การสำรวจการคิดเห้นเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 Tanakorn Petthai

การสำรวจความคิดเห็น

          การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มบุคคลนั้นข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในเรื่องใด ๆ มิใช่ข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมด จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากตัวผู้ตอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน อาจจะแตกต่างกันเนื่องจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภสพสมรส ศาสนา หรือพื้นที่อยู่อาศัยก็ได้ การสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล จึงนิยมสรุปผลจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ตอบด้วย เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล จะจำแนกตามภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปรมณฑล)เขตการปกครอง (เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล) เพศ (ชาย หญิง) ระดับการศึกษา (ประถมศึกษาและต่ำกว่า มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) อาชีพ (ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน เกษตรกร อาชีพอิสระ) การสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของตัวผู้ตอบข้างต้นจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลในแต่ละลักษณะได้

3.1 วิธีสำรวจความคิดเห็น

  &nbs