ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

ชีวิตกับระบบนิเวศ  สิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติ

ความหมายของระบบนิเวศ

       ระบบนิเวศ ( ecosystem ) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้น ๆ สู่สิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมอาจแบ่งได้ออกเป็น 2 ประเภท

1. สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต (Abiotic Environment) หรือปัจจัยทางกายภาพ (Physical Factor) ได้แก่ แสงสว่าง อุณหภูมิ น้ำและความชื้น กระแสลม อากาศ ความเค็ม ความเป็นกรด-เบส แร่ธาตุ ไฟแก๊ส

                                                 

ที่มา : หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ม.3

2. สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) หรือปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic Factor)

                                                 

 ที่มา : http://1.bp.blogspot.com/--d_74XS191U/UjMgkejBw7I/AAAAAAAAABo/TKTJZj2RcGQ/s1600/3_e1711334106908b82479f191ab556.png

 

 

                                   

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บ