สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รับตรงหลักสูตรนานาชาติ

 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 9 สาขาวิชา โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  รับนักศึกษาโครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 ตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

- สาขาวิชาเทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สาขาวิชาการจัดการ ได้แก่ เทคโนโลยีการจัดการ การจัดการวิศวกรรม 

 

ทั้งนี้ มีทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอด 4 ปี ให้แก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

-  ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา 

-  ผู้ที่คะแนนผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอันดับที่ 4-7 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบ ารุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา 

สาขาวิชาเทคโนโลยี 

-  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจ านวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา 

-  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา สาขาวิชาการจัดการ 

-  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 1 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเต็มจำนวน (100%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตทั้งหมดในแต่ละภาคการศึกษา 

- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอันดับที่ 2-3 จะได้รับทุนการศึกษาประเภททุนครึ่งจำนวน (50%) นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทนี้จะได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตบางส่วน ต่อภาคการศึกษา 

ทั้งนี้ การพิจารณาลำดับให้ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลคะแนนสอบข้อเขียน สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา ให้ทุนการศึกษา ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตร โดยต้องมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ของสถาบันฯ ในแต่ละภาคการศึกษา 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

1. ค่าจดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา 

1.1 วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 3,060 บาท 

1.2 วิชาปฏิบัติการ หน่วยกิตละ 4,080 บาท 

2. ค่าบำรุงการศึกษา ภาคการศึกษาละ 27,805 บาท 

3. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ช าระครั้งเดียว) 400 บาท 

4. ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (ช าระครั้งเดียว) คืนให้เมื่อส าเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพนักศึกษา 5,000 บาท 

5. ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษาของสถาบันฯ 150 บาท  

 

วันที่เปิดรับสมัคร บัดนี้ถึง 11 ธันวาคม 2556 สมัครที่  www.reg.tu.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและแผนผังที่นั่งสอบที่ www.reg.tu.ac.th วันที่ 26 ธ.ค. 2556  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โทรศัพท์ 0- 2986-9009 ต่อ 1002- 1006  โทรสาร 0- 2986-9106 www.siit.tu.ac.th 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์