ชนิดของข้อมูล Visual Basic

รูปภาพของ dooooooob

ประเภทของข้อมูล (Data Type)

ประเภทตัวแปร

สัญลักษณ์

ขอบเขตของตัวแปร

Byte

ไม่มี

0-255

Boolean

ไม่มี

True หรือ

String

$

0-พันล้านอักษร(โดยประมาณ)

Integer

%