วัดพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

รูปภาพของ sss28888

        

                 

 

 

 

                  

        ประวัติศาสตร์ประเทศพม่า ( ตอนที่ 1 )

                        แบ่งออกเป็น 7 ยุค ดังนี้ัี้ 

 

                ยุคที่ 1 : ยุคมอญ 

 

                                           

                                                                    ฮินตา สัญลักษณ์ของชาวมอญ 

                                             http://www.goholidaycenter.com/picture/Picture-go_806.jpg

 

                                 ชาวมอญได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้เมื่อราว 2,400ปี ก่อนพุทธกาลและได้สถาปนา

                        อาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้น ณ บริเวณใกล้เมืองท่าตอน (Thaton) ชาวมอญได้รับอิทธิพลของศาสนาพุทธผ่าน

                        ทางอินเดีย ซึ่งเชื่อว่ามาจากการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช  วัฒนธรรมของ

                        ชาวมอญเกิดขึ้นจากการผสมเอาวัฒนธรรมจากอินเดียเข้ากับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจน

                        กลายเป็นวัฒนธรรมลักษณะลูกผสมในราวพุทธศตวรรษที่ 14 ชาวมอญได้เข้าครอบครองและมีอิทธิพลใน

                        ดินแดนตอนใต้ของพม่า่

 

 

                ยุคที่ 2 :  ยุคชาวพยู 

 

 

                                                                   

                                                                        ศิลปะยุคราชธานีศรีเกษตร

                                             http://www.goholidaycenter.com/picture/Picture-go_807.jpg

 

                                   ชาวปยูหรือพยูเข้ามาอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศพม่าตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 4 และได้สถาปนา

                        นครรัฐขึ้นหลายแห่ง เช่นที่ พินนาคา (Binnaka) มองกะโม้ (Mongamo) ศรีเกษตร (Sri Ksetra)

                        เปียทะโนมโย (Peikthanomyo) และหะลินยี (Halingyi) ชาวพยูเป็นชนเผ่าที่รักสงบ ชาวพยูนับถือพระพุทธ

                        ศาสนานิกายเถรวาทเด็ก ๆจะได้รับการศึกษาที่วัดตั้งแต่อายุ 7 - 20 ปี นครรัฐของชาวพยูไม่เคยรวมตัวเป็น

                        อันหนึ่งอันเดียวกันแต่นครรัฐขนาดใหญ่มักมีอิทธิพลเหนือนครรัฐขนาดเล็ก ซึ่งแสดงออกโดยการส่งเครื่อง

                        บรรณาการให้ นครรัฐที่มีอิทธิพลมากที่สุดได้แก่ ศรีเกษตร

 

      

               ยุคที่3 : ยุคอาณาจักรพุกาม 

 

                                               

                                                                      เจดีย์ชเวซิกองศิลปะอาณาจักรพุกาม 

                                                  http://sawadeeholidaytravels.com/sites/default/files/p2.jpg

 

                                 ปีพุทธศักราช 1392 มีหลักฐานถึงอาณาจักรอันทรงอำนาจซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมือง "พุกาม"

                       โดยได้เข้ามาแทนที่ภาวะสุญญากาศทางอำนาจภายหลังจากการเสื่อมสลายไปของอาณาจักรชาวพยู  ในสมัย

                       ของพระเจ้าอโนรธา พระองค์สามารถรวบรวมแผ่นดินพม่าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำเร็จ และเมื่อพระองค์ทรงตี

                       เมืองท่าตอนของชาวมอญได้ใน ปีพุทธศักราช1600 อาณาจักรพุกามก็กลายเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งที่สุดใน

                       ดินแดนพม่า อาณาจักรพุกามมีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าจานสิตา และพระเจ้าอลองสิธู ทำ

                       ให้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ดินแดนในคาบสมุทรสุวรรณภูมิเกือบทั้งหมดถูกครอบครองโดยอาณาจักร

                       เพียงสองแห่ง คือเขมรและพุกาม อำนาจของอาณาจักรพุกามค่อยๆ เสื่อมลงเนื่องจากโดนจักรวรรดิมองโกรุกราน

 

 

               ยุคที่ 4 : ยุคอังวะและหงสาวดี 

 

                                                  

                                                           เจดีย์ไจ้ปุ่นสร้างในสมัยกษัตริย์ธรรมเซดีแห่งหงสาวดี

                                                 http://f.ptcdn.info/543/001/000/1359006110-IMG5874o.jpg

 

                                 หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรพุกาม ราชวงศ์อังวะซึ่งได้รับอิทธิพล  ทางวัฒนธรรมจากอาณาจักร

                       พุกามได้ถูกสถาปนาขึ้นที่เมืองอังวะในปีพุทธศักราช 1907 ศิลปะและวรรณกรรมของพุกามได้ถูกฟื้นฟูจนยุคนี้

                       กลายเป็น ยุคทองแห่งวรรณกรรมของพม่า  แต่เนื่องด้วยอาณาเขตที่ยากต่อการป้องกันการรุกรานจากศัตรู เมือง

                       อังวะจึงถูกชาวไทใหญ่เข้าครอบครองได้ในปีพุทธศักราช 2070            

                                สำหรับดินแดนทางใต้ ชาวมอญได้สถาปนาอาณาจักรของพวกตนขึ้นใหม่อีกครั้งที่หงสาวดี โดยกษัตริย์

                       ธรรมเจดีย์ เป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของมอญ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเถรวาทและศูนย์กลางทาง

                       การค้าขนาดใหญ่ในเวลาต่อมา 

 

                                              

 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2

ให้ตรวจสอบว่ามีครบและถูกต้องหรือยัง

1. มีแบนเนอร์ทุกหน้า

2. หน้าแรกสวยงาม น่าสนใจ

3. เนื้อหา 10 หน้า 

4. ฟอนต์ถูกต้อง จัดสวยงาม

5. รูปภาพ upload ทุกรูป พร้อมอ้างอิงที่มาไว้ใต้รูป

6. QR Code

7. เส้นคั่นแต่ละหน้า

8. คลิปวีดิโอ

9. หน้าอ้างอิงที่มาข้อมูล

10. หน้าผู้จัดทำ 

รูปภาพของ ssspoonsak

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์