ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

ระดับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

       สิ่งมีชีวิต (Organism) หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้พลังงานในการดารงชีวิต ซึ่งมีลักษณะที่สำคัญคือ ต้องมีการเจริญเติบโตเคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานที่เกิดขึ้นในร่างกาย สืบพันธุ์ได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ประกอบไปด้วยเซลล์  มีการหายใจ  มีการขับถ่ายของเสีย  และต้องกินอาหาร หรือแร่ธาตุต่างๆ

       1. ประชากร (Population) หมายถึง สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

                                        

ที่มา : http://dbldbar.com/wp-content/uploads/2011/09/home_pic_01-e1315877420364.jpg

       2. กลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือสังคมของสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึงสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดที่มาอาศัยอยู่รวมกัน หรือ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่เดียวกัน บทบาทของสมาชิกในแต่ละกลุ่มต่างก็มีความสัมพันธ์ กันโดยทางตรงหรือทางอ้อม

                                       

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/566/21566/images/symbiosis/b...

       3. ระบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่อาศัย ณ ที่ใดที่หนึ่ง ความสัมพันธ์มี 2 ลักษณะ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง โดยมีการถ่ายทอดพลังงานและสารอาหารในบริเวณนั้นๆ สู่สิ่งแวดล้อม

                                        

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com/data/product/media/KNOWLEDGE/picknowledge/232.JPG

       4. ชีวภูมิภาค (biomes) หมายถึง บริเวณหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ประกอบด้วย ระบบนิเวศหลายระบบนิเวศมาสัมพันธ์กัน ซึ่งรวมระบบนิเวศหลากหลายระบบ จำแนกได้เป็น ระบบนิเวศตามธรรมชาติ ได้แก่ ระบบนิเวศบนบก เช่น ป่าไม้บึง ทุ่งหญ้า ทะเลทราย ระบบนิเวศน้า เช่น แม่น้า ลาคลองหนอง บึง ทะเล มหาสมุทร และระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ระบบนิเวศชุมชนเมือง แหล่งเกษตรกรรมเกษตรกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น ทุ่งหญ้าชายป่าดงดิบ เกาะปะการัง ชายฝั่งทะเล เป็นต้น

                                        

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์