งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

[สุด-จะ-หฺริด] (มค. สุจริต) น. ความประพฤติดี, ความประพฤติตามคลองธรรม, ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่.

อ้างอิงจาก  ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

รูปภาพของ 2-5 PORNCHITA

เพจค่ะลองเข้าไปชมได้ค่ะ


https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87/230579063769235?fref=ts


ด.ชจันทรัตน์ ชมชื่น เลขที่ 2


ด.ชณัฐวัฒน์ เกิดหริ่ม เลขที่ 4


ด.ญพรชิตา บุญสาหร่าย เลขที่ 40


ด.ญวรรณวนัช ปิยวุฒิสกุล เลขที่ 42


ด.ญสุภัสร เอกพานิชย์ เลขที่47


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 PORNCHITA

เพจค่ะลองเข้าไปชมได้ค่ะ


https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87/230579063769235?fref=ts


ด.ชจันทรัตน์ ชมชื่น เลขที่ 2


ด.ชณัฐวัฒน์ เกิดหริ่ม เลขที่ 4


ด.ญพรชิตา บุญสาหร่าย เลขที่ 40


ด.ญวรรณวนัช ปิยวุฒิสกุล เลขที่ 42


ด.ญสุภัสร เอกพานิชย์ เลขที่47


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 PORNCHITA

เพจค่ะลองเข้าไปชมได้ค่ะ


https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87/230579063769235?fref=ts


ด.ชจันทรัตน์ ชมชื่น เลขที่ 2


ด.ชณัฐวัฒน์ เกิดหริ่ม เลขที่ 4


ด.ญพรชิตา บุญสาหร่าย เลขที่ 40


ด.ญวรรณวนัช ปิยวุฒิสกุล เลขที่ 42


ด.ญสุภัสร เอกพานิชย์ เลขที่47


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 pattaraponช่วยดูหน่อยนะค่ะ

 


http://www.thaigoodview.com/node/161316


รายชือกลุ่ม


ด.ช.ภัทรพล ซ้อนพิมพ์ ม2/5 เลขที่19 


ด.ช. ทักษิญ บุณก้อน เลขที่6


ด.ญ. ณัฐชา จุมจัทร์ เลขที่ 35


ด.ญ. กมลภัทร สืบสมาน เลขที่31


ด.ญ. ศศิธร เรืองศรี เลขที่ 43


ด.ญ. นิสากร เผือกรอด เลขที่ 37

รูปภาพของ rahtcadapha

ชื่อเรื่อง  .สุจริตโปร่งใส  วินัยของเด็ก


  ด.ญ รัชดาภา  อวยพร 2/5  เลขที่  41


  ด.ญ เพ็ญลดา  บุญวัตร์2/5  เลขที่ 48


  ด.ญ นนทพรรณ  กนกสุวรรณกุล  2/5 เลขที่  36


  ด.ญ ชนาทิพย์  สุขสำราญ  2/5  เลขที่ 34


  ด.ญ จิราพร  มั่นคง  2/5  เลขที่  32


  ด.ญ จีรนันท์  เสงี่ยมจิต  2/5  เลขที่  33


  ด.ช. ธีรพร  พุทรเบญจพจน์  2/5  เลขที่ 12

รูปภาพของ benMontakan

หัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องวินัยนักเรียน

1. (E-book) คืออะไร  มีกี่ประเภท  ประโยชน์  วิธีการสร้าง

2. เรื่องวินัยนักเรียน หาเนื้อหามาให้มากที่สุด

รูปภาพของ 2-5 pattarapon

ครูช่วยเข้าไปดูให้หน่อยคะว่าผ่านหรือป่าว


http://www.thaigoodview.com/node/161316

รูปภาพของ benMontakan

ก็อบปี้ชื่อสมาชิกกลุ่มมาด้วยคะ ครูจะให้คะแนน

รูปภาพของ rahtcadapha

สมัคแร้วคร้  เช็คห้หนูด้วย  /รัชดาภา  2/5Laughing

รูปภาพของ benMontakan

โอ เค

รูปภาพของ 2-5 PORNCHITA

โตไปไม่โกง

http://www.thaigoodview.com/node/161315

รูปภาพของ 2-5 Tanakorn Petthai

หัวข้อ เรื่องการสำรวจการคิดเห็นเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 2/5   อาจารย์ช่วยดูหน่อยครับ 

http://www.thaigoodview.com/node/161314

รูปภาพของ benMontakan

ข้อมูลใช้ได้แต่ให้เพิ่มเติมอีก 1 ย่อหน้าว่าเราจะเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไหน เลือกวิธีการอะไรจากที่หามาหลายวิธี

แล้วทำแบบสอบถามความคิดเห็นเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลาด้วยคะ

รูปภาพของ 2-5 pattarapon

ชือเรือง โรงเรียนสดใส ห่างไกลทุจริต

ด.ช.ภัทรพล ซ้อนพิมพ์ ม2/5 เลขที่19 

ด.ช. ทักษิญ บุณก้อน เลขที่6

ด.ญ. ณัฐชา จุมจัทร์ เลขที่ 35

ด.ญ. กมลภัทร สืบสมาน เลขที่31

ด.ญ. ศศิธร เรืองศรี เลขที่ 43

ด.ญ. นิสากร เผือกรอด เลขที่ 37

รูปภาพของ benMontakan

โครงการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะให้เป็นที่

เนื้อหาที่ต้องหาเพิ่มเติมในรายงาน

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. การทิ้งขยะ แยกขยะ

3. วิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน บอกมาเป็นข้อๆ

รูปภาพของ Thanakorn88

https://www.Facebook.com/pags/โครงการโรงเรียนสุจริต เรื่อง ไม่ควรนำเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบ/599261503442626

เข้าไปชมได้เลยคับ

รูปภาพของ benMontakan

ทำไมครูเข้าไม่ได้เลย

รูปภาพของ Benjama

ชื่อเรื่อง ร่วมมือร่วมใจ ต้านภัยการทุจริต (การไม่จดคำตอบเข้าห้องสอบ)

ด.ญ.เบญจมา   ยองใย   ม.2/5 เลขที่38

ด.ญ พนิดา       รัตนทิพย์ ม.2/5 เลขที่ 39

ด.ญ.ศุภรัตน์     กลิ่นสว่าง ม.2/5 เลขที่ 44

ด.ญ สิริธร       รุ่งแสง     ม.2/5 เลขที่ 45

ด.ญ.สุนิสา      ทองประเสริฐ ม2/5 เลขที่ 46

รูปภาพของ benMontakan

จะร่วมแบบไหนและนักเรียนจะ ใช้วิธีการอะไร  เช่น วิธีที่ 1   ตั้งโครงการเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต  เช่น  โครงการจับคนทิ้งขยะ

 

วิธีที่ 2   ทำโครงงานเกี่ยวกับการเผยแพร่โรงเรียนสุจริต  เช่น 

            ทำ E-book  เนื้อหาเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต

            ทำ เว็บ blog เกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต โครงการส่งเสริมเรื่องความสุจริต

            ทำ facebook แฟนเพจ  รณรงค์ให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริต

วิธีที่ 3    ทำโครงงานเชิงสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสุจริต

รูปภาพของ benMontakan

โครงการสร้างแฟนเพจรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในการสอบ

รูปภาพของ 2-5 Virintorn Woratayanun

รายงาน

เรื่อง โตไปไม่โกง

จัดทำโดย

ด.ช.จันทรัตน์ ชมชื่น ม.2/5 เลขที่ 2

ด.ช.ณัฐวัฒน์ เกิดหริ่ม ม.2/5 เลขที่ 4

ด.ญ.พรชิตา บุญสาหร่าย ม.2/5 เลขที่ 40

ด.ญ.วรรณวนัช ปิยวุฒิสกุล ม.2/5 เลขที่ 42

ด.ญ.สุภัสสร เอกพานิช ม.2/5 เลขที่ 47

 

 

รูปภาพของ benMontakan

โครงการสร้างแฟนเพจรณรงค์เรื่องโตไปไม่โกง

รูปภาพของ 2-5wiwat

รายชื่อกลุ่ม

ด.ช.ธีรรัตน์ สุนทร ม.2/5 เลขที่13

ด.ช.สาธิต ล้อซ้ง ม.2/5 เลขที่26

ด.ช.อัครชัย พลอยเทศ ม.2/5 เลขที่30

ด.ช.อนุชา นพกาศ ม.2/5 เลขที่29

ด.ช.วิวรรธน์ เมฆสุววณ์ ม.2/5 เลขที่21

ด.ช.ภาณุพงศ์ ศรีวัง ม.2/5 เลขที่20

รูปภาพของ benMontakan

การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่เรื่องการรณรงค์ต่อต้านบุหรี่

รูปภาพของ 2-5 Tanakorn Petthai

หัวข้อ การไม่เข้าเรียนช้า

รายชื่อ

ด.ช.จิรพัฒน์ เขียวละลิ้ม ม.2/5 เลขที่3

ด.ช.ธนากร เพ็ชรไทย ม2./5 เลขที่7

ด.ช.ธีรพงษ์ เเซ่อู๋ ม.2/5 เลขที่10

ด.ช.ธีระวัฒน์ อินสา ม.2/5 เลขที่14

ด.ช.นิภัทร์ พรมเเกว้ ม.2/5 เลขที่ 15

ด.ช.อดิศักดิ์ เจิมสูงเนิน ม.2/5 เลที่28

รูปภาพของ benMontakan

การสำรวจความคิดเห็นเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 parinya

รายชื่อกลุ่ม


ด.ช.ปริญญา   ลอยฟ้า   เลขที่16


ด.ช.ศรุต  ประเสริฐ  เลขที่24


ด.ช.วีรวัฒน์ สุดชา เลขที่23


ด.ช.ธีรพงษ์ ยิ้มแย้ม เลขที่11


ด.ช.ศิระชัย ใบวงษ์งาม เลขที่ 25


 หัวข้อ การไม่ลอกการบ้านเพื่อน

รูปภาพของ benMontakan

โครงการรณรงค์เรื่อง"การไม่ลอกการบ้านเพื่อน"

สิ่งที่ต้องสืบค้น

1. การรณรงค์ คือ อะไร

2. การทำการบ้านด้วยตนเอง สำคัญยังไง

3. วิธีการรณรงค์เรื่องดังกล่าว บอกเป็นขั้นตอน

รูปภาพของ Thanakorn88

รายชื่อกลุ่ม

เด็กชาย ธนกร จรพินิช เลขที่8

เด็กชายธนภัทร แจ้งศรีสุข เลขที่9

เด็กชาย คุณานนต์ ตั้งวรมงคล เลขที่ 1

เด็กชาย พิพัฒพงค์ พงนสุวรรณ์ เลขที่ 17

เด็กชาย พีรพัฒ สิทธิ เลขที่ 18

เด็กชาย วีรพงษ์ มีทรัพย์ เลขที่ 22

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์