แบบฟอร์มและตัวอย่างรายงาน

รูปภาพของ benMontakan

 

การเข้ารูปเล่มรายงาน

จัดเรียงลำดับดังนี้

 

1.ปกหน้า  ( ห้ามใช้ปกที่มีลวดลาย ) 

2.ใบรองปก  ( กระดาษ a4 สีขาว ใช้ 2 แผ่น ปกหน้าและใช้รองปกหลัง

3.หน้าปกใน  รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษa4

4.บทคัดย่อ

5.กิตติกรรมประกาศ

6.สารบัญ (เนื้อเรื่อง)

7.สารบัญ (ตาราง)

8.สารบัญ (ภาพ)

9.บทที่  1 บทนำ

10.บทที่  2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

11.บทที่  3 วิธีดำเนินการศึกษา

12.บทที่  4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

13.บทที่  5 สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

14.บรรณานุกรม

15.ภาคผนวก

16.แบบสอบถาม

17.ประวัติผู้ศึกษา  ( สมาชิกคนละ 1 แผ่น)

18.ใบรองปกหลัง       

 

19.ปกหลัง( ห้ามใช้ปกที่มีลวดลาย ใช้สีเดียวกันกับปกหน้า ) 

ดาวโหลดเอกสารและตัวอย่างรายงานคลิก <<<<

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์