การพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน

รูปภาพของ kruaree287

ชื่อผู้ทำ : นางอารี เขียวดี

ชื่อตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนเทศบาล ๘ สวนสนชะอำ(วันครู๒๕o๑)

จังหวัด : เพชรบุรี

ช่วงชั้น : ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ (วันครู 2501) กระบวนการศึกษาที่ผู้ศึกษาและครู ได้นำไปใช้ในการดำเนินการเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ซึ่งมีวงจรการทำงานประกอบด้วย ขั้นตอนการวางแผน (Planning) ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตามแผน (Acting) ขั้นการสังเกตผล (Observation) และขั้นตอนสะท้อนผลกลับ (Reflection) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ศึกษาคือ ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ (วันครู 2501) จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการทำวิจัยในชั้นเรียน แบบประเมินแบบฝึกการวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินเค้าโครงวิจัย จำนวน 1 ฉบับ แบบประเมินผลงานวิจัย จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ แบบสัมภาษณ์การนิเทศภายใน จำนวน 1 ฉบับ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ แจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดำเนินการ 2 วงรอบ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า
การพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน การนิเทศภายใน และการศึกษาดูงาน ผลการพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน พบว่าก่อนเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 9.35 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 37.40 แต่หลังจากการอบรม เชิงปฏิบัติการ ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 12.70 จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50.80 และครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน คนละ 1 เรื่อง รวม 20 เรื่อง ซึ่งผลงานวิจัยมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์