งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

[สุด-จะ-หฺริด] (มค. สุจริต) น. ความประพฤติดี, ความประพฤติตามคลองธรรม, ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่.

อ้างอิงจาก  ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

รูปภาพของ ไชยวัฒน์ธิคุณ รัตนะ

โครงการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook)

http://www.thaigoodview.com/node/161747

รูปภาพของ ไชยวัฒน์ธิคุณ รัตนะ

โครงการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook)

รายงานเรื่อง โรงเรียนสุจริต (ไม่ลอกข้อสอบ) 

ด.ช.กอบลาภ สวัสดิ์จิระพงศ์ ม.2/10 เลขที่4

ด.ช.เอกภพ อินทร์สุวรรณ์ ม.2/10 เลขที่26

ด.ช.ยุทธกิต โกพระ ม.2/10 เลขที่23

ด.ช.กสิกร ขุนวิไชย ม.2/10 เลขที่12

รูปภาพของ lookaom

   กลุ่ม โรงเรียนวัยใสห่างไกลทุจริต

ด.ญ.สิริยากร  ธูปหอม  เลขที่37  ม.2/10

ด.ญ.สุพรรญาษา  เกิดสมบูรณ์  เลขที่39  ม.2/10

ด.ญกมนรัตน์  ศรีภา  เลขที่31 ม.2/10

ด.ช.สหรัฐ  พิทักษ์สิน  เลขที่28  ม.2/10

ด.ช.สรรพวัตน  ชัยประยูรพ์ทธยา  เลขที่25  ม.2/10

รูปภาพของ lookaom

เบอร์โทร  0905748515

             0876173831

             0895094384

             0850899196

 

 

รูปภาพของ benMontakan

หัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

1. (E-book) คืออะไร  มีกี่ประเภท  ประโยชน์  วิธีการสร้าง

2. โปรแกรมที่เลือกใช้  บอกรายละเอียดมา

3. เรื่องการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  หมายความว่า  ผลดี  ผลเสีย  มีการป้องกันอย่างไร (หาข้อมูลมาให้มากที่สุด) เช่น

http://scholar.google.co.th/scholar?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97&btnG=&hl=th&as_sdt=0%2C5

รูปภาพของ SuvayuPath

หัวข้อเรื่อง  ห้องน้ำปลอดบุหรี่ไม่มีพิษภัย


                 ชื่อสมาชิก


1.ด.ช.สุวายุพัฒน์ สุวรรณภาษิต  เลขที่ 18 ม.2/10


2.ด.ช.ชิตพนธ์    แก้วมณี  เลขที 6  ม.2/10


3.ด.ช.ณัชพล     ชูฤทธิ์   เลขที่ 15   ม.2/10


4ด.ช.สุรชัย   หมอกเจริญ  เลขที่ 9  ม2/10


5ด.ช.จิราวัฒน์   สมตัว   เลขที่ 8 ม.2/10

รูปภาพของ benMontakan

โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เรื่องการสูบบุหรี่ในห้องน้ำ

สิ่งที่ต้องสืบค้นเพิ่มเติม

1. การสร้างแบบสำรวจ หรือแบบสอบถาม

2. เรื่องบุหรี่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ผลเสีย  ปริมาณที่เป็นตราย (เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ให้มากที่สุด)

http://scholar.google.co.th/scholar?q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&btnG=&hl=th&as_sdt=0%2C5

รูปภาพของ ben2pee

Laughingเรื่อง โรงเรียนสุจริต จิตแจ่มใส


Sealedด.ช.ธีระภัทร์ ปุญญะประสิทธิ์ เลขที่16 ชั้น ม.2/10


Cryด.ช.พีรพัฒน์ เซ็ดเจริญ เลขที่21 ชั้น ม.2/10


Yellด.ช.ปริสุทธิ์ ยินดีอารมณ์ เลขที่20 ชั้น ม.2/10


Coolด.ช.ธนดล ฉั่วยู่เน้ย เลขที่11 ชั้น ม.2/10


Foot in Mouthด.ช.ชลภัทร สุพรรณ เลขที่14 ชั้น ม.2/10

รูปภาพของ benMontakan

ชื่อเรื่อง  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องการไม่ทุจริตในการสอบ

1. (E-book) คืออะไร  มีกี่ประเภท  ประโยชน์  วิธีการสร้าง

2. โปรแกรมที่เลือกใช้  บอกรายละเอียดมา

3. เรื่องการทุจริตในการสอบ  คือ มีกี่แบบ อะไรบ้าง  มีการป้องกันอย่างไร

รูปภาพของ นุชนันท์ กลัดเจ็ด

รายงานเรื่อง ต้านภัยทุจริตในโรงเรียนWink

ด.ชอาณัฐ สุวรรณศรี ม.2/10 เลขที่5

ด.ช ธวัชชัย เสาวิจิตร์ ม.2/10 เลขที่ 19

ด.ช รังสิมันต์ อ้นจัทร์ ม.2/10 เลขที่ 29

ด.ญ นุชนันท์ กลัดเจ็ด ม.2/10 เลขที่ 30

ด.ญ สุณัฐฐา นิยมพลอย ม.2/10 เลขที่ 38

ด.ญ หัทยา สุวินัย ม.2/1 เลขที่ 40

รูปภาพของ benMontakan

เรื่อง การสร้างเว็บบล็อกรณรงค์ไม่เล่นการพนัน

สิ่งที่นักเรียนต้องสืบค้น

1.เว็บบล็อก คือ อะไร  ลักษณะอย่างไร  กี่แบบ / กี่ประเภท  ประโยชน์ http://scholar.google.co.th/scholar?q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81&btnG=&hl=th&as_sdt=0%2C5

2. การพนัน คือ อะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง ผลเสีย ต่อต้านอย่างไร

รูปภาพของ อาณัฐ สุวรรณศรี

.

รูปภาพของ apichaya prompitat

หัวข้อ แฟนเพจการป้องกันการทุจริต ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน


                            ชื่อสมาชิก


ด.ญ.อภิชญา พรหมพิทัศน์ เลขที่ 41 ม.2/10


ด.ญ.ธัญวลัย คุณเจริญ เลขที่ 35 ม.2/10


ด.ญ.จิตรวรรณ วิมลพักตร์ เลขที่ 33 ม.2/10


ด.ญ.ปภัสรา ทักศิลสิทธิ์ เลขที่ 34 ม.2/10


ด.ช.รัชชานนท์ บุญลา๓ เลขที่ 24 ม.2/10

รูปภาพของ benMontakan

การสร้างแฟนเพจสังคมออนไลน์ (facebook) ร่วมป้องกันและปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตในโรงเรียน

สิ่งที่นักเรียนต้องค้นเพิ่มใส่ในรายงาน

1.เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ (facebook) คืออะไร  มีลักษณะอย่างไร  ประโยชน์ โทษ (ห้าบทความเพิ่มเติมให้มากที่สุด) 

2.วิธีการสร้างแฟนเพจ 

3.การทุจริต คืออะไร  รณรงค์อย่างไร

รูปภาพของ Neay Arunwatri Khruttamkham

รายงาน เรื่อง ต้านภัยยาเสพติดLaughing

Foot in Mouthด.ญ นภัสสร ศรีไพบูลย์ เลขที่ 32

Yellด.ญ บงกชรัตน์ ศิวะบุณย์เลขที่ 36

Coolด.ญ อรุณวตรี ครุธตำคำ เลขที่่ 42

Kissด.ญ ปรียาภรณ์ ทาศรี เลขที่ 43

Tongue Outด.ญ มนัญชยา วีระวรรณ เลขที่44

รูปภาพของ benMontakan

โครงการต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

เนื้อหาที่ต้องหาเพิ่มเติมในรายงาน

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. ยาเสพติดให้โทษ 

3. วิธีการต่อต้านยาเสพติด

รูปภาพของ ไชยวัฒน์ธิคุณ รัตนะ

กลุ่ม ห่างไกลการทุจริต

ด.ช.ไชยวัฒน์ธิคุณ รัตนะ       ม.2/10 เลขที่ 1

ด.ช.ธีรพงศ์          เวชสุทัศ   ม.2/10 เลขที่ 2

ด.ช.โอภาษ         บำรุงราช   ม.2/10 เลขที่ 3

ด.ช.จีรวัฒน์         ประดับวงษ์ ม.2/10 เลขที่ 13

ด.ช.พีรพล            พิมแก้ว      ม.2/10 เลขที่ 27

รูปภาพของ benMontakan

หัวข้อ  โครงการรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook)

สิ่งที่ต้องไปหาเพิ่มเติมใส่รายงาน

1.เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ (facebook)

2.การรณรงค์เรื่องการสูบบุหรี่

3.การปรับพฤติกรรมมนุษย์ หาทฤษฎีการปรับพฤติกรรม

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์