การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ และการคูณทศนิยม กลุ

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)
ผู้ศึกษา        นายนฤมิตร   ภาคภูมิ
ปี  พ.ศ.       2555
                                   บทคัดย่อ
         การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1)  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI   เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   3)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบแบบร่วมมือ  เทคนิค TAI   เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  จำนวน 25 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ 1)  แผนการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน  18  แผน  2)  แบบฝึกทักษะ เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
     ผลการศึกษา  พบว่า   
1)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค TAI   เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.72/87.20  สูงกว่าที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้   80/80
2)  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI เรื่อง  การบวก การลบ และการคูณทศนิยม   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 มีค่าเท่ากับ  0.726
3)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค TAI  เรื่อง  การบวก  การลบ  และการคูณทศนิยม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 77 คน กำลังออนไลน์