สวนรุขกชาติมวกเหล็ก

รูปภาพของ shw23236pakinee

ประวัติความเป็นมา

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

 

     เดิมเป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ของกรมป่าไม้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2497 ได้ตั้งเป็นวนอุทยานมวกเหล็ก เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น ซึ่งเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ในอดีต จะสังเกตุเห็นได้จากสภาพป่าในบริเวณสวนรุกขชาติมวกเหล็กที่ยังคงมีพรรณไม้ขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อความเหมาะสมจึงและ้เปลี่ยนชื่อเป็นสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เพื่อทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และปลูกรวบรวมพรรณไม้เพื่อการศึกษาวิจัย และใช้เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

    สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีลำธารน้ำตกมวกเหล็กซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติและไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ สวนรุกขชาติมวกเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันดี จนได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกท้องถิ่น ลำดับที่ 63 จากจำนวน 236 แห่ง ในพื้นที่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีปีละกว่า 3 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา:http://web3.dnp.go.th        

แผนที่

ที่มา:https://maps.google.co.th

 ลักษณะภูมิประเทศ

    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 240 เมตร โดยเฉพาะในเขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สำหรับในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็นเนินเขาเตี้ยๆ ทิศทางด้านลาดอยู่ทางทิศตะวันตก ในตอนกลางของพื้นที่มีลำธารมวกเหล็กไหลผ่านเข้ามาทางทิศใต้ และไหลออกไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยเล็กๆทางทิศตะวันตกและไหลมาบรรจบกับลำธารมวกเหล็กทางทิศตะวันออก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมลูกรังและมีหินโผล่

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

จุดเด่นที่น่าสนใจ

       

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

    ตั้งอยู่ในตอนกลางของพื้นที่ เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป มีต้นกำเนิดมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปีและเป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติระหว่างจังหวัดสระบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา บริเวณสองฝั่งลำธารมีพรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากเช่น โสกน้ำ ไคร้ย้อย พะวา บางชนิดมีขนาดสูงใหญ่อายุกว่า 100 ปีเช่น ยางนา ตะเคียนทอง กระบาก มะหาด สามารถนั่งพักผ่อนชมน้ำตกหรือลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งวัน

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

 กิจกรรมและแนวทางพัฒนา

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

    เพื่อให้สวนรุกขชาติมวกเหล็กบรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระบุรี ในการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Niche Market) จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาสวนสวนรุกขชาติมวกเหล็ก ให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถให้บริการทั้งในด้านวิชาการและการพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการการสำรวจออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อให้การใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ผสมกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิม 
- จัดสร้างสิ่งปลูกสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- จัดทำข้อมูลพรรณไม้ เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาสื่อคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้
- จัดทำป้ายชื่อและสื่อคุณค่าของพรรณไม้เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ ซึ่งจะช่วยปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของพรรณไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสวนรุกขชาติมวกเหล็กและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับพรรณไม้ และประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการในด้านต่างๆของสวนรุกขชาติมวกเหล็ก สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาและความต้องการของชุมชน ทิศทางการดำเนินงานของสวนรุกขชาติมวกเหล็ก จึงต้องประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด

สวนรุกขชาติมวกเหล็กยังได้จัดแสดงนิทรรศการทั้งแบบถาวรและหมุนเวียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของพรรณไม้ ทั้งชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ การใช้ประโยชน์ การขยายพันธุ์ การปลูกการบำรุงดูแลรักษาและเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพืช เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้และรู้จักพรรณไม้ชนิดต่างๆได้ดียิ่งขึ้น

ที่มา:http://web3.dnp.go.th 

พรรณไม้ในสวน

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

    สภาพธรรมชาติของสวนรุกขชาติมวกเหล็กเดิมเป็นป่าดิบแล้งที่มีลำธารไหลผ่าน และเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็น จำนวนพรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่และพรรณไม้ที่ปลูกรวบรวมไว้เพื่อการศึกษามีอยู่มากกว่า 440 ชนิด พรรณไม้เหล่านี้มีทั้งไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร พรรณไม้ในวรรณคดี พรรณไม้ในพุทธประวัติ พรรณไม้หายากใกล้สูญพันธุ์ และมีพรรณไม้ส่วนหนึ่งเป็นไม้ต่างประเทศที่เน้นปลูกเพื่อความสวยงาม

ที่มา:http://web3.dnp.go.th

 

 

ที่มา:http://www.youtube.com/watch?v=rdjcYquTRkA

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์