งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/7

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

[สุด-จะ-หฺริด] (มค. สุจริต) น. ความประพฤติดี, ความประพฤติตามคลองธรรม, ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่.

อ้างอิงจาก  ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

http://www.thaigoodview.com/node/161339 

ด.ช.สหรัฐ วณิชย์ศักดิพงศ์ 2/7 เลขที่31

 

รูปภาพของ pe1999zaza

ด.ญ.กมลวรรณ เปลี่ยนเจริญ เลขที่ 37 ชั้น ม2/7

http://www.thaigoodview.com/node/161338

ด.ช.ณัฐกิตต์ อินทโชติ เลขที่ 3 ชั้น ม.2/7

http://www.thaigoodview.com/node/161337

รูปภาพของ kong1999zaza

ด.ช.เรืองไชย พงศ์สระ เลขที่ 23 ชั้น ม.2/7

http://www.thaigoodview.com/node/161336

เรื่องปลอดควันบุหรี่

ด.ช.ณัฐกิตต์ อินทโชติ เลขที่3 ม.2/7

ด.ช.นาวินท์ ศรีเจริญ  เลขที่12 ม.2/7

ด.ช.นิตินัย สุนทรวิทย์ เลขที่13 ม.2/7

ด.ช.บริบูรณ์ เมฆจั่น เลขที่ 14 ม.2/7

ด.ช. วิชากร ยะอิทร์ เลขที่ 25 ม.2/7

ชื่อเรื่อง โรงเรียนสุจริตไร้ยาเสพติด

ด.ช.ทวีศักดิ์ มติโภชน์ ม.2/7 เลขที่ 7

ด.ช.ดำรงค์ ตันสุธิกุล  ม.2/7 เลขที่ 6

ด.ช.ณัฐวัฒน์ ศิลป์นาวา ม.2/7 เลขที่ 5

ด.ช.ณัฐพงษ์ เกิดมงคล ม.2/7 เลขที่ 4

ด.ช.ทินบัติ ศรีสวัสดิ์  ม.2/7 เลขที่ 8

ชื่อเรื่อง โรงเรียนสุจริต ไร้สารเสพติด


ด.ช.พงศ์กร รุ่งรักษา 2/7 เลขที่17


ด.ช.ศุภชัย เวียงจันทร์ 2/7 เลขที่30


ด.ช.ศักย์ศรณ์ มาปั้น 2/7 เลขที่28


ด.ช.สุวพัชร บุญสมพงษ์ 2/7 เลขที่33


ด.ช.อนุชิต ทองเงิน 2/7 เลขที่34


ด.ช.ศุภกร สุขสีดา 2/ 7 เลขที่29

ชื่อเรื่อง โรงเรียนสะอาดปลอดภัยยาเสพติด

ชื่อด.ช.สหรัฐ  วณิชย์ศักดิพงศ์ ม.2/7 เลขที่31

ชื่อด.ช.วสุกานต์  กรรณิกา ม.2/7 เลขที่24

ชื่อด.ช.สหัสวรรษ ไกรชิต ม.2/7 เลขที่32

ชื่อด.ช.พีรัวส โยพันดุง ม.2/7 เลขที่ 19 

ชื่อด.ช.ภานุพงค์ กลั่นอ่ำ ม.2/7 เลขที่ 21

รูปภาพของ benMontakan

โครงการจิตอาสาทำความสะอาดระเบียงอาคารเรียนชั้น 5 (อาคาร 1-3)

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน บอกเป็นข้อๆ 

รูปภาพของ bengame2707

โรงเรียนปลอดสารเสพติด ด.ชธนินโชตน์ ประเสริฐพงษ์ ม2/7เลขที่10     ด.ชธนายุต แปลกหอม ม.2/7เลขที่9  ด.ช.วิชญ์วิสิฐ  มึสมบัติ ม.2/7 เลขที่26   ด.ช.วิชญะ จูหงี ม.2/7 เลขที่ 27 ด.ช.ฐิติกร  พรพัฒนานิคม ม.2/7 เลขที่2

รูปภาพของ bengame2707

โรงเรียนปลอดสารเสพติด                                                                                                                                                    ด.ชธนินโชตน์ ประเสริฐพงษ์ ม2/7เลขที่10                                                                                                                                ด.ชธนายุต แปลกหอม ม.2/7เลขที่9                                                                                                                                        ด.ช.วิชญ์วิสิฐ  มึสมบัติ ม.2/7 เลขที่26                                                                                                                                    ด.ช.วิชญะ จูหงี ม.2/7 เลขที่ 27                                                                                                                                  ด.ช.ฐิติกร พรพัฒนานิคม ม.2/7 เลขที่2

รูปภาพของ benMontakan

ชื่อ โครงการจิตอาสาเก็บขยะบริเวณบันไดของโรงเรียน

สิ่งที่ต้องไปค้นหาเพิ่ม  

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. โครงการอาสา

3. วิธีการดำเนินการ

รูปภาพของ pe1999zaza

โรงเรียนสีเขียว  สร้างโลกให้สดใส   ห่างไกลยาเสพติด

  ด.ญ.พรรพษา  ภูมิผักแว่น ม.2/7 เลขที่่ 38

 ด.ญ.กมลวรรณ  เปลี่ยนเจริญ ม.2/7  เลขที่ 37 

 ด.ญ.ณัฐวรรณ รอดประดิษฐ์ ม.2/7 เลขที่ 36

 ด.ญ อรดา แดงเจริญ ม.2/7 เลขที่ 41

 ด.ญ เสาวลักษณ์ คงสุขกาย ม.2/7 เลฃที่ 39

 

รูปภาพของ benMontakan

โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 เรื่องการปลูกต้นไม้

สิ่งที่ต้องสืบค้นเพิ่มเติม

1. การสร้างแบบสำรวจ หรือแบบสอบถาม

2. เรื่องการปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ผลเสีย (เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ให้มากที่สุด)

3. เหตุผลที่ต้องการปลูกต้นไม้ (อธิบายปัญหาในปัจจุบัน)

รูปภาพของ kong1999zaza

ชื่อเรื่อง โรงเรียนปลอดควันบุหรี่

ด.ช.โกวิท ปิ่นเเก้ว ชั้น ม.2/7 เลขที่ 1

ด.ช.บุญทวี เขียวหวาน ชั้น ม.2/7 เลขที่ 15

ด.ช. รัชพล พันธ์ผา ชั้น ม.2/7 เลขที่ 22

ด.ช.เรืองไชย พงศ์สระ ชั้น ม.2/7 เลขที่ 23

ด.ช.อภิสิทธิ์ นัยเนตร ชั้น ม.2/7 เลขที่ 35

รูปภาพของ benMontakan

หัวข้อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เรื่องรณรงค์งดสูบบุหรี่

1. (E-book) คืออะไร  มีกี่ประเภท  ประโยชน์  วิธีการสร้าง

2. โปรแกรมที่เลือกใช้  บอกรายละเอียดมา

3.   เรื่องบุหรี่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ผลเสีย  ปริมาณที่เป็นตราย (เนื้อหาเกี่ยวกับบุหรี่ให้มากที่สุด)

http://scholar.google.co.th/scholar?q=%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 44 คน กำลังออนไลน์