Nakraprachasan

ประวัติหมู่บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
แผนที่บ้านนาไคร้ ทางหลวงแผ่นดินสายมุกดาหาร-ขอนแก่นหมายเลข 2042 ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 97 กิโลเมตร ติดเขตรอยต่อจังหวัดมุกดาหารต่อสุดเขตประเทศลาวด้านทิศตะวันออก ห่าง จ.มุกดาหาร 67 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จด วนอุทยานภูผาวัว และ เขตอ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ จด บ้านสวนผึ้ง ต.เหล่าไฮงาม บ้านภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จด บ้านขุมขี้ยาง บ้านคำพอก อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก จด อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
บ้านนาไคร้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยมีนายบุญคำ แพงพุด และ นายผัน เสียงล้ำ ได้อพยพมาอยู่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มแรก โดยมี คุณตาแดง ศรีบุตตะ คุณตาเผย อัฐนาค คุณตาขวัญ หนองสูง ราษฎรชาวบ้านโคกโก่งได้ออกมาตั้งบ้านเรือนกลุ่มที่สอง มีประชากร 12 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 60 คน และได้ขอจัดตั้งหมู่บ้านไปที่อำเภออย่างถูกต้อง เมื่อปี พ.ศ.2515 ต่อมาได้ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของเจ้าของที่นาคือ คุณตาไคร้ แพงพุด การเรียกชื่อหมู่บ้านนาไคร้จากบ้านนาตาไคร้ได้กลายมาเป็นบ้านนาไคร้เพราะเรียกชื่อได้ง่ายกว่าต่อมาจึงเรียกชื่อกันว่าบ้านนาไคร้ และ ได้เรียกชื่อนั้นต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ชาวบ้านได้เลือกตั้งผู้นำชุมชนขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านโดยได้ นายผัน เสียงล้ำ ผู้ที่ออกมาอยู่ก่อนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเอกฉันท์ และมีการหารือกันเรื่องสถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งวัดเพื่อรองรับการเล่าเรียนของบุตรหลานที่มีความลำบากในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง)ที่ห่างไกลมากในขณะนั้น การประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นครั้งคราวชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน(นายผัน เสียงล้ำ)จึงได้หาที่สร้างวัดและโรงเรียนขึ้นมาโดยหาพื้นที่ที่เจ้าของที่นาคือคุณตาไคร้ แพงพุด ได้มอบมรดกที่นาให้บุตรชาย คือ คุณลุง บุญคำ แพงพุด บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)ขึ้นในปี พ.ศ.2518 และ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลังขนาด 2 ห้องเรียนราคา 350,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อ 16 พฤษภาคม 2523 ขึ้นมา 1 หลังโดยมีครูในกลุ่มบูรพาสัมพันธ์เวียนกันมาสอนให้โดยเปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.4 และมีอัตราครูมาประจำการปี2525 คือ นายทองมอญ โพธิ์ภู และปี 2526 ได้มีครูมาอีก 2 อัตราคือ น.ส.ทวีชัย แสบงบาล และ น.ส.ลำเพียร ไชยขันธ์ โดยมีนายกระจ่าง อัฐนาค รักษาการครูใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2540 นายจุฬา ศรีบุตตะ ได้ออกมารักษาการครูใหญ่แทนนายกระจ่าง อัฐนาค ซึ่งย้ายไปร.ร.บ้านโคกโก่งจึงได้ขอแยกโรงเรียนเป็นเอกเทศจากโรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนเสนอผ่าน กปอ.กุฉินารายณ์ และมีนายจำปี โยธารินทร์ หน.ปอ.กุฉินารายณ์และคณะ กปอ.ให้การสนับสนุนลงมติผ่านไปยัง สปจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญน้อม จำพล กปจ.กาฬสินธุ์ สมัยนั้นให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จจนโดยมีนายชาญชัย วัชระกุล ผอ.ปจ.กาฬสินธุ์ได้เรียกตัวนายจุฬา ศรีบุตตะ ครูรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เข้าไปพบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้โรงเรียนทำเรื่องขอใช้ที่ดินดงด่านแย้ให้ถูกต้อง นายจุฬา ศรีบุตตะ จึงได้ประสานงานกับ จนท.สปก.จังหวัดกาฬสินธุ์(นายสุวุฒิ บานแย้ม) ออกมารังวัดที่ดินให้ได้ แปลงที่ 2137 พื้นที่ 19 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา อนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโรงเรียนก็ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นมา
ขอขอบพระคุณผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่สนับสนุนให้ได้รับโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)เป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ดังนี้
1.พณฯ นายชิงชัย มงคลธรรม รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(มาดูสถานที่ตั้งร.ร.ด้วยท่านเอง)
2.พณฯ สังข์ทอง ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
3.นายจำปี โยธารินทร์ ปัจจุบัน สว.กาฬสินธุ์(อดีตหนปอ.กุฉินารายณ์ พศ.2540)
4.คณะ กปอ.กุฉินารายณ์ สมัยปีพ.ศ.2540
5.นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (อดีตผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540-2542)
6.นายบุญน้อม จำพล (กปจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540) ผอ.ร.ร.นาไคร้ประชาสรรค์ปัจจุบัน
7.นายพร อัฐนาค ครูใหญ่ ร.ร.บ้านโคกโก่ง(ผอ.ร.ร.บ้านโคกโก่ง ปัจจุบัน)
8.นายสีเทือด ไตรยวงษ์ (ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งกาฬสินธุ์ 2540-2549)ผู้ประสานงาน
9.นายสิงห์ โพธิไสย ข้าราชการบำนาญ กอ.รมน.กระทรวงกลาโหม
10.นายชัยรัตน์ มาประณีต ผวจ.กาฬสินธุ์(พ.ศ.2543ผู้อนุมัติให้ตั้งร.ร.เอกเทศ (16 พฤษภาคม 2543)
11.นายปราโมทย์ วังสะอาด ผอ.ร.ร.นาไคร้พิทยาสรรพ์(พ.ศ.2540)ผู้ให้คำชี้แนะสนับสนุนด้านเอกสาร
12.นายชู เผือกแก้ว นายมุนตรี แพงพุด กรรมการโรงเรียนและพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่งทุกๆคน
13.คุณหมอปัจถวี ศรีกำพล หน.สอ.บ้านนาไคร้
14.นางทวีชัย ศรีบุตตะ ครู คศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
15.นายจุฬา ศรีบุตตะ ครูคศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ผู้ดำเนินการประสานงานและเลขานุการปี พศ.2540-ปัจจุบัน
การก่อตั้งวัดผาสวรรค์
การก่อตั้งวัดผาสวรรค์โดยท่านพระอาจารย์ ประสงค์ แห่งวัดผาสวรรค์ ชื่อ เดิมชื่อวัดภูผาวัว นั้นตั้งอยู่เชิงเขาภูผาวัวก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2532 โดยคุณยายเน เผือกแก้ว และพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ได้กราบนิมนต์หลวงปู่ประสงค์ พระอาจารย์วัดบ้านคำโพนทองมาจำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านนาไคร้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและได้สร้างศาลาสัจจธรรมจากพี่น้องชาว กทม.นำโดยพระมหาเสนอ สัจจธรรมโม นำผ้าป่ามทอดถวายโดยการประสานงานของนายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ผญบ.คนที่2 สร้างศาลาสัจจธรรมจนแล้วเสร็จมีเจ้าอาวาสประจำดังนี้
1.พระอาจารย์ ประสงค์
2.หลวงตาเคน อัตถกาโม (มรณภาพ)
3.หลวงตาหวล สุจิตโต -ปัจจุบัน
การก่อตั้งสถานีอนามัยบ้านนาไคร้ ปีพศ.2540
โดยคุณหมอ ปัจถวี ศรีกำพล (ผู้ดำเนินการประสานงานในขณะนั้น) ปัจจุบัน หน.สอ.บ้านนาไคร้
การก่อตั้งโรงเรียนมัธยม นาไคร้พิทยาสรรพ์ ปีพ.ศ.2536
โดยนายปราโมทย์ วังสะอาด ผู้ดูแลสาขาร.ร.บัวขาว(สาขาบ้านนาไคร้) ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านนาไคร้คนแรก คือ นายผัน เสียงล้ำ
นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2523-2535 จนถึงปัจจุบันไม่มีอาคารเรียนอื่นใดที่ราชการสร้างให้เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ
รายนามผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2535
2.นายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2536-2537
3.นายสวย ศรีสุภา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
รายนามผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายชู เผือกแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2537
2.นายกลม มหาอุป ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2548
3.นายทองจันทร์ ชมโยธา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2536
4.นายแสง อุประ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2549

ด้านข้อมูลชุมชน
บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110ปัจจุบันมี จำนวนหลังคาเรือน 130 หลังคาเรือนประชากร ประมาณ 450 คนอาชีพหลัก ส่วนมากทำนา และเกษตรกร มีรายได้หลักจากการเกษตรกรรม..พอเลี้ยงตัวเองได้
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนบ้านนาไคร้ มีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเย็บผ้า
2.กลุ่มออมทรัพย์
3.กลุ่มเลี้ยงปลา
4.กลุ่มเลี้ยงวัว
5.กลุ่มเลี้ยงไก่
ภาษาพูด พูดภาษาพื้นเมือง ภาษาผู้ไท ผู้ไทกาฬสินธุ์
ประเพณี ยึดถือจารีตประเพณี ฮีต 12 คอง 14 อ.จุฬา ศรีบุตตะ เรียบเรียง 043-890044/07-2378481
E-mail. Julaju@Gmail.com
**รูปภาพชุมชนและโรงเรียน
วันเด็กแห่งชาติปี2547
หน้าแล้งแห้งแล้งมาก..ภาพมุมองด้านข้างร.ร.
ความรู้สึกของเพื่อนอาสาสมัครอเมริกัน หน่วยสันติภาพ
ต่อชุมชนและโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์

MR. Dan Han E-mail -dan.h.han@gmail.com
07/19/06
To the Grants Committee of Red Bull and University of Technology Rachamongkon of Kalasin:
My name is Daniel Han, a current Peace Corps volunteer working with the Local Administrative Office of Kudwa. I have been assigned to this town on April 2005, collaborating with the local government to exchange culture and to share technical knowledge with the local villagers.
Throughout my service, I have focused most of my attention towards youth development. The importance of education and youth community service is rarely raised by the community and the local government since most of the focus is geared towards agricultural development and public health. Since the beginning of my service, I have discovered a self-motivated counterpart in one of the six villages in Kudwa. His name is Ajan Chula Sributha, a teacher at Na Krai Prachasan School. Spending my first year observing the public and interacting with villagers with diverse experiences, I realized how difficult and rare it is for inspirational leaders to appear before the community. This note is not to praise Ajan Chula, but rather to help you understand that he is a well-trusted individual by the people of Kudwa, who really spends his energy to build a better tomorrow for the children of Na Krai.
Na Krai Prachasan School is a school that enrolled thirty individuals last year. This year it has increased to approximately fifty individuals. The increase in enrollment shows the quality teaching and care the teachers have for the children. The unfortunate factor is that they receive a low amount of funds from the Ministry of Education because of the school’s small size. Ajan Chula and his team have worked hard to make the best of what they have with the resources and funds provided by the government. However, certain necessary school development projects are still not yet complete because of the lack of funds. Last year, I contributed to the school development by introducing Ajan Chula to a $500 Disney grant to build a community internet room. This is part of his ongoing vision of an ideal school, that will bridge the community and school as one. The school’s next step is to build an infrastructure that will be used for education and community purposes. It will be a meeting room, a shelter and cafeteria during the rainy season, and a classroom as well. The teachers at Na Krai never seem to stop working, as they constantly try to find new ways to develop the school to make it suitable for the children and the community. What is even more amazing is how willing and determined they are to go out of their normal routine of teaching to pursue grant opportunities and project proposals for the school.
With your help and financial support, this school can be on its very way in achieving a level of success that they would not have imagined a few years ago. As an active observer of this ongoing school development, I really hope you consider Na Krai Prachasan School’s project proposal.
Thank you for your time.
Sincerely,
Dan Han

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์