รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต ในสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้รายงาน นางสุไพรัตน์ ชินสีห์ หน่วยงาน โรงเรียนยางคำวิทยา อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีที่พิมพ์ ปี พ.ศ. 2556

      บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 /80 และหาค่าดัชนีประสิทธิผล รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป

      กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนยางคำวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 16 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษารายงานมี 3 ประเภท คือบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 1 ฉบับรวม 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ

      ผลจากการค้นคว้าพบว่า 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง เรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 81.25/84.17 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.367 คิดเป็นร้อยละ 36.70 3. นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น มีค่าความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.71

      ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ การสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบทเรียนสำเร็จรูปคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรียน มีการเสริมแรง รวมทั้งเนื้อหาเรื่อง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปเป็นสื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์