ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี เรื่องแสงและการเกิดภาพ ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้

ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี เรื่องแสงและการเกิดภาพ ที่มีต่อความคงทนในการเรียนรู้


และจิตวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ


The Effects  of  Using 7Es  Learning Management Approach in the Topic of  Light and  lmage Formation on Learning Retention and Scientific Mind of  Mathayom Suksa  II


Students at Kanthalak  Wittaya School in Si Sa Ket Province


ผู้วิจัย นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์*


 


บทคัดย่อ


 


            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ­เปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี และที่เรียนตามปกติ (2) เปรียบเทียบ         จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี และที่เรียนตามปกติ เรื่อง แสงและการเกิดภาพ


            กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 2              ปีการศึกษา 2555 จำนวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม แล้วจับฉลากให้ห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ตามปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  


            ผลการวิจัยพบว่า (1) ความคงทนในการเรียนรู้เรื่อง แสงและการเกิดภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี สูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 (2)                  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี เรื่อง แสงและการเกิดภาพสูงกว่านักเรียนที่เรียนตามปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05


 


คำสำคัญ  วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 7 อี  ความคงทนในการเรียนรู้  จิตวิทยาศาสตร์


 


Abstract


 


            The  purposes of this study were to (1) compare the learning retention of Mathayom  Suksa II students of  Kanthalak Wittaya school learning by using 7Es learning management approach and traditional teaching method on the topic of light and image formation and (2) compare scientific mind of Mattayomsuksa II students of  Kanthalak Wittaya school learning by using 7Es learning management approach and traditional teaching method on the topic of  light and image formation.


The sample of this study was 100 students from two classes of Mathayom Suksa II in the second semester of 2013 academic year at Kanthalak Wittaya school. The cluster sampling was used, then the two groups were randomly divided into a control and an experimental groups. Instruments were lesson plans of 7Es learning management approach and traditional teaching method, an achievement test, and a scientific mind questionnaire. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test.     


 


 


* ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  สพม. 28  


The results of this study were (1) the learning retention of Mathayom Suksa II students of  Kanthalak Wittaya school learning by using 7Es learning management approach on the topic of light and image formation was significantly higher than the students who learned by traditional


teaching method at .05 level, and (2) scientific mind of Mathayom Suksa II students of  Kanthalak


Wittaya school learning by using 7Es learning management approach on the topic of light and


image formation was significantly higher than the students who learned by traditional teaching method at  05 level.


 


Keywords :  7Es  learning management,  learning  retention,  scientific mind

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์