ระบบนิเวศ

รูปภาพของ pdn32360

 

การจำแนกระบบนิเวศแบบต่างๆ โดยทั่วไปสามารถจาแนกระบบนิเวศออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ ดังนี้

       ระบบนิเวศทางธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ (natural and semi - natural ecosystems) เป็นระบบที่ต้องพึ่งพลังงานจากดวงอาทิตย์ เพื่อที่จะทางานได้

       1. ระบบนิเวศแหล่งน้ำ (aquatic ecosystems) 

              ระบบนิเวศน้ำจืด (fresh water ecosystem) มีทั้งสภาพธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น แม่น้า ลาคลอง หนอง คู บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บน้า เป็นต้น ซึ่งมีทั้งแหล่งน้านิ่ง และน้าไหล ระบบนิเวศน้าจืดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งมีชีวิต แร่ธาตุและอินทรีย์สาร ต่างๆโดยเป็นแหล่ง อาหาร ที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพที่สำคัญของมนุษย์ด้วย

              ระบบนิเวศทำงทะเล (marine ecosystem) ความสำคัญ คือ เป็นแหล่งทรัยากรธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด สิ่งมีชีวิตในทะเล เช่น แพลงก์ตอน มีทั้งแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ เช่น ไดอะตอม กุ้งเคย ตัวอ่อนของเพรียงหิน และยังมีพวกสาหร่าย เช่น สาหร่ายสีเขียว สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน สิ่งมีชีวิตหน้าดินพบอยู่ทั่วไป เช่น ฟองน้ำ ปะการัง เพรียงหิน หอยนางรม ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล ดาวทะเล หอยแครง พลับพลึงทะเล  ระบบนิเวศในทะเล มี 3 ชุมนม ได้แก่

• ชุมชนหาดทราย เป็นบริเวณที่ไม่เหมาะกับการอาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั่วไป เพราะมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง

• ชุมชนหาดหิน เป็นบริเวณที่ประกอบไปด้วยหินเป็นส่วนใหญ่

• ชุมชนแนวปะการัง ประกอบด้วยปะการังหลายชนิด มีรูปร่างต่าง ๆ กัน

        2. ระบบนิเวศบนบก (terrestrial ecosystems) ระบบนิเวศกึ่งบก เช่น ป่ำพรุ ป่ำชำยเลน

              ระบบนิเวศป่าชายเลน (mangrove forest) ประเทศไทยมีป่าชายเลนหลายแหล่ง แถบจังหวัดชายทะเลในภาคใต้ และภาคตะวันออก เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน้ากร่อย มีสภาพ แวด ล้อมต่างจากป่าบกทั้งสภาพกลุ่มพืชในป่าชายเลนได้แก่ แสม โกงกาง ลาพู มีรากค้าจุนช่วยในการพยุงลาต้น มีรากหายใจโผล่พ้นดินขึ้นมา และมีสัตว์นาๆชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลาตีน ลิง นก ฯลฯจานวนมาก ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนของสัตว์น้า ที่มีความสาคัญต่อระบบนิเวศในทะเลมากที่สุด เพราะเป็นแหล่งที่ตัวอ่อนของสัตว์น้าพวก กุ้ง หอย ปู ปลา เข้ามาอาศัยร่มเงาและหาอาหาร ปัจจุบันป่าชายเลนมีพื้นที่เหลือไม่ถึง 1,128,494 ไร่เท่านั้น จากที่เคยมีอยู่ถึง 2,229,375 ไร่ ชั่วระยะเวลาจากการสารวจ เมื่อปี พ.ศ. 2504 ถึงปีพ.ศ. 2532

                                                   

ที่มา : http://www.t2k.ac.th/noona/image/F_17%5B1%5D.jpg  

              ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) ป่าพรุเป็นสังคมพืชป่าไม้ไม่ผลัดใบประเภทหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสังคมพืชป่าไม้ประเภทอื่น ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาสเป็นป่าพรุผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์ที่สุดที่เหลืออยู่ในประเทศไทย ป่าพรุมีสภาพเป็นพื้นที่ลุ่มน้าขังที่รองรับด้วยดินอินทรีย์อันเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่หนาตั้งแต่ 1 - 10 เมตร หรือมากกว่า สภาพความเป็นกรด – ด่างของน้า ระหว่าง 4.5 - 6.1 ในป่าพรุมีพืชพันธุ์เด่น ๆ ได้แก่ สาคู หลุมพี ช้างไห้ อ้ายบ่าว ตังหน ตันหยงป่า ยากา หว้า และรัก ฯลฯ ซึ่งพรรณไม้ที่อยู่ในป่านี้ มักมีลักษณะของรากเสริมแตกต่างจากพันธุ์ไม้ในป่าชนิดอื่น คือ จะมีรากพูพอน รากค้ายัน และรากหายใจ เพื่อปรับสภาพให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในแหล่งน้ำขังได้

                                                   

ที่มา : http://blog.unseentourthailand.com/wp-content/uploads/411.jpg

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ ssspoonsak

เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดได้ทำการคัดลอกมาแล้วไม่อ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจนด้วย ดูรูปแบบการทำเอกสารอ้างอิงได้ที่ http://www.thaigoodview.com/node/99177

มิฉะนั้นทางเว็บ thaigoodview.com จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดออก

ขอขอบคุณ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ผู้ดูแลเว็บไซต์ไทยกู๊ดวิว

 


ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่าคัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ ไม่ถูกปิดเสียก่อน
ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์