ทบทวนกฏการเปลี่ยน Adjective และ Adverb เป็นขั้นกว่า ( Comparative ) และขั้นสูงสุด ( Superlative )

รูปภาพของ english teacher

                  Adjective และ Adverb ที่เป็นคำพยางค์เดียว หรือไม่เกินสองพยางค์ ให้เติม -er และ  -est  เข้าท้ายคำเพื่อแสดงขั้นกว่าและขั้นสูงสุดตามลำดับ  ( ถ้าลงท้ายด้วย  e อยู่แล้วก็เติมเพียง  r และ st )  แต่ถ้าเป็นคำยาวๆ ตั้งแต่สองพยางค์ขึ้นไป  จะต้องเติม  more  หรือ  most  เข้าข้างหน้า

          Positive              Comparative             Superlative

        ( ขั้นปกติ )              ( ขั้นกว่า )                ( ขั้นสูงสุด )

           strong                 stronger                  strongest

           nice                    nicer                       nicest

           hard                   harder                     hardest

           difficult               more  difficult            most  difficult

           amusing              more  amusing          most  amusing

           amused               more  amused           most amused

           carefully              more  carefully          most  carefully

                 ( คำที่ลงท้ายด้วย ing, ed, และ adv.+ ly ต้องใช้  more  และ most  เสมอ  )

      1.  ขั้นกว่าและขั้นสูงสุดของคำพยางค์เดียว  ( มีสระตัวเดียวและพยัญชนะท้ายตัวเดียว ) ต้องซ้อนพยัญชนะท้ายก่อนเติม -er และ -est เช่น

           big                     bigger                   biggest   

           hot                     hotter                   hottest  

           sad                     sadder                  saddest

           thin                    thinner                  thinnest

  

       2.  adj. ที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ  ให้เปลี่ยน y เป็น ier  และ  iest  ตามลำดับ

           easy                    easier                   easiest

           funny                  funnier                  funniest

           lovely                  lovelier                  loveliest

           ( ถ้าหน้า y เป็นสระคงเติม  -er และ est  ตามปกติ  เช่น  gay-gayer-gayest