การสำรวจการคิดเห้นเรื่องการเข้าเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับชั้นมัะยมศึกษาที่ 2/5

รูปภาพของ 2-5 Tanakorn Petthai

การสำรวจความคิดเห็น

          การสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากกลุ่มบุคคลนั้นข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของแต่ละบุคคลในเรื่องใด ๆ มิใช่ข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ ทั้งหมด จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากตัวผู้ตอบด้วย ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นในเรื่องเดียวกัน อาจจะแตกต่างกันเนื่องจากเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภสพสมรส ศาสนา หรือพื้นที่อยู่อาศัยก็ได้ การสรุปผลความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล จึงนิยมสรุปผลจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของกลุ่มผู้ตอบด้วย เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของรัฐบาล จะจำแนกตามภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปรมณฑล)เขตการปกครอง (เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล) เพศ (ชาย หญิง) ระดับการศึกษา (ประถมศึกษาและต่ำกว่า มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) อาชีพ (ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน เกษตรกร อาชีพอิสระ) การสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ของตัวผู้ตอบข้างต้นจะทำให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบายของรัฐบาลให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลในแต่ละลักษณะได้

3.1 วิธีสำรวจความคิดเห็น

          ขั้นตอนและวิธีการที่สำคัญในการสำรวจความคิดเห็น มีดังต่อไปนี้

  3.1.1 ขอบเขตของการสำรวจ

          ในการสำรวจความคิดเห็นต้องกำหนดของเขตของการสำรวจความคิดเห็นให้ชัดเจน ขอบเขตของการสำรวจความคิดเห็นอาจกำหนดได้หลายแบบ เช่น

          1. กำหนดด้วยพื้นที่ เช่น พื้นที่รวมทั้งประเทศ พื้นที่ภาคเหนือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

          2. กำหนดด้วยลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

 

          3. กำหนดด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องที่จะทำการสำรวจ เช่น ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการเปิดหรือปิดเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี

 3.1.2 วิธีเลือกตัวอย่าง

          ในการสำรวจความคิดเห็นต้องกำหนดวิธีเลือกตัวอย่างหรือตัวแทนกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะนำมาเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างหรือตัวแทนกลุ่มบุคคลที่จะเลือกมาเก็บรวบรวมข้อมูลควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

          1. มีตัวอย่างหรือตัวแทนครบทุกลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะที่สำคัญซึ่งจะมีผลทำให้ความคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น พื้นที่ที่อยู่อาศัย ลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบ หรือระดับการมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องที่สำรวจความคิดเห็น

 

          2. มีจำนวนตัวอย่างหรือตัวแทนในแต่ละลักษณะตามข้อ 1 มากพอและสอดคล้องกับจำนวนทั้งหมดที่มีอยู่จริงในลักษณะนั้น ๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับการบริจาคดวงตาภายหลังการเสียชีวิต จะต้องใช้จำนวนประชาชนที่เป็นเพศชาย และเพศหญิง เป็นจำนวนเพศละ 3000 คน เท่ากัน เพราะปัจจุบันประชากรชายและหญิงมีจำนวนใกล้เคียงกัน

   การสุ่มตัวอย่าง  เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่มีกรอบตัวอย่าง ( sampling frame )ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีขอบเขตของกลุ่มที่ไม่กว้างขวางมากนัก เช่นการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดหนึ่งและไม่มีสาขาอื่น ๆ นอกจังหวัดหรือนอกประเทศ เกี่ยวกับสวัสดิการด้านรถรับส่งมาทำงานในบริษัทนั้น หรือการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานการประปานครหลวงเกี่ยวกับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกรอบตัวอย่างเป็นรายชื่อของพนักงานการประปานคาหลวงทุกคน วิธีสุ่มตัวอย่างซึ่งหน่วยตัวอย่างทุก ๆ หน่วยมีโอกาสถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างเท่า ๆ กันสามารถทำได้หลายวิธี เช่น

          - การสุ่มโดยวิธีจับสลาก นิยมใช้กับกลุ่มที่มีจำนวนหน่วยตัวอย่างน้อย

          - การสุ่มโดยใช้ตารางเลขสุ่ม (table of random numbers) นิยมใช้กับกลุ่มที่มีจำนวนหน่วยตัวอย่างมาก

  การเลือกตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่มีกรอบตัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ ได้ตามเขตที่อยู่อาศัยของผู้ตอบ (ประเทศแบ่งเป็นภาค จังหวัด อำเภอ เขต ตำบล แขวง  ในเขตเทศบาลนอกเขตเทศบาล กระทรวงแบ่งเป็น กรม กอง แผนก บริษัทแบ่งเป็นฝ่าย

 ส่วน แผนก หรือแบ่งตามลักษณะของผู้ตอบ ( เพศ อายุระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ สถานภาพสมรสโดยกำหนดให้แต่ละชั้นภูมิเป็นภาคต่างๆ ของประเทศกรมต่างๆ ของกระทรวง วัยต่างๆ ของอายุ ระดับต่างๆ ของการศึกษา ฯลฯ และเลือกตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิซึ่งอาจใช้สุ่มหรือวิธีอื่นๆ ก็ได้สำเร็จ ความคิดเห็นดดยใช้วิธี

เลือกตัวอย่างแบบมีข้อดีคือสามารถสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการจำแนกตามกลุ่มต่างๆ ที่แบ่งได้ เช่น

จำแนกตามภาค จำแนกตามเขต จำแนกตามเพศ จำแนกตามอาชีพ

การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้น เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็น  จากกลุ่มที่สามารถ

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ  ได้หลายชั้น ( ประเทศแบ่งขั้นที่ 1 เป็นภาค ภาคแบ่งขั้นที่ 2 เป็นจังหวัด จังหวัดแบ่งขั้นที่ 3

 เป็นอำเภอ อำเภอบ่งขั้นที่ 4 เป็นตำบล ตำบลแบ่งขั้นที่ 5 เป็นหมู่บ้าน กระทรวง  เบ่งขั้นที่ 1 เป็นกรม กรมแบ่งขั้นที่ 2 เป็นกอง กองแบ่งขั้นที่ 3 เป็นแผนก มหาวิทยาลัยแบ่งขั้นที่ 1 เป็นคณะ คณะ คณะแบ่งขั้นที่ 2 เป็นภาควิชา )

โดยกำหนดให้เลือกตัวอย่างมาจากแต่ละขั้น เช่น ขั้นที่ 1 เลือกกรมตัวอย่างจากกระทรวง ขั้นที่ 2 เลือกกองตัวอย่าง

 

จากกรมตัวอย่าง และ ขั้นที่ 3 เลือกแผนกตัวอย่างจากกองตัวอย่างของกรมตัวอย่าง ข้อดีของการเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นก็คือไม่จำเป็นต้องมีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ์ในทุกๆ ขั้น ให้มีกรอบตัวอย่างที่สมบูรณ์ในตัวอย่างของแต่ละขั้นก็เป็นการเพียงพอ นอกจากนี้การเลือกตัวอย่างแบบหลายขั้นยังสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเทียบกับการเลือกตัวอย่างวิธีอื่นๆ ที่นิยมใช้กันทั่วไปอีกด้วย

 

การเลือกัวอย่างแบบกำหนดโควตา  เหมาะที่จะใช้กับการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มที่ไม่มีกรอบตัวอย่าง หรือมีกรอบตัวอย่างที่ไม่สมบูรณ์  โดยการกำหนดคุณสมบัติของตัวอย่างตามลักษณะของตัวอย่างที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจ  เช่น การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน

 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลักษณะของประชาชนซึ่งน่าจะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คอ เพศ อายุ และรายได้ ดังนั้น คุณสมบัติของตัวอย่างที่ควรจะนำมากำหนดสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวคือ เพศ อายุ และรายได้ กล่าวคือ จะต้องมีตัวอย่างหรือตัวแทน

ของประชาชนทุกเพศ ทุกช่วงอายุ และทุกระดับรายได้ หรือการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล  คุณสมบัติของตัวอย่างที่สำคัญซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับเขื่อนปากมูล คือ บริเวณที่อยู่อาศัย อยู่เหนือเขื่อนหรืออยู่ใต้เขื่อน) ซึ่งมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสียในการเปิด ปิด  เขื่อนที่แตกต่างกัน

ดังนั้นคุณสมบัติของตัวอย่างที่จะควรนำมากำหนดสำหรับการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว คือ บริเวณที่อยู่อาศัย

วึ่งเกี่ยวข้อง 3 อำเภอ คือ อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอโขงเจียม และอำเภอสิรินธร กล่าวคือจะต้องเลือกตัวอย่าง

หนือประชาชนในแต่ละอำเภอของ 3 อำเภอ ข้างต้นมาสอบถามความคิดเห็น โดยที่ตัวอย่างประชาชน ในแต่ละอำเภอควรจะต้องมีทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาก ได้รับผลกระทบปานกลาง และได้รับผลกระทบน้อย

          ส่วนจำนวนตัวอย่างที่จะนำมาใช้ในการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ควรเป็นเรื่องเท่าไหร่นั้น

ขึ้นอญุ่กับปัจจัยที่สำคัญต่อไปนี้

-                    จำนวนของกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่จะสำรวจความคิดเห็น

-                    การจำแนกกลุ่มย่อยของผลการสำรวจความคิดเห็น

-                    ความแตกต่างระดับการศึกษาของกลุ่มบุคคลที่ทำการสำรวจ

-                    ความแตกต่างระหว่างการได้เสียประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่ทำการสำรวจ

-                    ความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการสำรวจที่ต้องการ

          กล่าวคือ จำนวนตัวอย่างหรือตัวแทนในการสำรวจความคิดเห็นจะต้องมากขึ้นตามจำนวนกลุ่มบุคคลทั้งหมดที่มากขึ้นตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการจำแนกผลการสำเร็จตามขนาดความแตกต่างระหว่าระดับการศึกษา

 และการได้เสียประโยชน์ของกลุ่มบุคคลที่สำรวจ และตามขนาดของความน่าเชื่อถือได้ของผลการสำเร็จีท่มากขึ้น

          สำหรับขนาดตัวอย่างกลุ่มบุคคลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติใช้ในการสำรวจ ความคิดเห็นเพื่อเสนอผลในระดับต่างๆ ( ประเทศ ภาค  จังหวัด ) เป็นดังนี้

 

ระดับเสนอผล

จำนวนตัวอย่าง

ระดับจังหวัดอย่างเดียว

1,100 ถึง 4,800

ระดับประเทศอย่างเดียว

2,000

ทั้งระดับประเทศและภาค

5,600 ถึง 10,000

ทั้งระดับจังหวัด ภาค และประเทศ

31,000 ถึง 62,000

 

 3.1.3การสร้างแบบรวจความคิดเห็น

          แบบสำรวจความคิดเห็นที่ดีควรจะมีลักษณะต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

             1. แบบสำรวจควรปนะกอบด้วย 3 ส่วนเป็นอย่างน้อย ดังนี้

ส่วนแรกคือ ลักษณะของผู้ตอบที่คาดว่าจะมีผลทำให้คำตอบที่แสดงความคิดเห็น แตกต่างกันจากผู้ที่มีลักษณะอื่น

 เช่นพื้นที่อยู่อาศัย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้อาชีพฯ

          ส่วนที่สองคือความคิดเห็นของผู้ตอบในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น เช่นคำถามในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพึงพอใจในการใช้บริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คำถามที่ใช้ถามอาจเกี่ยวกับด้านการบริหารการ/ การดูแลเอาใจใส่การตรวจรักษาของแพทย์/พยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคุณภาพยาส่วนการวัดระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน นิยมใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมาก พึงพอใจค่อนข้างมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจค่อนข้างน้อย และพึงพอใจน้อย หรือในกรณีที่ต้องการวัดระดับความพึงพอใจอย่างหยาล ๆ หรือคร่าว ๆ อาจใช้มาตรประเมินค่าเพียง 2 ระดับ คือ พึงพอใจ และไม่พึงพอใจ หรือใช้มาตรประเมินค่า 3 ระดับ คือ พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง และพึงพอใจน้อย

          ส่วนที่สาม คือ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้ตอบเกี่ยวกับเรื่องที่สำรวจความคิดเห็นนั้น ๆ

          2. คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องที่สำรวจต้องไม่เป็นคำถามนำหรือคำถามที่พยายามชักนำให้ผู้ตอบตามที่ผู้สำรวจต้องการ เช่น ท่านไม่พึงพอใจในการบริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้าใช่ไหม หรือท่านเห็นด้วยกับบริการการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของรัฐบาลใช่หรือไม่

          3. จำนวนคำถามไม่ควรมีมากเกินไป เพราะจะทำให้ผู้ตอบร่วมมือในการตอบคำถามน้อยลง และคำตอบมีจำนวนเกินความจำเป็นในการนำไปใช้ประโยชน์ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

          4. ผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจเป็นอย่างดี มิฉะนั้นความคิดเห็นที่สำรวจได้จากผู้ตอบดังกล่าวจะไม่สามารถนำไปใช้ในการสรุปผลร่วมกับคำตอบของผู้ตอบรายอื่น ๆ ได้

 

          3.1.4 การประมวลผลปละวิเคราะห์ความคิดเห็น

          การประมวลผลและวิเคราะห์ผลการสำรวจความคิดเห็นโดยทั้ว ๆ ไป จะประกอบด้วย

          1. ร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องฃ

          - ในกรณีที่ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะจำแนกตามระดับความคิดเห็น ได้แก่ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วยปานกลาง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือเห็นด้วย ไม่มีความคิดเห็น ไม่เห็นด้วย

          - ในกรณีที่ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ จะจำแนกตามระดับความพึงพอใจ ได้แก่ พอใจมาก พอใจค่อนข้างมาก พอใจปานกลาง พอใจค่อนข้างน้อย พอใจน้อย

          - ในกรณีที่ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจหรือความต้องการ จะจำแนกตามระดับความสนใจหรือความต้องการ ได้แก่ สนใจมาก สนใจค่อนข้างมาก สนใจปานกลาง สนใจค่อนข้างน้อย สนใจน้อย

          2. ระดับความคิดเห็นเฉลี่ย โดยแทนค่าระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านของผู้ตอบแต่ละคน ดังนี้

                        เห็นด้วย                                     แทนด้วยค่า   5

                        ค่อนข้างเห็นด้วย                       แทนด้วยค่า   4 

                        เห็นด้วยปานกลาง                     แทนด้วยค่า   3

                        ค่อนข้างไม่เห็นด้วย              แทนด้วยค่า   2  

                        ไม่เห็นด้วย                                แทนด้วยค่า   1

          สำหรับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นที่คำนวณได้ อาจมีความหมายดังนี้

ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

ความหมาย

1.00 - 1.80

ไม่เห็นด้วย

1.81 - 2.60

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย

2.61 - 3.40

เห็นด้วยปานกลาง

3.41 - 4.20

ค่อนข้างเห็นด้วย

4.21 - 5.00

เห็นด้วย

                                                                          

          ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในทุก ๆ ด้าน ของผู้ตอบแต่ละคน เมื่อนำมาหาระดับความสัมพันธ์กับลักษณะต่าง ๆ ของผู้ตอบ เช่น พื้นที่อยู่อาศัย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพฯ จะทำให้ทราบว่าลักษณะใดของผู้ตอบที่มีผลทำให้ระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน และลักษณะใดที่ส่งผลกระทบต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจมากน้อยกว่ากัน เช่น ระดับการศึกษาของผู้ตอบส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่สำรวจนั้นมากกว่าเพศและ อายุ โดยที่อาชีพไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ทำการสำรวจเลย

3.2 ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ

          การสำรวจความคิดเห็นสามารถทำได้ในทุก ๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาหรือกำหนดแนวทางหรือนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น

 

          ด้านการเมือง

-                    เรื่องการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ

-                    เรื่องคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการ

-                    เรื่องการซึ้อเสียง และการขายสิทธิการเลือกตั้ง

-                    เรื่องทรัพย์สินของนักการเมือง

 

          ด้านเศรษฐกิจ

-                    เรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศ

-                    เรื่องหวยใต้ดิน

-                    เรื่องบัตรเครดิต การซึ้อสินค้าเงินผ่อน

-                    เรื่องการคอร์รัปชัน

 

 

          ด้านกฎหมาย

-                    เรื่อง การผสมเทียม

-                    เรื่องการครอบครองอาวุธปืน อาวุธสงคราม

-                    เรื่องการทำแท้ง

-                    เรื่องการค้าเสรี

 

          ด้านวัฒนธรรมประเพณี

-                    เรื่องวันวาเลนไทน์

-                    เรื่องการทำบุญ

-                    เรื่องการบวชพระ

-                    เรื่องประเพณีสงกรานต์

 

          ด้านอาหารและยา

-                    เรื่องยาแผนโบราณ สมุนไพร

-                    เรื่องอาหารเสริม อาหารจานด่วน

-                    เรื่องเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่มบรรจุขวด

-                    เรื่องนมผง นมสด

 

          ด้านกีฬา

-                    เรื่องการพนันฟุตบอล

-                    เรื่องการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม กีฬาโอลิมปิกของนักกีฬาไทย

-                    เรื่องการออกกำลังกายของเยาวชนและผู้สูงอายุ

-                    เรื่องกีฬาตีไก่ ชนวัว

 

           ด้านสิ่งแวดล้อม

-                    เรื่องการทิ่งขยะ

-                    เรื่องการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

-                    เรื่องท่อไอเสียรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์

-                    เรื่องการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่

http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์