มจธ.เปิดรับโควตา “มจธ.สร้างคนดี”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นว่าผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และมีฉันทะ ควรได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงกำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษาโควตา“มจธ.สร้างคนดี” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.เป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์

2.อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด

3.เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม รวม 5 ภาคการศึกษา 

ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

4.ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

5.ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน และ/หรือประกาศเกียรติคุณ ที่แสดงว่าเป็นผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม

จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชน โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหาร

สถานศึกษาที่นักเรียนศึกษาอยู่เป็นผู้รับรอง ซึ่งหนังสือรับรองต้องบรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลัง

ซอง โรงเรียนส่งผู้สมัครได้โรงเรียนละ 1 คนเท่านั้น

6.ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ และอุทิศตน เพื่อ

ช่วยเหลือชุมชนจากผู้นำชุมชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ซึ่งหนังสือรับรองต้องมีชื่อ-นามสกุล และ

ตำแหน่งของผู้รับรอง บรรจุซองปิดผนึกพร้อมเซ็นสลักหลังซอง

7.เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ไม่เป็นโรคหรือความพิการอื่น ๆ รวมถึงความพิการทางสมอง

 

คุณสมบัติเฉพาะ/เกณฑ์/เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1.เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เท่านั้น

2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX และคะแนนเฉลี่ย GPA แต่ละกลุ่มสาระ รวม 5 ภาคการศึกษา ตามที่คณะ/ภาควิชากำหนด 

การรับสมัครเข้าศึกษา

1.ให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด ยื่นความจำนงเข้าศึกษาผ่านทางโรงเรียน เพื่อส่งมาที่มหาวิทยาลัย

2.โดย 1 โรงเรียน สามารถเสนอชื่อนักเรียนได้เพียง 1 คนเท่านั้น

3.เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารจากทางโรงเรียนจะตรวจสอบคุณสมบัติว่าตรงตามที่ประกาศข้างต้น

หรือไม่ ถ้าหากเป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยจะส่งจดหมายตอบรับไปที่โรงเรียนเพื่อแจ้งรหัสในการ

เข้าระบบรับสมัครให้นักเรียนทราบอีกครั้ง

 

หลักฐานการสมัครเข้าศึกษา

1.ระบุสาขาวิชาและคณะที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน โดยเลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น

2.สำเนาระเบียนผลการเรียน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาบัตรนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน

6.หนังสือรับรองการกระทำความดีจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ

7.แฟ้มสะสมผลงาน

หมายเหตุ : หากเอกสารไม่ครบถ้วนมหาวิทยาลัยจะไม่ทำการพิจารณา

 

การคัดเลือกเข้าศึกษา

1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สัมภาษณ์เพื่อดูเชาว์ ปัญญา บุคลิกภาพ และสภาพร่างกายที่เหมาะสมกับการเข้าศึกษาในภาควิชาต่าง ๆ

2.การคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

เงื่อนไขการรับเข้าศึกษา

1.ผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะต้องทำสัญญาพร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาล่วงหน้า ตามจำนวนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2.มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียนรายวิชาล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์