โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ)

                                          โครงงาน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน)
ชื่อผู้จัดทำ 1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              2. ด.ญ.ธัญมัย       วงษ์สยาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              3. ด.ญ.สรัญญา    กันไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูสมใจ  วิมลปกรณ์
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815441
 
บทคัดย่อ
 
                         โครงงานภาษาอังกฤษเรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน) เป็นโครงงานภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นตามความสนใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา2556 ระยะเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2556) วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมคำศัพท์หมวดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักการเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และประโยชน์อาหารเพื่อสุขภาพ วิธีดำเนินการค้นคว้ามีดังนี้ สัมภาษณ์นางพยาบาลจากโรงพยาบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีและครูกลุ่มสาระสุขศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  เพื่อให้ความรู้หลักการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ  พร้อมทั้งการสืบค้นข้อมูลอาหารเพื่อสุขภาพทางอินเทอร์เน็ต และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้ได้ทำ power point เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ เผยแพร่ความรู้ให้บุคคลได้รับทราบ
                          ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้นักเรียนได้มีพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การเขียนและการอ่าน  พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี มีประโยชน์ แก่ตัวเอง หลักการเลือกอาหารและประโยชน์อาหารเพื่อสุขภาพ