรม          การเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน            อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


           4.  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ    ทางสถิติที่ระดับ .01


           5.  ความมั่นใจในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่อง   ด้วยเทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่องมีความมั่นใจในตนเอง เฉลี่ยร้อยละ 54.67


           โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องโดยใช้เทคนิคการแสดงบทบาทสมมติตามเรื่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่
2 มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเองได้เป็นอย่างดี


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 320 คน กำลังออนไลน์