ชนิดของข้อมูล

รูปภาพของ Paphatsanan Yongphet

ประเภทของข้อมูลและตัวแปร

                การเขียนโปรแกรมทุกภาษา มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาถึงโครงสร้างของข้อมูลและรูปแบบการใช้งานของภาษานั้นๆ ในบทนี้จะกล่าวถึงประเภทของข้อมูล การกำหนดค่าตัวแปร Operator ต่างๆ รวมทั้งการกำหนดค่าคงที่ (Constant)

ประเภทของข้อมูล (Data Type)

1.  Byte             สัญลักษณ์  ไม่มี              ขอบเขตของตัวแปร   0-255

2. Boolean         สัญลักษณ์  ไม่มี              ขอบเขตของตัวแปร   True หรือ

3. String           สัญลักษณ์   $                 ขอบเขตของตัวแปร   0-พันล้านอักษร(โดยประมาณ)

4. Integer          สัญลักษณ์   %                ขอบเขตของตัวแปร  - 32,768 ถึง +32,768

5. Long             สัญลักษณ์   &                ขอบเขตของตัวแปร  -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,648

6. Single           สัญลักษณ์   !                  ขอบเขตของตัวแปร  -3.402823E+38 ถึง -1.401298E+45 และ                

                                                                                                                       +1.401298E+45 ถึง -3.402823E+38

7. Double          สัญลักษณ์    #                ขอบเขตของตัวแปร   -4.94065645841247E324 สำหรับจำนวน    

                                                                                                                         ลบและ 4.94065645841247E324 ถึง      

                                                                                                                         1.79769313486232E308 สำหรับจำนวนบวก

8. Currency       สัญลักษณ์   @                ขอบเขตของตัวแปร   -922,337,203,685,477.5808 ถึง  

                                                                                                                         +922,337,203,685,477.5807

9. Variant          สัญลักษณ์     ไม่มี            ขอบเขตของตัวแปร   เท่ากับ Double หรือ String

10. Data            สัญลักษณ์     ไม่มี           ขอบเขตของตัวแปร   January 1,100 ถึง December 31,999

 

11. Object         สัญลักษณ์     ไม่มี           ขอบเขตของตัวแปร   Object ใดๆ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 95 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul