โครงงานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง My Healthy Dish.(อาหารเพื่อสุขภาพ)

                                          โครงงาน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง My Healthy Dish. (อาหารเพื่อสุขภาพของฉัน)
ชื่อผู้จัดทำ 1. ด.ญ.ศุภาพิชญ์  นามพระจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              2. ด.ญ.ธัญมัย       วงษ์สยาม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
              3. ด.ญ.สรัญญา    กันไชยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ครูสมใจ  วิมลปกรณ์
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ถนนประสงค์ เทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-5815