พระนครเหนือ เปิดรับโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รวม 5 สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในระดับปริญญาตรี 4  ปี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต รวม 2 สาขา คณะบริหารและศึกษาทั่วไป ในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต รวม 3 สาขา จัดการเรียนการสอนที่ มจพ.วิทยาเขตระยอง รายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 

1.  ต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

2.  ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ในปีการศึกษา 2556 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี หรือเป็นผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1-3 อยู่ในโรงเรียน/วิทยาลัย ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และชลบุรี 

3.  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดวินัยนักศึกษาขั้นร้ายแรง ด้วยการให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2556  ด้วยการ “ให้ออก” 

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.  ต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างบริสุทธิ์ใจ 

2.  เป็นผู้มีความประพฤติดี เรียบร้อย แต่งกายสุภาพ และรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่าจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 

3.  ไม่มีชื่อในทะเบียนเป็นนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นๆ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด 

4.  ไม่เป็นผู้เคยถูกต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท 

5.  ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรง โรคจิตฟั่นเฟือน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเป็นโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6.  มีผู้ปกครองหรือผู้อุปการะรับรองว่าจะอุดหนุนค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

7.  ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

8.  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามข้อ 1และข้อ 2 ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครั้งนั้นๆ และแม้จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 3 คณะคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป 

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

-คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับ (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 

-คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

-คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทย์-คณิต มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75  

-คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป 

-คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป เปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และผู้ที่กำลังอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการเรียน มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

วิธีการสมัคร 

การสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จะใช้วิธีการสมัครผ่านทางระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดำเนินการสมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th บัดนี้ถึง 31 ม.ค. 2557

ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องพิมพ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาให้ ครบทุกขั้นตอน ที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากปฏิบัติไม่ครบตามขั้นตอนการสมัคร หรือกรอกข้อมูลที่เป็นเท็จ ผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ในการสมัครและสอบคัดเลือก จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที 

 

การเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร 

1.  ตรวจสอบวุฒิของตนเองจากตารางสรุปวุฒิผู้สมัครว่าสามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาใดได้ 

2.  ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้สูงสุด 1 อันดับ  3.  ค่าสมัครสอบ  สามารถเลือกได้เพียง 1 อันดับ ค่าสมัครจำนวน 400 บาท

 

วิธีการคัดเลือก 

พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) และการสอบสัมภาษณ์ 

 

การสอบสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557  ตามเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไว้ท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์คือ 

1.  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 

2.  บัตรประจำตัวประชาชน/หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและเลขประจำตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีชื่อในสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทราและชลบุรี อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงวันสมัครเข้าศึกษา 

4.  หลักฐานการศึกษา ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือ ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าสำเร็จหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6). ฉบับจริง พร้อมสำเนาที่ผู้สมัครลงนาม รับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 67 คน กำลังออนไลน์