งานครั้งที่ 4 การนำเสนอหัวข้อรายงานวิชาการ ม.2/9

รูปภาพของ benMontakan

คำชี้แจง  ให้นักเรียนจับกลุ่มๆ ละ   5  คน ช่วยกันคิดหัวข้อรายงานวิชาการเกี่ยวกับการส่งเสริมเรื่องการสุจริต  

เช่น    โครงการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนเรื่องการลอกข้อสอบ

แล้วเสนอหัวข้อกับครู โดยค้นหาข้อมูลจากในเว็บไซต์

 

 หายเหตุ

[สุด-จะ-หฺริด] (มค. สุจริต) น. ความประพฤติดี, ความประพฤติตามคลองธรรม, ความประพฤติซื่อตรงต่อหน้าที่.

อ้างอิงจาก  ความหมายจาก พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

รูปภาพของ chanapong pinkeaw

โครงการ ขยันเรียน

1.ด.ช.สุรศักดิ์ สรวมศิริ เลขที่28 ม.2/9

2 ด.ช. ณฐิวุฒิ  บัวผัน เลขที่ 10 ม.2/9

3.ด.ช.พีรพล อธินุวัฒน์ เลขที่19 ม.2/9

4 ด.ช. ชนพงษ์ ปิ่นแก้ว เลขที่ 7 ม.2/9

ด.ญ.อรัญญา  พรามนาค  เลขที่ 36  ม.2/9

ด.ญ.เกศรา   แหวนแก้ว  เลขที่ 37  ม.2/9

ด.ญ.อาภรณ์   ภะวะเสนัง  เลขที่ 46  ม.2/9

ด.ช.เกียรติศักดิ์   พัดทอง  เลขที่ 4  ม.2/9

ด.ช.สิริวัฒน์  น้อยประเสริฐ เลขที่26 ม.2/9

 

โครงการรณรงเก็บขยะ

ด.ญ.อรัญญา พรามนาค   เลขที่36  ม.2/9

ด.ญ.เกศรา  แหวนแก้ว  เลขที่ 37  ม.2/9

ด.ญ.อาภรณ์ ภะวะเสนัง  เลขที่ 46  ม.2/9

รูปภาพของ benMontakan

โครงการพัฒนาโรงอาหารให้สะอาด

สิ่งที่ค้นคว้าใส่ในรายงาน

1. โครงการคืออะไร  มีกี่แบบ/ประเภท  อะไรบ้าง เลือกแบบ/ประเภทไหน 

2. สภาพโรงอาหารโรงเรียน (ล่ารายละเอียดหรือถ่ายภาพปัญหามา)

3. บอกขั้นตอนการดำเนินงาน 

  1. .....

  2. .....

4. บอกระยะเวลาดำเนินงาน (ทำเมื่อไร บอกช่วงเวลา และระยะเวลาของโครงการ)

รูปภาพของ loig

โครงการการทำรองเท้าสุจริต


1ด.ญ.หนึ่งฤทัย  เพชรฟู  เลขที่45  ม2/9


2.ด.ญ.ปนัดดา  พนุสวัสดิ์  เลขที่41  ม2/9


3.ด.ญ.นัธิกา   จิตเสงี่ยม   เลขที่40  ม2/9


4.ด.ช.จิรายุ  รุ่งเเจ่มเเจ้ง  เลขที่5  ม2/9


5.ด.ชสรวิชญ์   สุขสวัสดิ์   เลขที่24  ม2/9


6.ดชกรุงศรี   วัมนเจริญ  เลขที่3  ม2/9


7.ดชพิพัมน์   สร้างสม  เลขที่18ม2/9

รูปภาพของ somjai123

 โครงการโรงเรียนสุจริต (ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียน,ไม่ลองข้อสอบ,ไม่เอาขนมขึ้นไปกินบนอาคาร)

      ชื่อสมาชิก

ด.ช. ธนวัฒน์  ประสงค์จิรกุล  เลขที่ 12  ชั้น ม.2/9

ด.ช. วรโชติ    สมใจ            เลขที่ 22  ชั้น ม.2/9

ด.ช. อติชาต   ฤทธิ์เจริญ       เลขที่ 30 ชั้น ม.2/9

ด.ช  พชรพล  นิยม              เลขที่ 16 ชั้น ม.2/9

ด.ช  นครินทร์ อินม่วง          เลขที่  13 ชั้น ม2/9 

รูปภาพของ benMontakan

หัวข้อ  โครงการปลูกจิตสำนึกไม่นำอาหารมารับประทานบนอาคารเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (facebook)

สิ่งที่ต้องไปหาเพิ่มเติมใส่รายงาน

1.เนื้อหาเกี่ยวกับสังคมออนไลน์ (facebook)

2.การรณรงค์เรื่องกฎระเบียบโรงเรียน (อาจจะดูจากคู่มือนักเรียนเรื่องการห้ามนำอาหารมากินบนอาคารเรียน) 

3.วิธีการทำแฟนเพจเฟสบุ๊ค

 

กลุ่ม โรงเรียนปราศจากบุหรี่

ด.ช.สหัสวรรษ มีแสง เลขที่25 2/9

ด.ช.อชิรวิชญ โคตรแก้ว เลขที่29 2/9

ด.ช.ฌาณวิทย์ หอระตะ เลขที่9 2/9

ด.ช.อนุสรณ์ สุโขจัย เลขที่31 2/9

ด.ช พรรษกร ชุณหะศรี เลขที่17 2/9

รูปภาพของ benMontakan

โครงการรณรงค์ต้านภัยบุหรี่

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. บุหรี่คือ อะไร  มีกี่แบบ โทษ วิธีการรักษา วิธีการป้องกัน

 

         กลุ่มโครงการยาเสพติด 

ด.ช.ศิรวิชญ์ เทพมงคล ม.2/9 เลขที่15

ด.ช.ยุติวิชญ์ ชนัฐชัยเจริญ ม.2/9 เลขที่21

ด.ช.อภิชาติ หาญละคร ม. 2/9 เลขที32

ด.ช.อรรถพลชัย เข็มทอง ม. 2/9 เลขที่33

ด.ช.อลงกรณ์ แก้วเข็ม ม.2/9 เลขที่34

รูปภาพของ benMontakan

เรื่อง  โครงการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน

สิ่งที่ต้องค้นหาเพิ่มเติม

1. โครงการคืออะไร (หาความหมาย) มีกี่แบบ ประโยชน์ (หาเนื้อหาหรือตัวอย่างโครงการเพื่อศึกษา)

2. ขั้นตอนการดำเนินงาน เขียนเป็นข้อๆ

รูปภาพของ somjai123

 โคลงการโรงเรียนสุจริต (ไม่ทิ้งขยะในโรงเรียน,ไม่ลองข้อสอบ,ไม่เอาขนมขึ้นไปกินบนอาคาร)

      ชื่อสมาชิก

ด.ช. ธนวัฒน์  ประสงค์จิรกุล  เลขที่ 12  ชั้น ม.2/9

ด.ช. วรโชติ    สมใจ            เลขที่ 22  ชั้น ม.2/9

ด.ช. อติชาต   ฤทธิ์เจริญ       เลขที่ 30 ชั้น ม.2/9

ด.ช  พชรพล  นิยม              เลขที่ 16 ชั้น ม.2/9

รูปภาพของ loig

โครงการรองเท้าสุจริต


สมาชิก1.ด.ญ.หนึ่งทัย   เพชรฟู  เลขที่45  ม.2/9 2.ด.ญ. เนัธิกา  จิตเสี่ยม  เลขที่40 ม2/9   3.ดชจิรายุ  รุ่งเเจ่มเเจ้ง  ม2/9  เลขที่5


4.ดชพิพัฒน์   สร้างสม  ม2/9  เลขที่18  ด.ช.สรวิชญื   สุขสวัสดิ์  เลขที่24  ม2/9  6ด.ญปนัดดา  พนูสวัสดิ์  เลขที่41  ม2/9  ดชกรุงศรี   วัฒนเจริญ

รูปภาพของ loig

โครงการรองเท้าสุจริต


สมาชิก1.ด.ญ.หนึ่งทัย   เพชรฟู  เลขที่45  ม.2/9 2.ด.ญ. เนัธิกา  จิตเสี่ยม  เลขที่40 ม2/9   3.ดชจิรายุ  รุ่งเเจ่มเเจ้ง  ม2/9  เลขที่5


4.ดชพิพัฒน์   สร้างสม  ม2/9  เลขที่18  ด.ช.สรวิชญื   สุขสวัสดิ์  เลขที่24  ม2/9  6ด.ญปนัดดา  พนูสวัสดิ์  เลขที่41  ม2/9  ดชกรุงศรี   วัฒนเจริญ

รูปภาพของ Ming-huajai

กลุ่ม โคลงการวัยรุ่นห่างไกลยาเสพติด

ด.ญ.ชนรรถพร  หัวใจ เลขที่ 38 ม.2/9

ด.ญ.ฐิติพร      ดีรัศมี  เลขที่ 39 ม.2/9

ด.ญ.สุนิสา      เอื้อบุญ เลขที่ 44 ม.2/9

ด.ญ.กนกพร     พุทธวิเศษสรรค์  เลขที่  35 ม.2/9

ด.ญ.สุขใจ       วัฒนปรีชา   เลขที่ 43 ม.2/9

รูปภาพของ benMontakan

เรื่อง  โครงการรณรงค์ต้านภัยยาเสพติดในโรงเรียน

1. รูปแบบของโครงการ คืออะไร  มีกี่ประเภท ประโยชน์ รูปแบบของโครงการที่จะทำ (ใส่มาให้มากที่สุด)

2. ยาเสพติดให้โทษ 

3. วิธีการต่อต้านยาเสพติด

รูปภาพของ lookaom

      กลุ่ม โรงเรียนวัยใสห่างไกลความสุจริต

ด.ญ.สิริยากร  ธุปหอม  เลขที่37  ม.2/10

ด.ญ.สุพรรญาษา  เกิดสมบูรณ์  เลขที่39  ม.2/10

ด.ญ.กมนรัตน์  ศรีภา  เลขที่31  ม.2/10

ด.ช.สหรัฐ  พิทัษ์สิน  เลขที่28  ม.2/10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์