มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษา จากเดิมรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีพิเศษเพื่อรับทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ถึงวันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 2556 เนื่องจาก คณะครุศาสตร์ กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา ต้องสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูด้วย มหาวิทยาลัยจึงขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครทุนวไลยอลงกรณ์ 1 และทุนวไลยอลงกรณ์ 2 เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาของคณะ ครุศาสตร์ ดังนี้ 

 

รับสมัครออนไลน์ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 

 

สอบคัดเลือก วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 

 1) สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ 

วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น. (วิชาความถนัดของสาขาวิชา) 

 2) สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เลขที่เข้าสอบเรียงล้าดับตามประกาศ) 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์อันดับ 2 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 (หากอันดับ 2 ไม่ใช้สาขาวิชาในคณะครุศาสตร์จะไม่ได้รับทุน) 

สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติมอันดับ 2 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557 (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เลือกไว้เป็นอันดับ 1) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 

รายงานตัวชำระเงินลงทะเบียน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 

 

เอกสารที่ใช้สมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา (นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์) 

- ใบสมัครที่ระบุการขอรับทุนการศึกษาวไลยอลงกรณ์ 

- สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหรือส้าเนาผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคการเรียน 

- สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) 

- รูปถ่ายขนาด 1นิ ว หน้าตรง ท่าปกติไม่สวมหมวก ถ้าไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป (เขียนชื่อผู้สมัครหลังรูปถ่ายไว้ด้วย) 

- เอกสารรับรองความประพฤติจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา 

- ผลการสอบวัดความถนัด (PAT 5 และ PAT 1 หรือ PAT 2 หรือ PAT 7 ตามที่ระบุในคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละสาขา) 

หมายเหตุ - ให้สำเนาเอกสารขนาด A4 อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ 

 

 

รับใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ส้านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2529-0674-7 ต่อ 322, 323 โทรศัทพ์สายตรง 0-2529-3594, 0-290-1432 หรือทาง http://www.vru.ac.th หรือ http://acad.vru.ac.th  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์