06 แหล่งอ้างอิง

ระบบสุริยะ

http://www.geocities.com/witit_mink/solarsystem.htm      

ทฤษฎีการกำเนิดของระบบสุริยะ  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.eschool.su.ac.th/school12/M4_2546/4-3/3_010/PIC/The%2520Earth%2520%26%2520The%2520Moon/solar_birth_1.JPG&imgrefurl=http://www.eschool.su.ac.th/

school12/M4_2546/4-3/3_010/TITLE%25201.htm&h=351&w=500&sz=14&hl=th&start=14&usg=__jDQs-xNP3PICAu6NYx-OPDoUVT0=&tbnid=MgQgleqFgap4vM:&tbnh=91&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B0%26gbv%3D2%26hl%3Dth

 แนวความคิดในการกำเนิดระบบสุริยะของบุคคลต่างๆ 

http://www.mc41.com/more/earth01.htm

 http://www.lesa.in.th/2/solar_system_birth/solar_system_birth/solar_system_ birth.html

http://images.google.co.th/imgres?

imgurl=http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/020/333.files

/image002.jpg&imgrefurl =http://ebook.nfe.go.th/ebook/html/020/333. htm&h=324&w=261&sz=12&hl=th&start=15&usg=_ _xNxO4URvsSzM0umV_l9DKq4llOk=&tbnid= oEsl7Y8CpHmv3M:&tbnh=118&tbnw=95&prev=/

images%3Fq%3D%25E0%25B8%259A%25E0%25B8

%25B9%25E0%25B8%259F%25E0%25B8%2587%

26gbv%3D2%26hl%3Dth

 

ดาวเคราะห์

 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.dexterdarasard.th.gs/web-d/exterdarasard/orbit.jpg&imgrefurl=http://www.dexterdarasard.th.gs/web-d/exterdarasard/planetmotion.html&h=408&w=400&sz=35&hl=th&start=5&um =1&usg=__ZYtAKWW2gn40GppQT1_HorXGZP4=&tbnid= DycHzO9C1ycxjM:&tbnh=125&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://krudang.com/doodaw/pic/clip_image004.jpg&imgrefurl=http:// krudang.com/doodaw/planet.htm&h=230&w=554&sz=19&hl=th&start=1&um =1&usg=__5KPeU-O0-ZN33wvH9Y4LRIebaU0=&tbnid=5snGFxYPL-8YPM:&tbnh=55&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%2599%26um%3D1%26hl%3Dth

 ดาวเคราะห์แคระ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.atom.rmutphysics.com/charud/oldnews/168/astro12. jpg&imgrefurl=http://www.electron.rmutphysics.com/science-news/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D517%26Itemid%3D4%26limit%3D1%26limitstart%3D1&h=398&w=400&sz=8&hl=th&start=6&um=1&usg=_ _yBD6l1tJ2vYTRkRbXk4UFz2zpHY=&tbnid=dH59adm3rlx__M:&tbnh=123 &tbnw=124&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B9%258C%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B0%26um%3D1%26hl%3Dth

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B0

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sciam.com/media/inline/blog/Image/makemake.jpg&imgrefur l=http://www.sciam.com/blog/60-second-science/post.cfm%3Fid%3Dmeet-makemake-the-fourth-dwarf-plan-2008-07-21&h=380&w=430&sz=21&hl=th&start=2&um=1&usg=__ CaeSLxpV5HY9UpVmqtPZORHHDUA=&tbnid=kBvRZHxie2VHaM:&tbnh= 111&tbnw=126&prev=/images%3Fq%3Dmakemake%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN

ดาวฤกษ์

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://eduarea.bkk2ict.net/solar_system/pictures/pic0000.jpg&imgrefurl =http://www.dhammachak.net/board/viewtopic.php%3Ft%3D223&h=376&w=408&sz=59&hl=th&start=6&um=1&usg=__KcJfzejslNKI-OjOQL3Bm6zm4b8=&tbnid=E42rvb8SKPIu0M:&altq=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5,&tbnh=115&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A4%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A9%25E0%25B9%258C%26um%3D1%26hl%3Dth

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C ดาวหาง  http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.gang_diary.th.gs/web-g/ow2/images/123123.jpg&imgrefurl=http://www.gang_diary.th.gs/web-g/ow2/index4.htm&h=398&w=450&sz=91&hl=th&start=8&um=1&usg=_ _kS5nmrXDaRXvEOy42GddTVp6jpE=&tbnid=TM1qVLSTlvcF_M:&tbnh =112&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/solarsystem/image/img-comets-b.jpg&imgrefurl=http://www.banbung.ac.th/10/stdjob/solarsystem/comets.htm&h= 531&w=800&sz=40&hl=th&start=18&um=1&usg=__OMHicssVBHmj-n-OokDEAuqCRCY=&tbnid=b5ogJYBfyXkHmM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/ images%3Fq%3D%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%26um%3D1%26hl%3Dth%26sa%3DN

อุกกาบาต  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.sema.go.th/files/Content/science/k4/0020/Astro/image/20p53-2.jpg&imgrefurl=http://www.sema.go.th/files/Content/science/k4/0020/Astro/sec01 p13.html&h=370&w=413&sz=17&hl=th&start=12&um=1&usg=__leMT_1i6-xfCJZ21RthJWQ9uucg=&tbnid=ci8u_Wll0cjlfM:&tbnh=112&tbnw=125&prev=/ images%3Fq%3D%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%26um%3D1%26hl%3Dth

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95 http://www.nsru.ac.th/oldnsru/data/dino/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95.html

 

  

 

   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak