วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต รับรอบ 2

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

-เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์ (ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากกระทรวงศึกษาธิการ หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศจะต้องนำใบรับรองเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการมายื่นพร้อมกับใบสมัคร 

มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจาคโรค อาการของโรคดังต่อไปนี้

-มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

-มีปัญหาทางจิตเวช ได้แก่ โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

-โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

-โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และประกอบวิชาชีพ เช่น

-โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้

-โรคหัวใจระดับรุนแรง

-โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร 

-ภาวะไตวายเรื้อรัง

-โรคติดสารเสพติดให้โทษ

-ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ รอบมหาวิทยาลัยรังสิต รอบที่ 2

สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

-สำเร็จการศึกษา Grade 12 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า B ผลการเรียนวิชาฟิสิกส์และวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ

-มีผลการสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา ซึ่งต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย 3 วิชาหลักคือ วิชาชีววิทยาและวิชาเคมีมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์หรือวิชาคณิตศาสตร์มีผลการเรียนอยู่ในสามเกรดแรก นอกจากนั้นต้องมีผลการสอบของวิชาชีววิทยาหรือวิชาเคมีในระดับ AS Level โดยมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก หรือ

-มีผลการสอบ International Baccalaureate (IB) Standard Level ประกอบด้วยวิชาใน Group 4 Experimental Science คือ วิชาชีววิทยาและวิชาเคมีมีผลการสอบอยู่ในสองเกรดแรก วิชาฟิสิกส์หรือวิชาใน Group 5 วิชาคณิตศาสตร์มีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก หรือ

-มีผลสอบ SAT ไม่ต่ำกว่า 1,000 จาก 1,600 หรือ 1,500 จาก 2,400 และมีผลการสอบ SAT Subjects ดังต่อไปนี้คือ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 525 หรือ

-กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์หรือวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า C+ หรือ

-ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตในหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีผลการเรียนวิชาชีววิทยาและวิชาเคมีไม่ต่ำกว่า B และวิชาฟิสิกส์หรือวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า C+

-ผู้สมัครทุกคนต้องมีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาไทยในการพูด อ่าน และเขียน อยู่ในระดับดีเพียงพอที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา

 

 

 วิธีการสมัคร

-ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์

มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.30 น. พร้อมเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยซื้อชุดใบสมัครสอบชุดละ 300 บาท

-ถ้าสมัครเรียน Online ให้ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นที่ สำนักงานรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และเตรียมเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน โดยเสียค่าสมัครสอบ 300 บาท (การสมัคร Online ผู้สมัครต้องใช้ Internet Explorer เปิดเท่านั้น)

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

-ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนบริบูรณ์ หรือ "เลขที่สมัคร" ในกรณีที่สมัคร Online ไว้ (ถ้าลืมเลขที่สมัครจะอยู่ที่ E-Mail ที่กรอกไว้ พร้อมกับ Print ใบสมัคร Online แล้วนำมายื่นในวันที่มาสมัคร สามารถยื่นได้ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557

-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป

-สำเนาหนังสือรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้หนังสือรับรองที่ผู้บริหารสถานศึกษาออกให้ เพื่อรับรองข้อมูลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และรับรองว่ากำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จริง

-สำหรับผู้สมัครสอบที่จบปริญญาตรีแล้ว ให้แนบสำเนาที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ด้วย

หมายเหตุ : ทางมหาวิทยาลัยรังสิตกำหนดให้ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนกันได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ อาคารสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลราชวิถี โทร.0-2354-4725

คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ (ตึก 12) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 4312, 4315, 4323

คณะเภสัชศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 4) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต

โทร.0-2997-2200-30 ต่อ 1420, 1422 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์